DE FAMILIE BERENT KLAZES

Datum 28-4-2017

1. INLEIDING

Met de familie Berent Klazes is qua naamsaanneming wat bijzonders aan de hand.

De stamboom bestaat uit twee takken. De ene gaat uit van Albert Jans, die getrouwd was met Annigje Berents. De kinderen van Albert en Annigje namen de naam Nijholt aan in 1811, "voor deszelfs moeder de weduwe Albert Jans". En een andere tak begint bij Klaas Berends. De kinderen van Klaas namen ook de naam Nijholt aan in 1811. Annigje en Berend waren broer en zus.

Albert Jans wordt ook vermeld met de familienaam Booy. Op 10 december 1801 worden Roelof Derks, huijsman en dorprechter te Nijeholtpade en Sippe Jans, huijsman te Nijeholtpade als goede vrienden benoemd tot voogd over Beerend Alberts, oud in het 17e en Hendrik Alberts, oud in het 16e jaar, mede voor hun zuster Trijntje, oud in het 10e jaar, kinderen van wijlen Albert Jans Booy te Nijeholtpade en Annechjen Beerends. Reden is dat moeder "haar ten 2den huwelijk gedenkt te begeeven" met Jan Jelle, vrijgezel te Nijeholtpade. [1]

Annigje hertrouwt als weduwe met de 26 jaar jongere Jelle Jans. Ook hij neemt in 1811 de naam Nijholt. Als hij weduwnaar wordt hertrouwt ook hij en hij krijgt nog een dochtertje. Het arme kind is net vijf jaar oud, als ze verdrinkt "in het water in een sloot te Donkerbroek". Juridisch gezien hebben we te maken met drie afzonderlijke families Nijholt.

Als we op zoek gaan naar de herkomst van Berent Klazes, de vader van Annigje en van Klaas, lopen we vast. Plaats en datum van zijn geboorte en doop zijn niet met zekerheid vast te stellen. En zijn vrouw is in het geheel niet terug te vinden in de Friese doop-, trouw- en begraafregisters.

Van de drie volwassen geworden kinderen van Annigje trouwt de jongste zoon Hendrik in 1825 in Ooststellingwerf en dochter Trijntje in 1816 in de gemeente en voormalige mairie Oosterwolde. Van de drie kinderen van Klaas trouwen er twee. Dirk, de oudste in 1820 en opnieuw in 1822 in Ooststellingwerf. Berend, de middelste, in 1823 in Wonseradeel. In de huwelijksakten en huwelijks bijlagen wordt vaak wat uit de doeken gedaan over maximaal de twee vorige generaties. Laten we eens kijken hoever we nu komen.

1. Hendrik.

Hendrik Alberts Nijholt is geboren in Oldeholtpade op 14 maart 1787 en gedoopt 18 maart 1787. Zijn vader Albert Jans is in 1798 in Nijeholtpade overleden. Hendrik laat het certificaat van de Nationale Militie zien. Broer Berend Alberts Nijholt, huisman in Donkerbroek is getuige en verder Lammert Geerts Mulder, deurwaarder der directe belastingen, Hendrik Poulus van der Woude, schoenmaker en Jan Piers Menger, huisman, alle drie uit Oldeberkoop.

Annigje is boerinne te Donkerbroek en tekent als A. Beerens.

Op het militiecertificaat staan als geboortejaar 1786, als beroep boereknecht en als ouders Albert Jans en Antje Beerends. Hij is in de gemeente Oosterwolde ingeschreven voor de loting 1814 met nummer 191. Hij is ingeloot, maar heeft daaraan voldaan "door het in dienst stellen van een Plaatsvervanger".

Signalement: Lengte 1 el 700 streep, aangezicht rond, voorhoofd klein, ogen blauw, neus spits, mond ordinair, kin klein, haar (wit?), wenkbrauwen blond, merkbare teekenen geen.

2. Trijntje.

Trijntje Alberts Nijeholt, zoals ze genoemd wordt in de huwelijksakte, is geboren in Nijeholtpade op 16 juli 1792 en gedoopt op 29 juli 1792. Vader Albert Jans is "reeds voor lange" overleden, blijkt uit een verklaring van de vier getuigen, moeder Antje Beerents is boerin in Donkerbroek. De getuigen zijn schoonvader Hinke Foppes Klooster (hij is boer in Donkerbroek), de broers Beerent Alberts Nijeholt, boereknegt, Hendrik Alberts Nijeholt, beiden te Donkerbroek, en Jan Lenses Koopmans, secretaris van de gemeente Oosterwolde. Ieder tekent als Nijholt, moeder tekent als Annegijen Beerens.

Van Foppe is er certificaat van de Nationale Militie, waaruit blijkt dat hij "wegens zijn gebreken nummer drie en zestig" is vrijgesteld. Misschien betreft dit No. 63. Ontwrichtingen (luxattionus). [2]

3. Dirk (1e huwelijk).

Dirk is geboren in Makkum op 29 augustus 1795 en gedoopt op 13 september 1795. Vader Klaas Berends is ruim 10 jaar terug overleden in Workum en zijn moeder Wopke Dirks ongeveer 14 jaar geleden in Nijhuizum, dus resp. in ongeveer 1800 en 1796. Dirk verklaart dat onder ede, omdat er geen doodsregisters werden bijgehouden. Door het tonen van zijn ontvangen paspoort, afgegeven in Groningen op 17 april 1819 door Charle Goëthals, bewijst hij dat hij aan zijn verplichtingen van de Nationale Militie heeft voldaan. De getuigen zijn Hendrik Jans Koopmans, adsistent bij het grietenijbestuur, Wijger Piers Pit, grofsmid, beide wonend in Oosterwolde, Eise Andries Bosma, huisman te Vochteloo, en Dirks' broer Berend Klazes Nijholt, arbeider te Makkinga.

Dirk tekent met de naam Neiholt, zijn broer met Nijholt.

4. Dirk (2e huwelijk).

De overlijdens van zijn ouders zijn inmiddels ruim 15 jaar en ruim 18 jaar geleden, wordt weer onder ede verklaard. Dat betekent dus resp. 1807 en 1804. Dirk laat een certificaat van de Nationale Militie zien. Broer Hendrik Klasen Nijholt, boereknecht en neef Hendrik Albert Nijholt, huisman zijn getuige, net als Jakob Jans Slofstra, schoenmaker, alle drie uit Donkerbroek. Karst Koops van der Meulen, zonder bedrijf komt uit Oldeberkoop.

Op het militiecertificaat staan als geboortedatum 19 november 1795, als beroep militair en als ouders Klaas Berends en Wopkje Dirks. Hij is in de gemeente Ooststellingwerf ingeschreven voor de loting 1817 4e klasse met nummer 6. Hij is door de militieraad in Heerenveen als in dienst zijnde voor een jaar vrijgesteld. Vierde klasse wil zeggen: diegenen die in hun 22ste jaar zijn ingetreden. [3]

Signalement: Lengte 1 el 710 streep, aangezicht rond, voorhoofd id., ogen blaauw, neus spits,mond ordinair, kin rond, haar (en?), wenkbrauwen blond, merkbare teekenen geen.

5. Berend.

Beerent Klases Nijholt is geboren in Workum op 30 december 1797 en een dag daarna gedoopt. Hij is boereknegt te Tjerkwerd. Vader Klaas Beerends is overleden op 31 wijnmaand 1810 in Workum, 52 jaar oud. Hij is dus geboren omstreeks 1758. Wapke Durks is overleden in 1803 in Parrega, blijkens een akte van bekendheid van de vrederegter van het canton Bolsward. Hij is kleinzoon van Beerent Klazes de Boer en Lubbertje Antjes, beiden in De Hommerts overleden in 1795, volgens een akte van bekendheid van de vrederegter in het canton Sneek. Van moederszijde zijn het Dirk IJsbrands, overleden in Workum op 14 januari 1808 en Antje IJsbrands die daar meer dan 30 jaar geleden is overleden (dus vóór 1793), volgens een acte van bekendheid van de vrederegter in het canton Hindeloopen. Ook het certificaat van de Nationale Militie is er weer. De getuigen zijn Eelke Jacobus Alta, klerk bij de secretarie, Sijmon Pieters Bakker, dienaar van policie, Ale Murks Jorna, bode van de grietenij, allemaal wonend in Bolsward alsmede Gijsbert Jans van Nussen, dienaar van policie te Hichtum. De bruid kon niet schrijven.

De grietman van Wonseradeel J. S.T. Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, hoort het getuigenis aan van Engele Durks Baarda, veldwagter en Pieke Augustinus Piekema, zonder beroep, die ermee bekend zijn , dat Berend Klazes Nijholt, arbeider en Grietje Ruurds van der Meer, dienstmaagd - beide wonend in Tjerkwerd - onvermogend zijn. Ze kunnen de kosten van de over te leggen stukken niet betalen.

Vrederegter J. Albarda te Bolsward ziet Ale Murks Jorna, zonder beroep, Sijmen Pieters Bakker, bode, Gijsbert Jans van der Nussen, ook bode, allen te Bolsward en Engele Durks Baarda, veldwagter te Tjerkwerd, "allen van eenen competenten ouderdom", die verklaren dat Wapke Durks, wonend te Parrega, daar is overleden in het jaar 1803.

Vrederegter Jelle Siedsma en griffier W.J.(Willem Jan) Hemsing te Sneek zien Cornelis Jans Visser, schippersknecht, IJle Jentjes Boersma, arbeider, beiden te IJst, Jan Klazes Siesling, arbeider te Heeg en Hendrik Ruurds van der Meer, arbeider te Uitwellingerga, die verklaarden dat "zij zeer wel kenden" Berend Klazes de Boer, arbeider indertijd te Hommerts en dat die is overleden in 1795, evenals als Lubbertje Antjes, "zonder opzettelijk bedrijf in de Hommerts", die ook in 1795 is overleden.

Durk IJsbrands is op 14 juni 1808 in Workum overleden, 63 jaar oud. Dat betekent dat hij geboren is omstreeks 1745.

Vrederegter Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma te Hindeloopen ziet de getuigen Rienk Sackes Postma, stads majoor, Jan Klapper, policie dienaar, Klaas Minderts, sjouwerman en Pieter Cornelis Visser, "mede van dat beroep", allemaal in Workum wonend, die verklaarden dat Antje IJsbrands, in leven huisvrouw van Durk IJsbrands en te Workum wonende, daar 30 jaar geleden is overleden, dus omstreeks 1793.

Berend is ingeschreven in Ooststellingwerf voor de Nationale Militie, loting 1817 2e klasse, nr. 27, maar dat is tot op heden niet opgeroepen en heeft hem niet tot dienst verplicht. Als geboortedatum staat er 25 mei 1797 te Workum. Tweede klasse wil zeggen: diegenen die in hun 20ste jaar zijn ingetreden. [4]

6. Jan Jelles.

Uitleg over zijn ouders en grootouders gebeurt ook in de huwelijks akte van Jan Jelles Nijholt (2e huwelijk) uit 1830.

Jan is geboren in Wolvega. Zijn ouders zijn daar resp. 30 en 25 jaar geleden overleden. Zijn grootouders van vaderszijde zijn in Sonnega overleden, resp. 60 en 65 jaar terug en zijn grootouders van moederszijde in Duinega (Doniaga) resp. 55 en 58 jaar geleden. Onder ede verklaarde Jan dat zijn ouders en grootouders inderdaad zijn overleden en dat indertijd geen doodsregisters werden bijgehouden. De drie Oldeberkopers Lubbartus Dirks Nijk, een bakker, Wijbe Willems Vrind, een huisman (Boer) en Evert Ottes de Vries, de veldwachter waren de getuigen en verder Jan Hendriks Werkman, arbeider te Donkerbroek. Jan en Saakjen konden beiden niet schrijven.

Jan Jelles is op 8 mei 1778 R.K. gedoopt in Oldeholtpade.

De naam en geboorteplaats van de ouders van Annegjen Berends Boers zijn bij haar overlijden op 14 maart 1829 niet bekend. Ze overleed in huis nr. 9 in Donkerbroek, was 77 jaar en liet twee kinderen na. Ze is dus geboren omstreeks 1772.


2. SAMENVATTING

Laten we de gegevens over de voorouders uit de zes huwelijksakten en bijbehorende huwelijksbijlagen op een rij zetten.

1. Annigje Berends, Albert Jans en Jan Jellen.

Annigje is geboren omstreeks 1752, onbekend waar. Een mogelijkheid lijkt Antje, geboren 24-06-1753 en gedoopt 01-07-1753 te Oldeholtpade c.s. , dochter van Berent Klaasen en Jantje Jans.

Als ze in 1782 trouwt met Albert wonen beiden in Nijeholtpade. De vier kinderen worden geboren in Oldeholtpade en Nijeholtpade. Bij haar huwelijk met Jan Jellen in 1801 wonen beiden ook in Nijeholtpade. Het vertrekjaar naar Donkerbroek is niet bekend. Als ze in 1829 overlijdt, verschijnt ze met de naam Boers.

Omdat zowel Annigje als Klaas een zoon Hendrik krijgen nadat beide grootvaders zijn vernoemd, is het mogelijk dat zij een broer Hendrik hadden. Annigjes dochter Trijntje kan vernoemd zijn naar Alberts moeder.

2. Klaas Berends en Wapke Durks

Klaas is geboren rond 1758, onbekend waar. Weliswaar wordt er ook in Oldeholtpade c.s. een Claes geboren op 18-05-1755, ook een kind van Beren Claesen en Janna Jans, maar drie jaar verschil is misschien te groot. Als Klaas in 1795 met Wapke trouwt woont hij in Makkum. Daar wordt hun oudste zoon ook geboren in 1795, de twee jongere zien in 1797 en 1800 het levenslicht in Workum. Een dochter Wapke wordt geboren in 1803 in Nijhuizum en gedoopt in Gaastmeer. Zij is in 1810 niet meer in leven.

Moeder Wapke overlijdt in 1803 in Parrega, Klaas overlijdt in Workum in 1810. De kinderen zijn dan tussen de 10 en 15 jaar oud en ik ben benieuwd wie naar hen omkeek. De oudste en jongste vinden we later terug in Makkinga en Donkerbroek in Ooststellingwerf, waarschijnlijk dankzij banden met hun tante Annigje.

3. Durk IJsbrands en Antje IJsbrands

Dirk IJsbrands is overleden in Workum op 14 januari 1808 en Antje IJsbrands ook, vóór 1793.

4. Berend Klazes en Lubbertje Antjes

De herkomst van beiden is niet bekend. Evenmin of er meer kinderen dan Annegje en Klaas waren, al is het bestaan van een zoon Hendrik denkbaar. Berend en Lubbertje zijn beiden in 1795 in Hommerts overleden. Gezien de contacten die zoon Klaas had in de omgeving van Bolsward en hun overlijdensplaats Hommerts, ligt een leven in westelijk Friesland voor de hand.


3. ONDERZOEK EN CONCLUSIES

En dan de aanvullende onderzoeksgegevens, zoals uit de doop-, trouw en begraafregisters.

1. Annigje Berends, Albert Jans en Jan Jellen.

Een vader Jan van Albert is moeilijk te vinden door de veel voorkomende combinatie van vader Jan en zoon Albert.

2. Klaas Berends en Wapke Durks

Wapke Durks is geboren in Dedgum (doop 29 maart 1769) als kind van Dirk IJsbrands en Antje IJsbrands. Ze trouwt op 5 april 1795 te Jorwerd met Klaas Beerends. [5]

Zie voor bijzonderheden over de dicht bij elkaar geleden dorpen Dedgum, Parrega, Tjerkwerd en Nijhuizum:

https://fy.wikipedia.org/wiki/Dedzjum 

https://fy.wikipedia.org/wiki/Parregea 

https://fy.wikipedia.org/wiki/Tsjerkwert 

https://fy.wikipedia.org/wiki/Nijhuzum 

https://www.nijhuizum.nl/home 


a. Klaas Berends en Wapke Dirks, trouwen

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 25-03-1795 Plaats: Makkum Soort akte: attestatie afgegeven

Bijzonderheden: met attestatie naar Jorwerd

Bruidegom Klaas Beerns wonende te Makkum Bruid Wapke Dirks wonende te Jorwerd


Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 05-04-1795 Plaats: Jorwerd Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Claes Berends wonende te Makkum Bruid Wapkje Durks wonende te Jorwerd


b. Klaas Berends en Wapke Dirks, dopen

Geboorten vroedvrouw Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop

Bijzonderheden: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de ouders zijn Gereformeerd

Dopeling Berend geboren op 21-12-1797 te Workum Vader Klaas Berends Moeder Wapkje Durcks


Geboorten vroedvrouw Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop

Bijzonderheden: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de ouders zijn Gereformeerd

Dopeling Hijnderik geboren op 01-12-1799 te Workum Vader Klaas Berents Moeder Wopkije Dorks


Doopboek Herv. gem. Gaastmeer en Nijhuizum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 05-06-1803 Plaats: Gaastmeer

Dopeling Wapke geboren op 28-04-1803 te Nijhuizum Vader Klaas Berents Moeder Wapke Durks


c. Klaas Berends, begraven

In het register van het aangeven van lijken te Workum uit 1810 staat dat Klaas Berends 52 jaar is, gehuwd is geweest en drie kinderen heeft nagelaten uit een huwelijk. [6]

De volledige vermelding luidt:

090

Bauke de Jongh wonende te Workum in qlt als Boekhouder van de Stads Armen te Workum

Klaas Berends

den 31e van Wynmaand 1810

Twee & vyftig Jaren

te Workum

gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen met Drie kinderen uit een Huwelijk

1e van Slagtmaand 1810

B.D. Jong

Gereformeerd

Workum


3. Durk IJsbrands en Antje IJsbrands

a. Dirk IJsbrands en Antje IJsbrands, trouwen

Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkwerd Dedgum

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 17-05-1767 Plaats: Tjerkwerd Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Durk Ysbrands wonende te Tjerkwerd Bruid Antje Ysbrands wonende te Hijlaard


b. Dirk IJsbrands en Trijntje Tjerks, een volgend huwelijk?

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 14-01-1776 Plaats: Makkum Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: hij is weduwnaar

Bruidegom Dirk Ysbrands wonende te Makkum Bruid Trijntie Tjerks wonende te Makkum

Dit moet een andere Dirk IJsbrands zijn, want Antje IJsbrands was nog in leven en wordt nogmaals moeder in 1779.


c. Dirk IJsbrands en Engeltje Oene,een volgend huwelijk

Ondertrouwregister Gerecht Workum

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 13-06-1790 Plaats: Workum Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: zij met consent van haar vader, vertoond door Jan Alberts Hingst

Bruidegom Durk IJsbrands wonende te Workum Bruid Engeltje Oenes wonende te Workum


d. Dirk IJsbrands en Hinke Pieters, een volgend huwelijk?

Trouwregister Hervormde gemeente Workum

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 04-01-1801 Plaats: Workum Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Durk IJsbrands wonende te Workum Bruid Hinke Pieters wonende te Workum


e. Dirk IJsbrands en Antje IJsbrands, dopen

Doopboek Herv. gem. Tjerkwerd en Dedgum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 16-04-1769 Plaats: Dedgum

Dopeling Wapke geboren op 29-03-1769 te Dedgum Vader Durk IJsbrands


Doopboek Herv. gem. Tjerkwerd en Dedgum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 13-05-1770 Plaats: Dedgum

Dopeling Baefke geboren op 10-05-1770 te Dedgum Vader Dirk Isbrands

Doopboek Herv. gem. Parrega, Hieslum en Greonterp

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 28-07-1772 Plaats: Parrega

Dopeling IJsbrand geboren op 24-07-1772 te Parrega Vader Durk IJsbrands Moeder Antje IJsbrands


Doopboek Herv. gem. Parrega, Hieslum en Greonterp

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 27-03-1774 Plaats: Parrega

Dopeling Marijke geboren op 18-03-1774 te Parrega Vader Durk IJsbrands Moeder Antje IJsbrands


Doopboek Herv. gem. Parrega, Hieslum en Greonterp

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 29-10-1775 Plaats: Parrega

Dopeling Aaltje geboren op 20-10-1775 te Parrega Vader Durk IJsbrands Moeder Antje IJsbrands


Doopboek Herv. gem. Parrega, Hieslum en Greonterp

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 21-02-1779 Plaats: Parrega

Dopeling Antje geboren op 07-02-1779 te Parrega Vader Durk IJsbrands Moeder Antje IJsbrands


f. Dirk IJsbrands en Engeltje Oene,dopen

Doopboek Herv. gem. Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 22-01-1792 Plaats: Workum

Dopeling Annetje geboren op 10-01-1792 te Workum

Vader Durk IJsbrants Moeder Engeltje Oenes


Doopboek Herv. gem. Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 29-09-1793 Plaats: Workum

Dopeling Annigjen geboren op 15-09-1793 te Workum

Vader Durk IJsbrants Moeder Engeltje Oenes


Doopboek Herv. gem. Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 19-06-1796 Plaats: Workum

Bijzonderheden: De moeder is overleden, de vader is doopheffer

Dopeling Engele geboren op 30-05-1796 te Workum

Vader Durk IJsbrants Moeder Engeltje Oenes


Geboorten vroedvrouw Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop

Bijzonderheden: Vroedvrouw is Jouwerke Gerbens, de ouders zijn Gereformeerd

Vader Durk IJsbrants Moeder Engeltje Oenes

Geboren Engele geboren op 06-06-1796 te Workum


Geboorten vroedvrouw Workum

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop

Bijzonderheden: Vroedvrouw is Jouwerke Gerbens, de ouders zijn Gereformeerd

Vader Durk IJsbrands Moeder Engel Oenes

Geboren Antje geboren op 10-01-1792 te Workum


g. Antje IJsbrands, begraven

register van overledenen Workum

Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB inschrijving begraven Datum: 29-01-1808

Overledene Anne Iesbrands overleden - te Workum


register van overledenen Workum

Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB inschrijving begraven Datum: 29-01-1808

Overledene Anna Ysbrands 60 jaar oud overleden - te Workum

Deze Anna IJsbrands is de vrouw van Hessel Johannes, schepen van de stad Workum en boekhouder van een partenrederij.


h. Dirk IJsbrands, begraven

register van overledenen Workum

Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB inschrijving begraven Datum: 14-06-1808

Overledene Dirk Ysbrands 63 jaar oud overleden - te Workum

De volledig vermelding is:

082

Hinke Pieters wed van den overledenen Durk Ysbrands te Workum

Mijn Man op den 14e Junij 1808 Durk Ysbrands genaamd

drie en Zestig Jaaren

te Workum

gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen of kinderen uit twee vorige Huwelijken

17e Junij 1808

Hinke Pieters


4. Berend Klazes en Lubbertje Antjes (1e gedeelte)

a. Berend en Lubbertje

Lubbertje kan gezien worden als een Veluwse naam. [7] Maar hij komt ook in Friesland voor. Alle Friezen telt 815 inschrijvingen. Voor de DTB trouwen tussen 1700 en 1800 zijn het 15 inschrijvingen, voor de DTB dopen 76, de DTB begraven 4 en de DTB lidmaten 2.

In Alle Drenten levert het 96 resultaten op. In alle Groningers 249. Daarnaast komt de naam veel voor in de Noord-Westhoek van Overijssel en op Urk.

Berend en Lubbertje zijn samen niet terug te vinden. Dat kan betekenen dat ze van buiten Friesland afkomstig zijn en grotendeels buiten Friesland woonden, maar dat is in tegenspraak met het Friese leven van kun kinderen.

Tussen 1700 en 1800 laten ongeveer 30 mannen met de naam Berend Klazes kinderen dopen in Friesland. Tussen 1750 en 1760 zijn dat 6 gezinnen:


- Dokkum, 1751-1753, 2 kinderen, man is bontwever, moeder onbekend

(hier niet opgenomen)


- Donkerbroek

Berend Klazes en Egbertje Roelof

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 13-02-1752 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Froukje Vader Berent Klaesen Moeder Egbertjen Roelelfs


Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 09-09-1753 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Klaes Vader Berent Klaesen Moeder Egbertjen Roelelfs


Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 09-11-1755 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Geesjen Vader Berent Klaesen Moeder Egbertjen Roelelfs

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 12-03-1758 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Antje Vader Berent Klaesen Moeder Egbertjen Roelelfs


Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 01-1760 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Jan Vader Berent Klaesen Moeder Egbertjen Roelelfs

De familienaam is Post.


Parenteel van Berent Claesen Post

Berent Claesen Post is geboren in 1726 in Oosterwolde, zoon van Klaas (Claes) Sjoerds (Sioerds) en Geesje (Geessie) Willems. Hij is gedoopt op vrijdag 22 maart 1726 in Oosterwolde.

Notitie bij de geboorte van Berent: Woonde bij geboorte op Lohuis onder Oosterwolde.

Berent is overleden op dinsdag 11 mei 1813 in Noordwolde, 86 of 87 jaar oud.

Notitie bij Berent: Verklaart op 10 februari 1812 voor de maire van Noordwolde, dat hij de familienaam Post blijft houden. Kinderen Froukje 50 jaar oud, Geesje 47 jaar oud, Jan 39 jaar oud en Klaas 50 jaar oud.

Berent trouwde met Egbertje Roelofs Oosterhof. Egbertje is een dochter van Roelof Kornelis. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1730 in Donkerbroek [bron: DTB 547]. Egbertje is overleden.

Kinderen van Berent en Egbertje:

1 Froukje Beerends Post, gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Donkerbroek. Volgt 1.1.

2 Klaas Beerends Post [1.2]. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1753 in Donkerbroek. Klaas is overleden op zaterdag 28 april 1821 in Ooststellingwerf, 67 jaar oud. Klaas bleef ongehuwd.

3 Geesje Beerends Post, gedoopt op zondag 9 november 1755 in Donkerbroek. Volgt 1.3.

4 Antje Beerends Post [1.4]. Zij is gedoopt op zondag 12 maart 1758 in Donkerbroek. Antje is overleden op donderdag 19 april 1832 in Weststellingwerf, 74 jaar oud. Antje bleef ongehuwd.

5 Jan Beerends Post, gedoopt in januari 1760 in Donkerbroek. Volgt 1.5.

https://www.dorpshistorie.nl/beerend%20klazen%20post.htm

zie ook:

https://werkgroep-sconebeck.nl/opa/Berendpost.htm


- Donkerbroek, 1753-1784, 4 kinderen, moeder Zwaantje Johannes

Er is nog een tweede echtpaar in Donkerbroek/Duurswoude

Berend Klazes en Zwaantje Johannes

Trouwregister Hervormde gemeente Donkerbroek Haule Haulerwijk

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 29-03-1778 Plaats: Donkerbroek Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Berend Klaas wonende te Donkerbroek Bruid Zwaantjen Jannes wonende te Donkerbroek


Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 14-06-1778 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Jannes geboren op 29-05-1778 te Donkerbroek Vader Berent Claasen Moeder Swaantjen Jannes


Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 18-11-1781 Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Dopeling Aaltje geboren op 08-10-1781 te Duurswoude Vader Berend Klases Moeder Swaantje Jannes


Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 11-07-1784 Plaats: Donkerbroek

Dopeling Saara geboren op 24-05-1784 te Donkerbroek Vader Berent Claasen Moeder Swaantjen Jannes

De familienaam is Buzema


Berend Klazens Buzema, geboren 1735 in Peize?, overleden 1788 in Peize, begraven 4-6-1788, zoon van Klaas Beuzema (zie Ia) en Aaltien NN.

Gehuwd 29-3-1778 in Donkerbroek met Zwaantje Jannes, overleden 1807 in Peize.

Huwelijk: Berend Klaas en Zwaantjen Jannes, beiden van Donkerbroek.

In het doopboek van Peize: 10-2-1788 is gedoopt Klaas, z.v. Berend Klazen en Zwaantje Jannes (welke personen in het voorzomer 1787 door de diaconie van Donkerbroek met haar gantsche huishouding waren toegebracht dus thans als egtel. woonagtigh te Peize. Het kind was geboren volgens opgave van de vader in de Hemmerik onder Lippenhuizen, des maandags voor nieuwe Ligtmis 1787, bij gevolg rijkelijk een jaar oud).

Op 8-1-1788 wordt in Peize een kind van Beerent Klaasens begraven. Op 4-6-1788 wordt Beerent Klaasens begraven. Op 8-12-1807 worden de tilbare goederen van Zwaantien Jans verkocht ten bate van de diaconie.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jannes Berends Buzema, geboren 29-5-1778 in Donkerbroek, gedoopt 14-6-1778.

2. Aaltje Berends Buzema, geboren 8-10-1781 in Duurswoude, Opsterland, gedoopt 18-11-1781, overleden 15-2-1840 in Foxwolde, Roden.

Gehuwd 31-12-1810 in Roden (afkondiging) met Roelof Roelofs Breemhaar, geboren 1779 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 12-4-1778, overleden 15-12-1859 in Foxwolde, Roden, zoon van Roelf Geerts Breemhaar en Sieuwke Roelfs.

Huwelijk: Roelf Roelfs Breemhaar van Leek, nu wonende te Foxwolde en Aaltien Berends Busema van Duurswoude, nu wonende te Roderwolde.

3. Sara Berends Buzema, geboren 24-5-1784 in Donkerbroek, gedoopt 11-7-1784.

4. Klaas Berends Buzema, geboren 1787 in Hemrik bij Lippenhuizen, gedoopt Peize 10-2-1788. https://www.arendarends.nl/Peize/Peize%20families/Beuzema.htm


- Noordwolde

Berend Klazes en Jantje Jans

In de Stamboom Klavers wordt aangenomen, dat onze Klaas Berends is geboren in Noordwolde (doop 18 mei 1755). Het betreft Claes, zoon van Beren Claesen en Janna Jans


Aanvankelijk treffen we de familie aan in Oldeholtpade.

11-05-1749 Oldeholtpade huwelijk Bruidegom Beerent Klaasen wonende te Nijeholtpade Bruid

Jantje Jans wonende te Oldeholtpade

01-03-1750 Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard: Neeltje geboren op 25-02-1750 Vader Berent Klaasen Moeder Jantje Jans

12-9-1751 ook daar: Klaas geboren op 09-09-1751 Vader Berent Klaasen Moeder Jantje Jans

01-07-1753 ook daar: Antje geboren op 24-06-1753 Vader Berent Klaasen Moeder Jantje Jans

18-05-1755 Noordwolde en Boyl geboren te Noordwolde Claes, Vader Beren Claesen Moeder Janna Jans

In het Lidmatenregister Herv. Gemeente Makkinga, Elsloo en Langedijke vinden we op 12-03-1824

ingekomen van Noordwolde Jantje Jans Weduwe van Klaas Berends.

De familienaam is Leemburg; Klaas overleed 23 november 1817 in Weststellingwerf:


Overlijdensregister 1817

Bron: BS Overlijden Soort registratie: Overlijdensakte Datum: 24-11-1817

Overledene Klaas Beerends Leemburg 67 jaar oud overleden op 23-11-1817

Diversen: gehuwd


- Noordwolde

Berend Klazes en Nienke Gerkes

Maar er woont nog een Berend Klaas in Noordwolde in die jaren.

22-05-1746 Berent Clazen wonende te Noordwolde trouwt Nynke Gerkes wonende te Noordwolde

11-09-1753 Noordwolde en Boyl: Jacob Vader Berent Klazen Moeder Trientie Gerken

12-11-1752 Noordwolde en Boyl: Jantje geboren op 1752 te Noordwolde. Vader Berent Klazen Moeder Nienke Gerken

12-03-1747 Noordwolde en Boyl: Klaas geboren Vader Berent Klazen Moeder Nienke Gerken

05-10-1749 Noordwolde en Boyl: Trijntjen Vader Berent Klazen Moeder Nienke Gerken

Een van de kinderen is mogelijk:

-11-08-1789 Noordwolde Beerend Vader Claas Beerends Moeder Geesjen Jans

Familienaam is mogelijk Leegebrink


- Wolvega

Berend Klazen en Geertje Martens

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 19-05-1777 Plaats: Wolvega Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Beerent Klaazen wonende te Wolvega Bruid Geertje Martens wonende te Wolvega


Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 08-08-1779 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Klaas geboren op 03-08-1779 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens


Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 18-03-1781 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Zwaantje geboren op 04-03-1781 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens


Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 04-08-1782 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Jan Lucas geboren op 22-07-1782 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens


Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 08-02-1784 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Marten geboren op 02-02-1784 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens


Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 27-05-1787 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Marten geboren op 17-05-1787 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 08-03-1789 Plaats: Wolvega en Sonnega

Dopeling Marten geboren op 24-02-1789 te Wolvega Vader Beerent Klaasen Moeder Geertje Martens

De bijbehorende familienaam is nog niet bekend.


5. Berend Klazes en Lubbertje Antjes (2e gedeelte)

Omdat "Antjes" geen echt mannelijk patroniem is, overweeg ik of Lubbertje Antjes misschien Antje Lubberts kan heten. Daarmee zou tegelijkertijd de naamgeving van dochter Antje Berends verklaard kunnen worden.

Ik kom uit bij Lubbert Folkerts en Jantje Wiebes in Oldeberkoop en hun dochter Antje, geboren op 14-10-1739 en gedoopt op 25-10-1739. Lubbert Folkerts is geboren in Donkerbroek op 18-09-1707.

Antje Lubberts is echter getrouwd met Jan Jansma op 29 september 1765 in Noordwolde en overleden op 21 februari 1810 in Noordwolde.


Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 22-08-1734 Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Lubbert Folkerts wonende te Oldeberkoop Bruid Jantjen Wybes wonende te Oldeberkoop


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 01-05-1735 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Folkert Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 30-06-1737 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Aaltje geboren op 17-06-1737 te Oldeberkoop Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 25-10-1739 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Antje geboren op 14-10-1739 te Oldeberkoop Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 28-04-1743 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Folkert geboren op 17-04-1743 te Oldeberkoop Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 10-04-1746 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Lutske geboren op 07-04-1746 te Oldeberkoop Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes


Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 07-08-1749 Plaats: Oldeberkoop

Dopeling Wijbe Vader Lubbert Folkerts Moeder Jantje Wiebes

Familienaam: De Vries.


Noten:

[1] Nedergerecht Weststellingwerf, Authorisaties

[2] Nazaten De Vries: https://www.nazatendevries.nl/Genealogie/Achtergronden/Ziektes%20en%20gebreken%20inzake%20Militie.html 

[3] Wet van den 8sten januari 1817, omtrent de inrigting der NationaleMilitie, Volume 1 https://books.google.nl/books?id=p4liAAAAcAAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Tweede+klasse+militie&source=bl&ots=NhdD5OR5QF&sig=m-h8KUMtgnaUgEboKdG1lXvAiRU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjC8duQ58XTAhVFsBQKHfCnAb8Q6AEILjAB#v=onepage&q=Tweede%20klasse%20militie&f=false 

[4] Zie noot 3.

[5] Stamboom Klavers: https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I64172.php 

[6] Museum Warkums Erfskip: https://www.warkumserfskip.nl/id209.htm 

[7] https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksische_veurnamen  en https://www.meertens.knaw.nl/nvb/verspreiding/naam/Lubbertje  

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin