Stamreeks van Willem Adrianus Nijholt (geboren 1934)

Gegevens over zijn voorouders "Nijholt" vanaf circa 1650 en over het gebied van hun herkomst

Odijk, juli 2004, Loek Nijholt (Versie 14 juli 2004, aangepast i.v.m. privégegevens op 4 september 2004)


Het gebied van herkomst: Nijholt en Stellingwerf

In het zuiden van de huidige provincie Friesland, langs de grens met Overijssel en Drenthe, is een landstreek gelegen, die bestaat uit de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Grotere dorpen zijn Wolvega en Noordwolde en Oosterwolde en Oldeberkoop.

Plattegrond van Weststellingwerf in de 17e eeuw

Vanuit de mist van de middeleeuwen is het gebied Stellingwerf rond het jaar 1500 net opgenomen in het gewest Friesland.

Daarvoor was het aanvankelijk een onderdeel van Drenthe en vanaf ongeveer 1300 was het twee eeuwen een zelfstandige boerenrepubliek, die meer dan eens met zijn landsheer, de bisschop van Utrecht, gewapende conflicten uitvocht over belastingen, het gebruik van de hooilanden in Noord-West Overijssel en zelfstandigheid.

De bewoners waren eigenerfde boeren, vrije eigenaars van de grond die zij bewerkten, bebouwden en bewoonden.

De rivier de Tjonger was en is de natuurlijke scheiding met de rest van Friesland, ook in taalkundig opzicht. Nog steeds wordt er een Nedersaksisch dialect gesproken, dat bekend staat als Stellingwerfs en dat grote verwantschap vertoont met de streektaal in de aangrenzende delen van Overijssel en Drenthe.

Voor bestuur en rechtspraak was er een college van drie rechters, stellingen geheten, afkomstig uit de drie geografische gedeelten waarin Stellingwerf tot rond 1500 was verdeeld.

Het gebied is waarschijnlijk rond het jaar 1000 ontgonnen en bewoond geraakt. Kapellen en kerken werden veelal gesticht vanuit het naburige Steenwijk en Ruinen.

De dorpen zijn veelal gelegen op de twee zandruggen, die evenwijdig aan de riviertjes de Tjonger (of Kuinder) en de Linde gelegen zijn. Op de zandrug was het bouwland gelegen en meer naar de rivierdalen toe de weilanden en hooilanden. Bossen op verschillende plekken leverden bouw- en geriefhout voor het boerenbedrijf. Het vee leverde mest voor de bouwlanden, waarop granen en boekweit werden verbouwd voor de voeding van mens en dier.

Een van de vanuit Steenwijk gestichte parochies was Holenpathe, het tegenwoordige (Olde)Holtpade. Later ontstond ten westen daarvan het dorp Nijeholtpade, waarschijnlijk ergens tussen 1320 en 1399.

Na 1500 werd een gedeelte van het niet volgroeide dorp Westnijberkoop, een nevenvestiging van (Olde)Berkoop, in het dorpsgebied van Nijeholtpade opgenomen.

Uit de middeleeuwen zijn nauwelijks namen van inwoners van Nijeholtpade bekend.

Enkele bewoners worden pas genoemd in monstercedulen uit 1552, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief Brussel, lijsten van weerbare mannen met wapens. Eerder zijn uit de Beneficiaalboekenvan 1543 de namen bekend van enkele naastliggers (buren) van kerkelijke goederen, die in 1580, toen de Katholieke religie werd afgezworen ten gunste van de protestantse Gereformeerde Kerk, overgingen in bezit van de Landschap (het gewest Friesland). De namen van de eigenaren en huurders van de 26 boerderijen in Nijeholtpade zijn voor het eerst uit 1640 en 1698 in de Stemcohieren overgeleverd.

Uit 1578, 1579 zijn er de Registers van de personele impositie (een vermogensbelasting op fluwelen kleding). In Nijeholtpade treffen we dan aan:

Baerte Elles

Heer Meyne Piers

Weybet Gosses

Lyckle Joachims

Meyster Meins

Joseph Lyckles

Pier Lyckles

In velen van hen herkennen we leden van de familie Lijcklama à Nijeholt.

Ook uit ca. 1582 zijn er Lijsten van weerbare mannen (Archief Gedeputeerde staten Friesland).

Rond het jaar 1650 komen enkele mensen uit de geschreven bronnen naar voren die de achternaam Nijholt dragen. Het ligt voor de hand dat men die naam ontleende aan zijn dorp van herkomst. Ook de nazaten van Lijckle Ebels, die een tijdlang een versterkte burcht Friesburch bewoonde in het westelijke dorpsgebied van Nijeholtpade, noemden zich na 1550 naar hun stamvader Lyclama en naar het dorp waar zij hun oorsprong hadden, à Nijeholt.

Nader onderzoek in de rechterlijke archieven naar bijvoorbeeld grondtransacties, civielrechtelijke geschillen, benoemingen van voogden over minderjarige wezen en naar bestuurlijke besluiten kan misschien nog enkele gegevens over oudere generaties van deze vroegste Nijholt opleveren, maar een familienaam zal toen niet gebezigd zijn.

Het bezit en gebruik van een familienaam was in die tijd ongebruikelijk en de naam werd in het dagelijkse leven in het dorp niet gebruikt. Toch was de herinnering eraan blijkbaar niet zo latent, want toen Napoleon alle Nederlanders in 1811 verplichtte een familienaam te kiezen, namen enkele nazaten de naam Nijholt aan.

Friesburch, het huis van de Familie Lycklama à Nijeholt 

Stamreeks van Willem Adrianus Nijholt

I Wijbe Jans, geboren omstreeks 1652.

Wijbe Jans is overleden omstreeks 1706, ± 54 jaar oud.

Notitie bij Wijbe Jans: Het is niet zeker, dat Heine Wijbes een zoon van dit echtpaar is, maar het is wel waarschijnlijk.

Wijbe Jans trouwde, ± 25 jaar oud, omstreeks 1677 met Stijntje Pauls, ± 21 jaar oud, geboren omstreeks 1656. Als Stijntje afkomstig is uit Nijeholtpade, zou haar vader kunnen zijn Paul Wijbes, die in het Stemcohier van 1640 wordt vermeld als meijer (huurder) van plaats nr. 16, eigendom van de Vicarie van Nijeholtpade.

Stemcohier 1640 en 1698, met onder nr. 22 (in feite: 21) de vermelding van Wijbe Jans

Kinderen van Wijbe Jans en Stijntje Pauls:

1. Aaltje, geboren in 1678. Mogelijk was het deze Aaltje die als Aerltjen Wybes uit Nijeholtpade huwde met Roel Alts uit Beetsterzwaag, van wie het huwelijk werd bevestigd op 20 mei 1709 (Pinkstermaandag) te Nijeholtpade.

2. <waarschijnlijk> Jantje, die als Jantje Wijbes omstreeks 1708 gehuwd was met Lourens Jans geb. omstreeks 1685 te Westellingwerf en overl. 1745 te Nijeholtpade

3. <waarschijnlijk> Heine Wijbes (II), geboren omstreeks 1685. Overleden omstreeks 1746.

In plaats (hoeve) nr. 21 (c.q. nr. 20) worden tussen 1693 en 1706 stukken land gedeeltelijk aangekocht door Wijbe Jans en zijn vrouw Stijntje Pouls te Nijeholtpade. Het land, dat strekt van de Lijckweg (of Binderwegh) tot de Linde, wordt meestal "Oom Jeens landt" genoemd.

Achtereenvolgens kochten zij:

- op 2-11-1693 1/6 deel (mandelig met Jannes Jans en zijn kinderen) van Sijck Jans met toestemming van Jan Jacob Dircks) voor 150 Carolusgulden

- op 12-3-1696 1/6 deel (mandelig met de kopers) van Frouckien Jans (met haar man Hen­drick Hendricx), dochter van wijlen Jan Jannes, Stelling, echter nog bezwaard met 6 jaar huur voor de kopers ten bedragen van 4 gld. 10 stuivers per jaar voor 180 Carolusgulden

- in 1698 gaat de aankoop van 1/6 deel (mandelig met de kopers) van Johannes Annes te Nijeholtpade, voogd over de kinderen van wijlen Andries Jochems, voor 175 Carolusgulden niet door op 17-3-1698

- op 10-6-1706 1/6 deel door Stijntien Pouwels, weduwe van Wijbe Jans (mandelig met de koopster en haar kinderen) van Sippe Jans, wonende te Nijeholtpade, voor 195 Carolusgul­den

In het Floreencohier van 1700 wordt voor de halve plaats nr. 20 Wybe Jans als eigenaar genoemd, voor de andere helft zijn dat de erfgenamen van Jan Jannes Stellinck. Plaats nr. 21 is geheel eigendom van Wybe Jans. Plaats 22 is eigendom van Fopje Lauswolt (die toen al weduwe was van Baarte Meines Nijholt). Wybe Jans wordt genoemd als gebruiker van de plaatsen 20 (half, tezamen met Cnelisjen Geerts) en de plaatsen 21 en 22 (geheel). Voorwaar een grote boer.

Vermoedelijk is Cornelisje Geerts, die was gehuwd met Jannes Jans, een schoonzuster van Wybe Jans. Toen Cornelisje Gerrits wenste te hertrouwen met Joost Tjebbes moest er boedelscheiding plaatsvinden i.v.m. met het erfdeel van de kinderen. De beschrijving had plaats op 16-7-1706, de scheiding en deling op 14-12-1707.

In het stemcohier van 1698 wordt Wibe Jans zowel als eigenaar als als gebruiker genoemd van plaats nr 22.

In het Stemcohier van 1728 worden als eigenaars van plaats 21 (dat is dezelfde als nr. 22 uit 1698) vermeld:

Roel Alts nom. uxoris (d.w.z. uit naam van zijn vrouw) voor 1/2 deel en Lourens Jans nom. lib (d.w.z. uit naam van zijn kinderen) voor 1/2 deel. Als gebruiker wordt Lourens Jans genoemd.

Ons vermoeden is, dat Lourens Jans zijn eerste vrouw (van drie) Jantje Wijbes een dochter van Wijbe Jans was. Dat zou kunnen verklaren, waarom de hoeve van Wijbe in 1728 voor de helft in handen van Lourens Jans en zijn kinderen was.

Ook Roelof Alts zou wel getrouwd kunnen zijn met een dochter van Wijbe Jans en Stijntje Pauls, de genoemde Aaltje.


II Heine Wijbes, geboren omstreeks 1685 als zoon van <waarschijnlijk> Wijbe Jans (I) en Stijntje Pauls.

Heine Wijbes is overleden omstreeks 1746, ± 61 jaar oud.

Heine Wijbes trouwde met Jeltje Siegers.

Kinderen van Heine Wijbes en Jeltje Siegers:

1. Wijbe Heines .

Wijbe Heines, zoon van Heine Wijbes (II-a) en Jeltje Siegers.

Wijbe Heines is overleden omstreeks 1767 in Nijeholtpade.

Notitie bij Wijbe Heines: woonde in 1756 te Nijeholtpade

op 10 februari 1767 werden Jan Heijnen, huisman te Nijeholtpade, als oom van vaders kant en Jan Hendriks wonend te Sandhuisen als oom van moeders kant als voogden over de kinderen benoemd.

Wijbe Heines trouwde op 23-06-1751 in Oldeholtpade cs met Geertje Hendriks. Geertje Hendriks is overleden omstreeks 1794 in Steggerda.

Het kerkelijk huwelijk vond plaats dezelfde dag in Oldeholtpade cs.

De kinderen van Wijbe Heines namen in 1822 de naam Nijholt aan.

2. Sjoukjen Heines .

Sjoukjen Heines, dochter van Heine Wijbes (II-a) en Jeltje Siegers.

Notitie bij Sjoukjen Heines: woonden in 1756 in Peperga

Sjoukjen Heines trouwde met Jan Sippes.

3. Foeckjen Heines .

Foeckjen Heines, dochter van Heine Wijbes (II-a) en Jeltje Siegers.

Notitie bij Foeckjen Heines: woonden in 1756 "op de Idzard" (Ter Idzard)

Foeckjen Heines trouwde met Hendrick Harms.

4. Geert Heines , geboren op 01-09-1726.

Geert Heines, geboren op 01-09-1726 in Nijeholtpade als zoon van Heine Wijbes (II-a) en Jeltje Siegers.

Notitie bij Geert Heines: woonde in 1756 te Oldeholtpade

8 mei 1777: attestatie gegeven naar Wolvega.

Geert en Aaltje bij huwelijk: "beyde van Oldeholtpa"

Geert neemt in 1811 de naam "Geertsma" aan.

Geert Heines trouwde met Aaltje Meines.

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-05-1761 in Oldeholtpade cs.

5. Jan Heinen Nijholt (III), geboren op 26-10-1728. Overleden op 30-07-1812.

Heine Wybes treffen we aan in het westelijk dorpsgebied van Nijeholtpade als boer. In 1748 wordt zijn sociale positie omschreven als "gemeen boer, middelmatig in staat". Hij boerde op de plaats waarop ooit het stamslot van de familie Lijcklama à Nijeholt stond, of op de plaats daarnaast. Na 1750, toen Heine Wijbes overleden was, kochten zijn zonen Geert en Jan veel losse stukken grond, vaak samen met (mogelijke) verdere familieleden.


III Jan Heinen Nijholt, geboren op 26-10-1728 in Nijeholtpade als zoon van Heine Wijbes (II) en Jeltje Siegers.

Jan Heinen is overleden op 30-07-1812 in Blesdijke, 83 jaar oud.

Notitie bij Jan Heinen: woonde in 1756 te Nijeholtpade

beroep: huisman (1767, 1812)

woonplaats: Nijeholtpade (1765, 1767, 1774)

9-2-1777 attestatie gegeven naar Peperga

woonplaats: Blesdijke (1777,1780,1784,1812)

overleden te Blesdijke N41

Jan Heinen neemt op 30-1-1812 de naam Nijholt aan, nadat zijn te Blesdijke wonende zoons Heine, Sijger en Wijbe dat op 28-1-1812 hadden gedaan

De akte van naamsaanneming van Jan Heinen Nijholt

Jan Heinen trouwde met Hendrikje Wessels, geboren omstreeks 1742. Zij is gedoopt op 17-03-1743 in Oldetrijne. Hendrikje is overleden op 05-01-1827 in Blesdijke.

Notitie bij Hendrikje Wessels: bij huwelijk: "van de Blesdijke"

beroep na overlijden Jan: arbeidster (1814), rentenierster (1826)

woonplaats: Blesdijke (1814, 1816, 1826)

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1765 in Oldeholtpade cs.

Kinderen van Jan Heinen Nijholt en Hendrikje Wessels:

1. Jeltje Nijholt , geboren op 05-01-1766. Overleden op 17-03-1847.

Jeltje Nijholt, geboren op 05-01-1766 in Nijeholtpade als dochter van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Zij is gedoopt op 08-01-1766 in Nijeholtpade.

Jeltje is overleden op 17-03-1847 in Nijeholtpade, 81 jaar oud.

Notitie bij Jeltje: bij overlijden zonder beroep te Blesdijke, overleden te Nijeholtpade 17

Jeltje trouwde met Sipke Gjalts de Vries.

2. Heine Nijholt , geboren op 29-06-1767. Overleden op 25-04-1847.

Heine Nijholt, geboren op 29-06-1767 als zoon van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Hij is gedoopt op 05-07-1767 in Nijeholtpade.

Heine is overleden op 25-04-1847 in Oldemarkt, 79 jaar oud.

Notitie bij Heine: bij huwelijk wonende te Blesdijke, Margjen eveneens

beroep: huisman (1814), landbouwer (1815), huisman (1817), boer (1828, 1830, 1832, 1833), "buiten beroep" (1847)

woonplaats: Blesdijke (1803, 1804, 1805, 1809, 1814, 1815, 1817), Steenwijkerwold (1828, 1830, 1832, 1833), overl. te Oldemarkt (buurschap Paasloo nr 16)

Heine Jans neemt op 28-01-1812 de naam Nijholt aan

Margjen bij huwelijk "te Blesdijke", bij overl. vermeld met familienaam Geuvers

Heine trouwde, 35 jaar oud, op 15-05-1803 in Blesdijke c.s. met Margjen Meinen de Boer. Margjen Meinen is overleden op 07-10-1830 in Blesdijke.

3. Aaltje Nijholt. Zij is gedoopt op 01-07-1770 in Nijeholtpade.

4. Aaltje Nijholt , geboren op 04-08-1771. Overleden op 28-11-1814.

Aaltje Nijholt, geboren op 04-08-1771 als dochter van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Zij is gedoopt op 11-08-1771 in Nijeholtpade.

Aaltje is overleden op 28-11-1814 in Oldemarkt, 43 jaar oud.

Notitie bij Aaltje: overleden te Oldemarkt 4, beroep Henke (mogelijk: Hinke) bij overlijden Aaltje : schoenmaker.

Aaltje trouwde met Henke Brinksma, geboren omstreeks 1769.

5. Wessel Jans Nijholt (IV), geboren op 25-08-1774. Overleden op 15-04-1847.

6. Jantjen Nijholt , geboren op 18-09-1774. Overleden op 09-07-1817.

Jantjen Nijholt, geboren op 18-09-1774 als dochter van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Zij is gedoopt op 21-09-1774 in Blesdijke.

Jantjen is overleden op 09-07-1817 in IJsselham, 42 jaar oud.

Notitie bij Jantjen: overleden te IJsselham 43. Engbert hertrouwde 3 juni 1833 met Margjen Siegers Nijholt.

Jantjen trouwde met Engbert Roelofs Wallinga, geboren omstreeks 1770 in Havelte als zoon van Roelof Roelofs en Hendrikjen Alberts.

7. Sijger Nijholt , geboren op 27-05-1780. Overleden op 16-10-1826.

Sijger Nijholt, geboren op 27-05-1780 als zoon van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Hij is gedoopt op 28-05-1780 in Blesdijke.

Sijger is overleden op 16-10-1826 in Wolvega, 46 jaar oud.

Notitie bij Sijger: beroep: boer (1826)

woonplaats: Blesdijke (1809, 1812), Wolvega (1826), overl. te Wolvega 103

Sijger Jans neemt op 28-01-1812 de naam Nijholt aan

Roelofje: bij huwelijk wonende te Blesdijke

Sijger trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1809 in Peperga cs met Roelofje Kleiszen Dijkstra.

8. Wijbe Nijholt , geboren op 20-10-1784. Overleden op 15-03-1853.

Wijbe Nijholt, geboren op 20-10-1784 als zoon van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Hij is gedoopt op 24-10-1784 in Blesdijke.

Wijbe is overleden op 15-03-1853 in Blesdijke, 68 jaar oud.

Notitie bij Wijbe: beroep: landbouwer (1816), huisman (1818), boer (1824, 1841), arbeider (1849, 1853)

woonplaats: Blesdijke (1812, 1816, 1818), Vinkega (1824), Blesdijke (1841, 1849, 1853), overl. te Blesdijke 8

Wiebe Jans neemt op 28-01-1812 de naam Nijholt aan

Jeltje: bij huwelijk dienstmeid te Peperga

Wijbe trouwde, 31 jaar oud, op 08-05-1816 met Jeltjen Jannis van Els, ± 18 jaar oud, geboren omstreeks 1798 in Peperga als dochter van Jannis Tates van Els en Rinsje Eysen.

Jan Heinen en Hendrikje Wessels verhuisden weliswaar naar Blesdijke, maar dat was niet de streek waar Hendrikje vandaan kwam. Zij was afkomstig uit de streek ten westen van Wolvega.

Rond 1812 werd voor notaris Attema te Wolvega het grondbezit van Hendrikje en haar kinderen verkocht en te gelde gemaakt.


IV Wessel Jans Nijholt, geboren op 25-08-1774 in Nijeholtpade als zoon van Jan Heinen Nijholt (III) en Hendrikje Wessels. Hij is gedoopt op 28-08-1774 in Nijeholtpade.

Wessel Jans is overleden op 15-04-1847 in Gorredijk, 72 jaar oud.

Notitie bij Wessel Jans: beroep: huisman (1814, 1819, 1821), boer (1824), huisman (1827, 1829), veeschutter (1841), schatter van het slachtvee (1843), zonder beroep (1846, 1847)

woonplaats: Zandhuizen (1799), Noordwolde (1802), Zandhuizen (1805), Makkinga (1814, 1819, 1821, 1824, 1827, 1829), Gorredijk (1841, 1843, 1846, 1847), overl. te Gorredijk 53

Annegje: bij huwelijk boerenmeid te Makkinga.

Getuige bij het huwelijk was o.a. Jantje Jans (huisvrouw van Roelof Jacobs Nijhuis), aangetrouwd zuster van Wessel

Wessel Jans:

(1) trouwde met Aaltje Jans Jansma. Zij is gedoopt op 12-11-1774 in Noordwolde. Aaltje Jans is overleden op 01-11-1811 in Makkinga.

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 03-08-1814 in Oldeberkoop met Annegjen Roelofs Elzinga, 28 jaar oud, geboren op 01-01-1786 in Noordwolde. Zij is gedoopt op 08-01-1786 in Noordwolde.

Kinderen van Wessel Jans Nijholt en Aaltje Jans Jansma:

1. Jan Wessels Nijholt (V), geboren op 03-05-1799. Overleden op 05-01-1885.

2. Hendrikjen Nijholt , geboren op 22-01-1802. Overleden op 16-02-1891.

3. Antien Nijholt , geboren op 01-02-1805. Overleden op 01-02-1876.

4. Jantjen Nijholt , geboren op 05-05-1808. Overleden op 14-03-1843.

Kinderen van Wessel Jans Nijholt en Annegjen Roelofs Elzinga:

1. Aaltjen Nijholt , geboren op 13-08-1814.

2. Roelof Nijholt, geboren op 07-09-1819 in Makkinga. Roelof is overleden op 19-09-1820 in Makkinga, 1 jaar oud.

3. Jeltje Nijholt , geboren op 09-03-1821. Overleden op 13-07-1892.

4. Sieger Nijholt, geboren op 02-10-1827 in Makkinga. Sieger is overleden op 21-06-1848 in Lekkum, 20 jaar oud.

Notitie bij Sieger: geboren te Makkinga 10, bij overl. bakkersknecht te Gorredijk, "te Lekkum verblijf hebbend ", overl. te Lekkum 44

Bij overl. vermeld als "Sieger Wesselius Nijholt"


V Jan Wessels Nijholt, geboren op 03-05-1799 in Noordwolde als zoon van Wessel Jans Nijholt (IV) en Aaltje Jans Jansma. Hij is gedoopt op 12-05-1799 in Noordwolde.

Jan Wessels is overleden op 05-01-1885 in Nijensleek, 85 jaar oud.

Notitie bij Jan Wessels: bij huwelijk boereknecht te Noordwolde, Trijntje naaister te Noordwolde

Jan Wessels trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1824 in Weststellingwerf met Trijntje Jans Oosterkamp, ± 21 jaar oud, geboren op 25-10-1803 in Noordwolde als dochter van Jan Tijsen Oosterkampen Immigje Geerts Kraak, geboren op 04-05-1769 in Blesdijke. Trijntje Jans is overleden op 15-07-1869 in Noordwolde, 65 jaar oud.

Kinderen van Jan Wessels Nijholt en Trijntje Jans Oosterkamp:

1. Immigje Nijholt, geboren op 14-03-1825 in Vinkega. Immigje is overleden op 17-03-1888 in Oldeholtpade, 63 jaar oud.

2. Aaltje Nijholt, geboren op 09-12-1828 in Vinkega.

3. Jan Jans Nijholt (VI), geboren op 15-08-1832.

4. Wessel Jans Nijholt , geboren op 28-08-1836. Overleden in 1926.

Wessel Jans Nijholt, geboren op 28-08-1836 in Vinkega als zoon van Jan Wessels Nijholt (V) en Trijntje Jans Oosterkamp.

Wessel Jans is overleden in 1926 in Noordwolde, 90 jaar oud.

Notitie bij Wessel Jans: beroep: boerewerkdoend (1863), arbeider (1864), winkelier (1865), arbeider (1867, 1869, 1870), winkelier (1871, 1873, 1875, 1877) arbeider (1880, 1882), winkelier (1891)

woonplaats: Noordwolde

Aafje: bij huwelijk zonder beroep te Noordwolde

Wessel Jans trouwde met Aafje Harmens Krol, geboren op 19-02-1837 in Noordwolde als dochter van Harmen Takes Krol en Antje Roelofs Nijhuis.

5. Thijs Nijholt , geboren op 14-01-1840.

Thijs Nijholt, geboren op 14-01-1840 in Vinkega als zoon van Jan Wessels Nijholt (V) en Trijntje Jans Oosterkamp.

Notitie bij Thijs: beroep: boerewerkdoend (1873), boer (1874, 1875, 1877, 1878), veehouder (1880), arbeider (1881, 1882, 1886)

woonplaats: Noordwolde (vermeld 1873-1880), Vinkega (1881, 1882, 1886)

Metje: bij huwelijk zonder beroep te Vinkega

Thijs trouwde, 33 jaar oud, op 17-05-1873 met Metje Bakker, 24 jaar oud, geboren op 18-07-1848 in Noordwolde als dochter van Jan Klazen Bakker en Grietje Harmens Vrind.

6. Jan Nijholt, geboren op 18-06-1842 in Vinkega. Jan is overleden op 21-12-1851 in Vinkega, 9 jaar oud.

7. Trijntje Nijholt, geboren op 13-06-1845 in Vinkega.

Bij de notaris in Oldeberkoop werden de volgende akten, waarin Jan Wessels Nijholt figureert, opgemaakt:

1863 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108036 repertoire nr. 62 d.d. 23 april 1863

Koopakte

Betreft de verkoop van bos te Vinkega, koopsom fl. 231

- Jan Wessels Nijholt, Landbouwer te Zandhuizen als verkoper

- Egbert Hinken Oosterhof, Landbouwer te Boijl als koper

1864 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108037 repertoire nr. 97 d.d. 27 mei 1864

Obligatie

Betreft een kapitaal van fl. 1000

- Heine Sipkes de Vries, Candidaat Notaris te Wolvega als

schuldeiser

- Jan Wessels Nijholt, gehuwd met Trijntje Jans Oosterkamp

te Zandhuizen als schuldenaar

1868 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108041 repertoire nr. 170 d.d. 3 december 1868

Koopakte

Betreft de koop van bouwland te Vinkega, koopsom fl. 200

- Anne Geerts de Vries, Timmerman te Vinkega als koper

- Jan Wessels Nijholt, Landbouwer te Zandhuizen als verkoper

1877 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108050 repertoirenrs. 123 en 129 d.d. 23 oktober

1877

Provisionele en finale toewijzing

Betreft de verkoop van een zathe en landen te Zandhuizen,

koopsom fl. 11.243

- Jan Wessels Nijholt, Veehouder te Zandhuizen als verkoper

- Jan Klazes Bakker, Verveener te Oldeberkoop als koper

1878 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108051 repertoire nr. 25 d.d. 16 februari 1878

Verkoping

Betreft de verkoop van hout, opbrengst fl. 180

- Jan Wessels Nijholt, Veehouder te Zandhuizen als verkoper

1882 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108055 repertoire nr. 44 d.d. 17 april 1882

Boedelscheiding

- Trijntje Jans Oosterkamp, in leven gehuwd met Jan Wessels

Nijholt als erflater

VI Jan Jans Nijholt, geboren op 15-08-1832 in Vinkega als zoon van Jan Wessels Nijholt (V) en Trijntje Jans Oosterkamp.

Notitie bij Jan Jans: beroep: boerewerkdoende (1858), arbeider (1859), boer (1861, 1864), arbeider (1865), boer (1866), arbeider (1869, 1872, 1875), veehouder (1878)

woonplaats: Vinkega (1858, mei 1859), Wolvega (juni 1859), Vinkega (1861, 1864, 1865, 1866, 1869, 1872, 1875, 1878)

Jantje bij huwelijk zonder beroep te Vinkega

Jan Jans trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1858 in Weststellingwerf met Jantje Jacobs Oosterhof, ± 20 jaar oud, geboren omstreeks 1838 in Vinkega als dochter van Jacob Hendriks Oosterhof enEltje Jans Prakken.

Kinderen van Jan Jans Nijholt en Jantje Jacobs Oosterhof:

1. Jan Nijholt, geboren op 28-05-1859 in Vinkega. Jan is overleden op 15-06-1859 in Vinkega, 0 jaar oud.

Notitie bij Jan: overl. te Vinkega 8

2. Jan Nijholt , geboren op 14-07-1861. Overleden op 14-09-1939.

Jan Nijholt, geboren op 14-07-1861 in Vinkega als zoon van Jan Jans Nijholt (VI) en Jantje Jacobs Oosterhof.

Jan is overleden op 14-09-1939 in Gem. Vledder, 78 jaar oud.

Notitie bij Jan: laatste woonplaats: Vledderveld 114 Gem. Vledder

Jan trouwde, 37 jaar oud, op 25-03-1899 met Elisabeth Hameka, 33 jaar oud, geboren op 16-06-1865 in Gem. Vledder. Elisabeth is overleden op 03-09-1931 in Gem. Vledder, 66 jaar oud.

3. Jacob Nijholt, geboren op 05-02-1864 in Vinkega. Jacob is overleden op 16-09-1865 in Vinkega, 1 jaar oud.

Notitie bij Jacob: overl. te Vinkega 1

4. Jacob Nijholt (VII), geboren op 01-08-1866. Overleden op 26-05-1957.

5. Albert Nijholt, geboren op 12-07-1869.

6. Eltje Nijholt , geboren op 31-01-1872. Overleden op 26-03-1948.

Eltje Nijholt, geboren op 31-01-1872 in Vinkega als dochter van Jan Jans Nijholt (VI) en Jantje Jacobs Oosterhof.

Eltje is overleden op 26-03-1948 in Gem. Rosmalen, 76 jaar oud.

Notitie bij Eltje: woonplaats in 1947: Adm. de Ruyterweg 316 I, Amsterdam, laatste woonplaats: Amsterdam

Eltje trouwde, 32 jaar oud, op 25-02-1904 in Amsterdam met Willeminus Jongsma, 86 jaar oud, geboren op 22-02-1891 in Hemelumer Oldeferd.

7. Trijntje Nijholt, geboren op 15-06-1875 in Vinkega.

8. Jan Nijholt, geboren op 25-03-1878 in Vinkega. Jan is overleden op 13-06-1955 in Gem. Apeldoorn, 77 jaar oud.

Notitie bij Jan: beroep: koopman in huish. artikelen

woonplaats in 1947 en laatste woonplaats: 2e Wormens(ch)eweg 14, Apeldoorn

Bij de notaris in Oldeberkoop werden de volgende akte, waarin Jan Jans Nijholt figureert, opgemaakt:

1864 Oldeberkoop, notaris J. C. Metzlar

Inv. nr. 108037 repertoire nr. 135 d.d. 5 augustus 1864

Boelgoed

Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 235

- Jan Jans Nijholt, Boer te Vinkega als verkoper

- Mintje Vos, Boer te Steenwijkerwold als verkoper


VII Jacob Nijholt, geboren op 01-08-1866 in Vinkega als zoon van Jan Jans Nijholt (VI) en Jantje Jacobs Oosterhof.

Jacob is overleden op 26-05-1957 in Gem. Oldemarkt, 90 jaar oud.

Notitie bij Jacob: beroep: arbeider (1892, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901), veehouder

woonplaats: Oldemarkt (vermeld 1892-1901), woonplaats in 1947: Wijk I Gem. Oldemarkt, laatste woonplaats: Westerdalsteeg 1 Gem. Oldemarkt.

Bij geboorte dochter Jantje (1892) afwezig

Jacob:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-04-1892 met Jantje van Veen, 20 jaar oud, geboren op 29-01-1872 in Gem. Oldemarkt. Jantje is overleden op 12-09-1916 in Gem. Oldemarkt, 44 jaar oud.

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 21-05-1921 in Oldemarkt met Antje de Boer, 47 jaar oud, geboren op 09-02-1874 in Gem. Weststellingwerf. Antje is overleden op 17-07-1952 in Gem. Oldemarkt, 78 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Antje: blijkens overlijdensadvertentie eerder weduwe van W. Strampel

Plattegrond van de gemeente Oldemarkt uit Kuypers Gemeente Atlas Overijssel 1865-1870

Kinderen van Jacob Nijholt en Jantje van Veen:

1. Jantje Nijholt, geboren op 19-07-1892 in Oldemarkt.

2. Jacob Nijholt , geboren op 11-12-1893.

Jacob Nijholt, geboren op 11-12-1893 in Oldemarkt als zoon van Jacob Nijholt (VII) en Jantje van Veen.

Notitie bij Jacob: woonplaats in 1947: Hoofdstr. 72, Gem. Oldemarkt

Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 12-12-1914 met Trijntje de Rijk, 21 jaar oud, geboren op 08-04-1893 in Gem. Oldemarkt.

N.B. Over een zoon Harm van dit echtpaar:

Harm Nijholt, geboren op 10-10-1926 in Gem. Oldemarkt. Harm is overleden op 13-08-1949 in Sibolga (Sumatra), 22 jaar oud.

Notitie bij Harm: beroep: boerenknecht

woonplaats in 1947: Hoofdstr. 72, Gem. Oldemarkt, laatste woonplaats: Hoofdstraat 70, Gem. Oldemarkt

Harm is tijdens het vervullen van zijn plicht in Indonesie gesneuveld en in het hospitaal te Sibolga overleden.

Hij is begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah in de gemeente Cimahi (Indonesië).

Niet ver van Bandung, even buiten de stad Cimahi, ligt het ereveld Leuwigajah. Van alle erevelden die de Oorlogsgravenstichting beheert, ligt op Leuwigajah het grootste aantal slachtoffers begraven. Op dit ereveld zijn veel stoffelijke resten van mensen herbegraven, die eerst elders op een ereveld in de archipel begraven zijn geweest (Sumatra, Borneo). Behalve kampslachtoffers werden hier ook vele militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van de Koninklijke Landmacht begraven, die sneuvelden in de woelige jaren na de Japanse capitulatie. Op dit ereveld bevinden zich de graven van ruim 5.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers (gegevens: Ned. Oorlogsgravenstichting).

Vouwblad Nederlandse Oorlogsgravenstichting over het Ereveld Leuwigajah

3. Jantje Nijholt, geboren op 11-09-1895 in Oldemarkt.

4. Jantje Nijholt , geboren op 02-10-1897.

Jantje Nijholt, geboren op 02-10-1897 in Oldemarkt als dochter van Jacob Nijholt (VII) en Jantje van Veen.

Notitie bij Jantje: woonplaats in 1947: IV 123b Gem. Oldemarkt

Jantje trouwde met Ziel.

5. Jan Nijholt , geboren op 15-09-1899. Overleden op 05-05-1975.

6. Froukje Nijholt, geboren op 23-12-1901 in Oldemarkt.

7. Albert Nijholt , geboren op 30-03-1907.

Albert Nijholt, geboren op 30-03-1907 in Gem. Oldemarkt als zoon van Jacob Nijholt (VII) en Jantje van Veen.

Notitie bij Albert: woonplaats 1947: Binnenweg 85, Gem. Oldemarkt

advertentie: ondertrouwd 22-04-1937 Albert Nijholt te Oldemarkt en Jacoba de Lange te Steenwijkerwold

Albert trouwde, 30 jaar oud, op 08-05-1937 in Steenwijkerwold met J.G. de Lange.

8. Trijntje Nijholt , geboren op 05-02-1909.

Trijntje Nijholt, geboren op 05-02-1909 in Gem. Oldemarkt als dochter van Jacob Nijholt (VII) en Jantje van Veen.

Notitie bij Trijntje: woonplaats in 1947: Zwaluwenstr. 8 Gem. Almelo

Trijntje trouwde met Stegemeijer.

VIII Jan Nijholt, geboren op 15-09-1899 in Oldemarkt als zoon van Jacob Nijholt (VII) en Jantje van Veen.

Jan is overleden op 05-05-1975 in Gem. Soest, 75 jaar oud.

Notitie bij Jan: beroep: serg. maj. N.I. leger; zonder beroep; kant. bed.; zonder beroep

woonplaats: Ned. Indie, 29-05-1946 B 133, Millingen, 15-03-1947 Batavia (Ned. Indie), 06-08-1949 A 96e, Millingen (vern. Burg. Eyckelhofstr. 33), 26-01-1954 Wilhelminalaan 20, Soest

Jan:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 31-10-1929 in Gem. Millingen met Wilhelmina Sophia Maria Arntz, 24 jaar oud, geboren op 14-01-1905 in Gem. Millingen. Wilhelmina Sophia Maria is overleden op 28-05-1959 in Gem. Amersfoort, 54 jaar oud.

(2) trouwde, 60 jaar oud, op 20-06-1960 in Soest met Harmina Jongsma, 44 jaar oud, geboren op 01-01-1916 in Gem. Groningen.

Kinderen van Jan Nijholt en Wilhelmina Sophia Maria Arntz:

1. Jan Willem Jacob Nijholt, geboren op 24-06-1933 in Gombong (Ned. Indie)

Jan Willem Jacob trouwde Annie Dekker.

Zij wonen in Kilsyth in Australië.

2. Willem Adrianus Nijholt, geboren op 19-07-1934 in Gombong (Ned. Indie).

Willem is een gerenommeerd Nederlands acteur en woont in Amsterdam.


3. Maria Theresia Katharina Nijholt, geboren op 03-04-1941 in Soemenep (Ned. Indie).

Maria is verpleegster te Amsterdam en heeft als dochter Nathalie Nijholt


Loek Nijholt, Odijk (NL)

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin