WOLTER SIBBELS, VAN ONVERWACHTE HERKOMST

Datum 5 juni 2017

Inhoud:

1. Inleiding (1e en 2e generatie)

2. Wolter Sibbels en Piertje Dirks (3e generatie)

3. Sibbel Pieters en Aaltje Wolters (4e generatie)

4. Pieter Annes en Grietje Alberts (5e generatie)

5. Rienk Gerrits en Wijtske Annes (5e generatie)

6. Anne Sibles Haersma en Tietje Annes (6e generatie)

7. Hendrik Michiels en Antje Sibles (6e generatie?)

8. Yete Sibles en Sjoerdje Piers (6e generatie?)

9. Jacob Sierks Bontiema en Meinouw Ytes Salverda

10. Salverda in Oosterlittens

11. Het verhaal over de letterdoek

12. Sible Ittes en Ryns Ibbeles (7e generatie?)

13. Jan Ittes en Antje Sirks (7e generatie?)

14. Ytte Sibles en Geert Jansdr. (8e generatie?)

15. Sibbel Ittes en Bauk Thomas (Edens, Beetgum, Vrouwenparochie, Dronrijp) (5e generatie?)

1. Inleiding (1e en 2e generatie)

Er is nog een kleine familie Nijholt in Weststellingwerf, die geen raakvlakken heeft met andere naamdragers. Een officiële naamsaanneming is niet vastgelegd, dus waarom de naam Nijholt in gebruik is gekomen is niet bekend. De afstamming van deze 19e eeuwse arbeidersfamilie heeft een verrassende uitkomst. Via Lemmer, IJlst en Oosterlittens komen we uit in Hennaarderadeel met zijn rijke archief van het Nedergerecht, dat teruggaat tot de 15e eeuw. Bij een 17e eeuwse gegoede familie Salverda. Of toch niet?

Mijn stamboom van deze familie met drie generaties begint met Wolter Sibbels en zijn vrouw Piertje Dirks, die op 15 mei 1791 trouwen in Oldelamer. Beiden komen van Oldetrijne. Tussen 1792 en 1801 worden vier kinderen gedoopt in Oldetrijne en Wolvega. Dochter Aaltje overlijdt vroeg en wordt in 1802 begraven. De zonen Sibbel en Dirk blijven ongehuwd en overlijden in 1860 en 1868. Dochter Trijntje krijgt, ongehuwd, een zoon Sibbel als ze 37 jaar is en die zet het geslacht voort.

Sibbel Wolters Nijholt, de zoon van Trijntje, trouwt op 12-11-1857 met Grietjen de Lange en ze krijgen drie kinderen. Twee met de naam Trijntje sterven jong, maar dochter Anna trouwt als 17-jarige op 22 oktober 1887 met Lubbert van Veen. Lubbert is verwersknecht in Den Haag, Anna naaister in Wolvega. Tussen 1887 en 1905 krijgen ze tien kinderen. Dat zijn:

1. Dochter Grietje van Veen geboren op 17-12-1887

2. Dochter Zwaantje van Veen geboren op 05-06-1889

3. Zoon Pieter van Veen geboren op 31-08-1890, 2 jaar oud overleden op 16-12-1892

4. Dochter Anna Sibbeltje van Veen geboren op 14-06-1892

5. Zoon Sibbelt van Veen geboren op 03-06-1894, 5 maanden oud overleden op 12-11-1894

6. Zoon Pieter van Veen geboren op 02-10-1895

7. Zoon Sibbelt van Veen geboren op 21-09-1897

8. Zoon Johannes van Veen geboren op 25-07-1899

9. Zoon Bertus Johann van Veen geboren op 09-11-1901

10. Zoon Jan van Veen geboren op 13-08-1905

---

Anna overlijdt op 4 maart 1941, 80 jaar oud en met haar sterft dit geslacht Nijholt uit. Lubbert overleeft haar ruim en overlijdt hoogbejaard, 96 jaar oud op 16-12-1959, wonend in Wolvega.

Lubbert is huisschilder, maar afficheert zich in advertenties in de krant ook als toneel- en decorschilder. Daarnaast is hij actief in de toneelvereniging " Onno Zwier van Haren" in Wolvega, o.a. als regisseur en op nog meer gebieden in het verenigingsleven in Wolvega.

De naam Sibbel is zeker driehonderd jaar in de familie gevoerd.

Bron: Graftombe. https://www.graftombe.nl/

De namen zijn wat mooier gemaakt: Johanna i.p.v. Anna en Lubertus i.p.v. Lubbert.

---

2. Wolter Sibbels en Piertje Dirks (3e generatie)

---

Wolter is als oudste kind geboren in 1754 en gedoopt op 08-09-1754 in Wolvega en Sonnega. Piertje is geboren in 1765 en gedoopt op 26-05-1765 in Oldelamer en Oldetrijne. Ze trouwen in 1791 in Wolvega. Wolter overlijdt in 1809, Piertje in 1845.

---

Doopboek Herv. gem. Oldelamer en Oldetrijne

Dopeling: Piertien geboren op 24-05-1765 te Oldetrijne, ged. 26-05-1765 Oldelamer en Oldetrijne, Vader Dirk Roelofs, Moeder Tryntie Jannis

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldelamer Oldetrijne

Getrouwd 15-05-1791 Wolvega. Bruidegom Wolter Sibbels wonende te Oldetrijne, Bruid Piertjen Dirkx wonende te Oldetrijne

---

register van overledenen Gemeente Weststellingwerf

Begraven Wolter Sibbeles overleden - te Wolvega, begraven 27-11-1809

---

register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Grietenij Ooststellingwerf

Overledene Wolter Sibbeles 54 jaar oud overleden - te Wolvega, begraven 23-11-1809

---

Overledene Piertien Dirks 79 jaar oud, overleden op 04-03-1845 Weststellingwerf, weduwe.

---

Doopboek Herv. gem. Oldelamer en Oldetrijne

1. Dopeling Sibbel geboren op 13-02-1792 te Oldetrijne, ged. 04-03-1792 Oldelamer en Oldetrijne.

Vader Wolter Sibbels, Moeder Piertjen Dirks

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

2. Dopeling Trijntje geboren op 30-08-1793 te Wolvega, ged. 01-09-1793 Wolvega en Sonnega. Vader Wolter Sibbels, Moeder Piertjen Dirks

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

3. Dopeling Dirk geboren op 06-10-1796 te Wolvega, ged. 23-10-1796 Wolvega en Sonnega. Vader Wolter Sibbels, Moeder Piertjen Dirks

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

4. Dopeling Aaltje geboren op 17-01-1801 te Wolvega, ged. 25-01-1801 Wolvega en Sonnega. Vader Wolter Sibbels, Moeder Piertjen Dirks

---

4. Rekeningen van de diaconie van Wolvega

Bijzonderheden: Ontvangen wegens collecte £ -:4:-

Citaat: ut supra [gecollecteerd] bij de begraving van Wolter Sibbeles kind

Begraven het kind van Wolter Sibbeles, begraven 29-01-1802

---

3. Sibbel Pieters en Aaltje Wolters (4e generatie)

---

De geboorte van Sibbel is niet gevonden; twee naamgenoten in het gezin, geboren in 1716 en 1718, zijn volgens het doopboek van Wolvega c.s. als dopeling overleden. Misschien is moeder Aaltje Wolters geboren in Lemmer in 1726. Ze trouwen in 1752 in Wolvega.

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

Dopeling Aaltie, ged. 26-05-1726 Lemmer, Vader Wouter Hovenier, Moeder Gryttie Ages

---

Trouwregister Hervormde gemeente Rauwerd Irnsum

Getrouwd 16-05-1717 Rauwerd. Bruidegom Wouter Jansen Waning, Bruid Grytie Ages wonende te Roordahuizum. Bijzonderheden: hij is hovenier van de grietman Eisinga

---

Van 1714 tot 1729 is Frans Julius Johan Heringa van Eysinga grietman van Rauwerderhem.

---

Quotisatie kohieren 1749 Weststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Wolvega

Bewoner Sible Pieters, Diversen: weinig koemelkerie, Aantal volwassenen: 3, Aanslag: £ 36:7:-

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 11-06-1752 Wolvega. Bruidegom Sible Pieters wonende te Wolvega, Bruid Aaltje Wolters wonende te Wolvega

---

Twee onbekende huwelijken van Sible P(i)eters

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 17-09-1741 Wolvega. Bruidegom Sible Peters wonende te Wolvega, Bruid Lijsbet Henderiks wonende te Steggerda.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

attestatie afgegeven

Bijzonderheden: attestatie naar elders 28-08-1745 Wolvega, Bruidegom Sible Pieters wonende te Wolvega, Bruid Jantjen Hendriks wonende te Wolvega

---

We gaan er later verder op in.

---

Dan verder met het gezin van Sibbel en Aaltje

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

1. Dopeling Wolter, ged. 08-09-1754 Wolvega en Sonnega, Vader Sible Pieters, Moeder Aaltje Wolters

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

2. Dopeling Grietje, ged. 21-12-1755 Wolvega en Sonnega, Vader Sible Pieters, Moeder Aaltje Wolters

---

2. register van overledenen Gemeente Weststellingwerf

Overledene Grietje Sibbels overleden - te Steggerda begraven 21-08-1806

---

2. register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Grietenij Ooststellingwerf

Overledene Grietje Sibbels overleden - te Steggerda begraven 21-08-1806

---

2. Memorie van successie, Staat van verantwoording Schoterland, Aengwirden, Ooststellingwerf, Weststellingwerf 1806-II, met als bijlagen: - Register van overledenen

Bijzonderheden: Register der Overledenen: vrij van belasting (Memorie van Aangeving 2 september)

Overledene Grietje Sibbels overleden op 21-08-1806 te Steggerda

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

3. Dopeling Tite, ged. 15-05-1757 Wolvega en Sonnega, Vader Sible Pieters, Moeder Aaltje Wolters

---

Over Tite is niets terug te vinden, waarschijnlijk is zij jong overleden.

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

4. Dopeling Antje, ged. 18-11-1759 Wolvega en Sonnega, Vader Sible Pieters, Moeder Aaltje Wolters

---

4. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga

Getrouwd 17-06-1787 Lemmer, bevestiging huwelijk, Bruidegom Jan Jansz wonende te Lemmer, Bruid Antje Sibbels wonende te Lemmer

Bijzonderheden: weduwnaar

---

Van wie Jan Jans weduwnaar is weten we niet. In zijn overlijdensakte wordt zijn eerste vrouw niet genoemd. Gezien zijn geboortejaar, omstreeks 1757 (in werkelijkheid is het 1760), heeft zijn eerste huwelijk niet lang geduurd. Bij zijn naamsaanneming in 1811 is het oudste kind de eerste uit zijn tweede huwelijk.

---

Naamsaanneming 1811 Lemmer

Ingeschreven: Jan Jans de Boer wonende te Lemmer. Kind(eren): Aaltje 22, Marijke 19, Jan 18, Sibble 14, Grietje 10

---

Doopboek Herv. gem. Wijckel

Dopeling Jan, ged. 16-11-1760 Wijckel, Vader Jan Jansen

---

(Vader was getrouwd met Marijke Theunis)

---

Overledene Jan Jans de Boer 65 jaar oud overleden op 23-02-1822 Lemsterland, gehuwd met Antje Sibbeles

---

Memories van successie, kantoor Lemmer, Bijzonderheden: Filmnummer: 240

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Jan Jans de Boer overleden op 24-02-1822 wonende te Lemmer, vader van Aaltje, Marijke (vrouw van Gerrit Linno?, metselersbaas Amsterdam), Jan, werkman, Sibbele, timmermansknecht en Grietje Jans de Boer, dienstmeid aldaar.

---

Overledene Antje Sibbeles 68 jaar oud, overleden op 20-10-1826 Lemsterland, weduwe van Jan Jans de Boer, Vader Sibbele Wouters, Moeder Aaltje Jans

---

Memories van successie, kantoor Lemmer, Bijzonderheden: Filmnummer: 240

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Antje Sibbeles overleden op 20-10-1826 wonende te Lemmer, moeder van Aaltje, dienstmeid, Marijke (vrouw van Gerrit Lienoer, timmerman Amsterdam), Jan, zandslatter?, Sibbele, heibaas en Grietje Jans de Boer, dienstmeid Sneek.

---

4. Pieter Annes en Grietje Alberts (5e generatie)
---

Bij hun huwelijk is Pieter afkomstig uit IJlst en daar wellicht ook geboren. Grietje komt uit de Knipe, maar is misschien in Lemmer geboren.

---

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 20-03-1707 IJlst, Bruidegom Pieter Annes wonende te IJlst, Bruid Grietje Alberts wonende te De Knipe

---

Misschien is Grietje in Lemmer geboren:

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

Dopeling Griet, ged. 01-02-1680 Lemmer, Vader Albert Hannes

­­­---

En zijn dit haar ouders:

---

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga

Getrouwd 04-02-1677 Lemmer, bevestiging huwelijk. Bruidegom Albert Hannes wonende te Lemmer, Bruid Antje Wouters wonende te Lemmer

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: Op 16 augustus 1711 ingekomen van De Lemmer

Man: Pyter Annes, Vrouw: Grietje Alberts

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

1. Dopeling Roelef, ged. 17-11-1709 Lemmer, Vader Pieter Annes

Doopheffer Wytske Annes, zuster van de vader

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

2. Dopeling Anne, ged. 22-03-1711 Lemmer, Vader Pieter Annes

Doopheffer Rienk Gerrits

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

3. Dopeling Tijttjen, ged. 26-03-1713 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

4. Dopeling Albert, ged. Datum: 18-05-1714 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

5. Dopeling Sibbele, ged. 19-04-1716 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

6. Dopeling Sibbele, ged. 27-02-1718 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

7. Dopeling Aukjen geboren op 03-01-1720 te Wolvega, ged. 14-01-1720 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes, Moeder Grietje Alberts

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

8. Dopeling Jacob, ged.29-03-1722 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

9. Dopeling Hendrik, ged.12-04-1724 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

10. Dopeling Tijtje, ged. 20-05-1725 Wolvega en Sonnega, Vader Pijter Annes, Moeder Grietje Alberts

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

11. Dopeling Fijtje, ged. 08-08-1727 Wolvega en Sonnega, Vader, Peter Annes

---

Quotisatie kohieren 1749 Weststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Wolvega

Bewoner Pieter Annes, Diversen: weinig koemelkerie. Aantal volwassenen: 2 Aantal kinderen: 1 Aanslag: £ 18:3:-

---

Wie deze drie mensen zijn is niet duidelijk: de jongste dopeling was toch al 18 jaar oud in 1749.

---

5. Rienk Gerrits en Wijtske Annes (5e generatie)

---

Wijtske (een zuster van Pieter Annes) en Rienk worden afzonderlijk vermeld als doopheffer van de twee in Lemmer geboren kinderen van Pieter Annes. Bij hun huwelijk in 1698 komt Rienk uit Lemmer en Wijtske uit IJlst.

---

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Inschrijving 17-06-1698. attestatie afgegeven, Bruidegom Rienk Gerrits wonende te Lemmer, Bruid Wijtske Annes wonende te IJlst. Bijzonderheden: hij is schoenmaker.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga

Getrouwd 19-06-1698 Lemmer, Bruidegom Rienk Gerryts wonende te Lemmer, Bruid Wytske Annes wonende te Ylst

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

1. Dopeling Gerryt, ged. 08-10-1699 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

2. Dopeling Hylk, ged. 19-08-1703 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

3. Dopeling Klaeske, ged. 04-04-1706 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

4. Dopeling Antie, 30-09-1708 Lemmer, Vader Rienk Gerryts (schoenmaker te Lemmer)

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

5. Dopeling Aeltie geboren op 02-11-1710, ged. 16-11-1710 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

Van de oudste vijf kinderen hebben we nog geen nadere gegevens.

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

6. Dopeling Sibbele, ged. 13-11-1712 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

6. Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); 1744 Lemmer

Sibble Rienx, Aantal personen: 1 Insolvent

---

6. Quotisatie kohieren 1749 Lemsterland, Locatie: het dorp Lemmer

Sible Rienx, schoenmaker, Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 7:17:-

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

7. Dopeling Anne, ged. 21-05-1716 Lemmer, Vader Rienk Gerryts

---

7. Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"),1744 Lemmer

Anne Rienx, Aantal personen: 1, Toegezegd bedrag £ 1:-:-

---

7. Quotisatie kohierenSoort 1749 Lemsterland, Locatie: het dorp Lemmer

Anne Rienx, zeilmakersknegt, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 13:1:-

---

6. Anne Sibles Haersma en Tietje Annes (6e generatie)

---

Komt Anne Sibbeles Haersma in IJlst in aanmerking als vader van Pieter en Wijtske? Ik denk het wel, want hij krijgt in IJlst een dochter Wijtske, een zoon Sybbles. en een zoon Pytter. Verder een Richtje en een Marses.

Maar wie de ouders zijn (zijn vader heet natuurlijk Sible) is niet bekend. Anne komt uit Oosterlittens. Het doopboek begint daar pas in 1683 en het trouwboek en lidmatenboek in 1692. Anne wordt, van buiten de stad komend, in 1674 burger van IJlst.

---

Verzameling Nieuwland - Tresoar, Periode: 1600-1850.Bevolking Tietjerksteradeel.

Vermeld Anne Sibbles Haersma. Diversen: Afkomstig van Oosterlittens.

Bijzonderheden: Anne Sibbles Haersma; tr. IJlst 24 maart 1674 Tietje ? Tyttie Annes, v IJlst; ki. (ged. IJlst): Wytske, 18 april 1675; Sible / Sybbles, 17 dec. 1676; Pieter / Pytter, 16 feb. 1679; "Marses", 6 juni 1683; Richtje, 22 juli 1688.

---

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 24-03-1674. Bijzonderheden: getrouwd in Oosterlittens (?). Bruidegom Anne Sibbles wonende te Oosterlittens, Bruid Tijttie Annes wonende te IJlst

---

Burgerboek IJlst

Inschrijving Burgerboeken 31-12-1674 IJlst

Vermeld Anne Sibles Haarsma. Diversen: Ingeschreven als burger.

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

1. Dopeling Wytske, ged. 18-04-1675 IJlst, Vader Anne Sibbeles Haersma

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

2. Dopeling Sybbles, ged. 17-12-1676 IJlst, Vader Anne Sibbeles Haersma

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

3. Dopeling Pytter, ged. 16-02-1679 IJlst, Vader Anne Sibbeles Haersma

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

4. Dopeling Marses, ged. 06-06-1683 IJlst, Vader Anne Sibbeles Haersma

---

De naam Marses komt maar een keer voor in AlleFriezen en in WieWasWie twee keer. Marse en Mars komen daar iets vaker voor, o.a. in Leiden en in Zeeland en als naam van opvarenden van buitenlandse afkomst bij de VOC. Herkomst en betekenis zijn onbekend.

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5. Dopeling Richtje, ged. 22-07-1688 IJlst, Vader Anne Sibbeles Haersma

---

Sybbles en Marses zijn verder vermoedelijk niet terug te vinden, maar Richtje wel.

---

5. Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 05-03-1724, bevestiging huwelijk. Bruidegom Symen Jans wonende te IJlst, Bruid

Rixtje Annes wonende te IJlst.

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5.1. Dopeling Tytje, ged. 18-03-1725 IJlst, Vader Symen Jans, Moeder Richtie Annes

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5.2. Dopeling Riemke, ged. 01-02-1728 IJlst, Vader Symen Jans, Moeder Richtie Annes

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5.3. Dopeling Symenti, ged. 17-06-1731 IJlst, Vader Symen Jans, Moeder Richtie Annes, Doopheffer Martjen Jellis, tante. Bijzonderheden: De vader is overleden

---

5. Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Inschrijving Volkstelling 1744. IJlst

Vermeld Ritjen Annes, Aantal personen: 3 Insolvent

---

5. Quotisatie kohieren 1749 IJlst

Bijzonderheden: Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 6:12:-, Vermogen: £ 100

Rigtje Annes, weduwe, doodt arm

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5.2.1.Dopeling Rixtje, ged. 08-12-1754 IJlst, Vader Johannes Cornelis, Moeder Riemke Simons. Doopheffer Rixtje Symons, grootmoeder

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5.2.2.Dopeling Richstje, ged. 26-02-1758 IJlst, Vader Johannes Cornelis, Moeder Riemke Simons. Doopheffer Richtsje Annis, grootmoeder

---

7. Hendrik Michiels en Antje Sibles (6e generatie?)

---

Antje komt ook uit Oosterlittens en is waarschijnlijk een zus van Anne Sibles Haersma. Ze trouwt in 1671 in IJst met Hendrik Michiels. Zoon Syboldt beproeft zijn geluk in Amsterdam en als hij daar in 1723 voor de tweede keer trouwt is zijn vrouw een IJlster weduwe.

---

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 24-12-1671. Bruidegom Hendrik Michiels wonende te IJlst, Bruid Antie Sibbelis wonende te Oosterlittens

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

1. Dopeling Sybolt, ged. 25-10-1674 IJlst, Vader Hendrick Michiels, Doopheffer Tiesch Michiels

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

2. Dopeling Richtie ged. 15-10-1675 IJlst, Vader Hendrick Michiels

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

3. Dopeling Syboldt, ged.14-09-1679 IJlst, Vader Hendrick Michiels, Doopheffer Tiesck Michiels. Diversen: grootmoeder

---

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 16-09-1709, attestatie afgegeven, Bruidegom Sybout Hendriks wonende te IJlst, Bruid

Jannetje Hendriks wonende te Amsterdam

---

3.1. kind: Hendrick doopdatum: 14-12-1710 kerk: Noorderkerk godsdienst: Hervormd

vader: Hendricx, Siebou moeder: Hendricx, Jannetje getuige: Pieters, Annetje

bronverwijzing: DTB 79, p.538(folio 269v), nr.6

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24197981

---

3.2. kind: Antje doopdatum: 19-02-1713 kerk: Noorderkerk godsdienst: Hervormd

vader: Hendricx, Sibout moeder: Hendricx, Jannetje getuige: Pieters, Antje

bronverwijzing: DTB 80, p.52(folio 26v), nr.15 Doopregister: NL-SAA-24118656

---

---

In Amsterdam wordt op 16 maart 1713 een kind begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof van Sijbout Hendriksz in de Brouwerstraat.

---

HEILIGEWEGSKERKHOF, 1640 - 1664

De almaar groeiende bevolking noopte het stadsbestuur rond 1640 tot de aanleg van twee nieuwe begraafplaatsen buiten de toenmalige wallen. Men wilde het liefst geen begraafplaatsen meer dicht bij of in de stad omdat de "kwade luchten" al te erg werden. De geur van de slecht begraven lijken was vaak te ruiken in de nabijheid van kerkhoven en begraafplaatsen en zouden allerlei nare ziekten veroorzaken.

Buiten de Heiligewegspoort, ten zuiden van de Heiligeweg in de punt tussen de weg en het bolwerk werd door de stedelijke overheid een van de nieuwe begraafplaatsen aangelegd. In een keur van 8 mei 1640 werd vastgelegd dat deze begraafplaats, en ook die bij de Sint Antoniepoort, uitsluitend bestemd was voor degenen die niet over een graf buiten of binnen de kerk beschikten. Daarmee werd dus het arme deel van de bevolking bedoeld.

Op deze plaats lag ooit het Heiligewegskerkhof. Vanwege de uitbreidingen rondom de stad werd het kerkhof al in 1664 gesloten voor nieuwe begravingen. In hetzelfde jaar werd het Leidsche kerkhof geopend om de ruimte op te vangen. Het kerkhof werd in de stadsuitbreiding opgenomen en er werden huizen op gebouwd. Achter het latere Herengracht 434-440 zijn later in de tuin nog resten gevonden van het kerkhof.

Adres: Herengracht 434-440

LEIDSCHEKERKHOF, 1664 - 1866

Ter vervanging van het Heiligewegskerkhof werd tussen de huidige Passeerdersgracht, de Raamstraat waar de ingang was, en het Raamplein (gedempt deel van de Lijnbaansgracht) een nieuwe begraafplaats aangelegd. Het kerkhof was rondom voorzien van een houten schutting. Net als alle andere begraafplaatsen werd de plek al snel opgenomen in de bebouwing die zich almaar uitbreidde.

Na 1866 werd de begraafplaats definitief niet meer gebruikt. Tot 1899 bleef het terrein onbebouwd. In dat jaar verleende de gemeenteraad van Amsterdam goedkeuring aan de plannen om de voormalige begraafplaats te bestemmen voor de bouw van de nieuwe Openbare Handelsschool (OHS) en een hogere burgerschool. De school kwam in 1901 gereed. De bestemming van het terrein kwam in 1950 weer aan het licht toen bouwvakkers tijdens werkzaamheden op stoffelijke resten stootten.

Het schoolgebouw staat er nog steeds en voor de deur op het Raamplein wordt dagelijks druk geparkeerd. Jarenlang heeft hier de Hogeschool voor Economische Studies gezeten, maar die is enkele jaren geleden verhuisd. Het pand werd in 2001 een rijksmonument. Het pand is inmiddels verkocht aan de Rijksgebouwendienst maar is in de afgelopen jaren gekraakt.

Adres: 1e Raamplein 1

https://www.dodenakkers.nl/artikelen/verdwenen/660-amsterdam-verdwenen-3.html

---

Op 1 februari 1715 gaat in ondertrouw Siebout Hendricksz, van Driels, weduwnaar van Jannetje Hendricks, in de Brouwerstraat, om te trouwen met Annitje Claes, van Amsterdam, oud 32 jaar, op de Heeremarkt, ouders doot, geassisteert met Antje Pieters. Bij weeskamer voldaan 5 februari 1715.

(Stadsarchief Amsterdam, ondertrouwregisters)

En op 25 juni 1723 Sibout Hendrikse, van Driels, weduwnaar van Antje Kompas op de Haarlemerdijk en Angeniet Harmens, van Driels, weduwe van Isack Tjebbes, woont als voorn.

---

Ondertrouwregister Gerecht IJlst

Getrouwd 07-12-1715, ondertrouw, Bruidegom Idsert Tjepkes wonende te Warga, Bruid Agnietje Harmens wonende te IJlst

---

Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens

Getrouwd 22-12-1715, bevestiging huwelijk. Bruidegom Ydzart Tjepkes, Bruid Angenietje Harmens wonende te IJlst

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

4. Dopeling Hotsche ged. 27-08-1682 IJlst, Vader Hendrick Michiels, Doopheffer Mientie Tyerdts

---

4. Ondertrouwregister Gerecht IJlst

Getrouwd 10-02-1709, bevestiging huwelijk. Bruidegom Sytse Aedes wonende te IJlst, Bruid Hotske Hendriks wonende te IJlst

---

4. Trouwregister Hervormde gemeente IJlst

Getrouwd 10-02-1709, bevestiging huwelijk. Bruidegom Sytse Aedes wonende te IJlst, Bruid Hotske Hendriks wonende te IJlst

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

5. Dopeling Jantien ged. 02-11-1684 IJlst, Vader Hendrick Michiels

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

6. Dopeling Meinsch ged. 02-11-1684 IJlst, Vader Hendrick Michiels

---

Doopboek Herv. gem. IJlst

7. Dopeling Meinsch ged. 30-05-1686 IJlst, Vader Hendrick Michiels, Doopheffer Tiesck Michiels. Diversen: grootmoeder

---

8. Yete Sibles en Sjoerdje Piers (6e generatie?)

---

Ook Yete Sibles komt uit Oosterlittens, althans hij werd daar in 1692 lidmaat. Het huwelijk is niet gevonden. Er worden kinderen gedoopt tussen 1683 en 1702, maar de naam van de moeder wordt meestal niet vermeld. We missen een waarschijnlijk oudste zoon Sible, maar via een andere weg duikt hij toch nog op. Zie onder 15., Sible Ittes en Bauk Thomas (5e generatie).

Nu hebben we dus Anne, Antje en Itte als broers en zusters.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oosterlittens

inschrijving lidmaten

Bijzonderheden: in 1692 lidmaat, op 10 maart 1696 vertrokken naar Spannum

Man: Ytte Sibles, Vrouw: Sjoerdtje Piers

---

Stemkohieren. Cohieren van Westergoo, deel 1. 1698 Hennaarderadeel

Bijzonderheden: Locatie: Spannum, Stemnr.: 16, Aantal stemmen: 1

Eigenaar Patroon van Spannum

Gebruiker Itte Sibles

---

Stem- en floreenkohieren 1718 en 1728, Hennaarderadeel

Bijzonderheden: Locatie: Spannum, Stemnr.: 16, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Ytte Sibles weduwe

Eigenaar Patroon van Spannum

---

Doopboek Herv. gem. Oosterlittens

1. Dopeling Pier, ged. 14-10-1683 Oosterlittens, Vader Yete Sibbles,

---

Doopboek Herv. gem. Oosterlittens

2. Dopeling Sjoek, ged. 03-01-1686 Oosterlittens, Vader Yete Sibbles. Bijzonderheden: De dopeling is 1 week

---

2. Trouwregister Hervormde gemeente Tzum

Getrouwd 15-06-1710, bevestiging huwelijk. Bruidegom Rein Jakobs wonende te Tzum, Bruid Sjouk Yettes wonende te Tzum

---

Doopboek Herv. gem. Tzum

2.1 Dopeling Ysbrandt, ged. 26-04-1711 Tzum, Vader Rein Jakobs

---

Doopboek Herv. gem. Tzum

2.2 Dopeling Frouk geboren op 01-01-1713, ged. 15-01-1713 Tzum, Vader Rein Jakobs, Moeder Sjouk Ettes

---

Doopboek Herv. gem. Achlum en Hitzum

2.3 Dopeling Pijtter, ged. 04-11-1714 Hitzum, Vader Rein Jacobs, Moeder Siouck Yttes

---

Doopboek Herv. gem. Achlum en Hitzum

2.4 Dopeling Zijdtscke, ged. 20-12-1716 Achlum/Hitzum, Vader Rein Jacobs, Moeder Siouck Yttes

---

Doopboek Herv. gem. Wommels en Hidaard

2.5 Dopeling Jitte, ged. 09-08-1722 Wommels/Hidaard, Vader Rein Jacobs

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Winsum en Baard (tot 1720 ook Huins)

Bijzonderheden: Op 11 juni 1724 ingekomen van Wommels

Lidmaat Sjouk Ittes

---

De navolgende vermeldingen uit 1732 tot 1750 hebben waarschijnlijk betrekking op een andere Rein Jacobs. Een ruim zeventigjarige Rein zal in 1750 geen kind meer krijgen denk ik.

---

Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); 1744, Arum

Vermeld Reyn Jacobs. Aantal personen: 4, Toegezegd bedrag £ 1:10:0

---

Quotisatie kohieren 1749 Wonseradeel

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Arum

Bewoner Reyn Jacobs, arm arbeyder, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 3, Aanslag: £ 11:13:-

---

Ondertrouwregister Gerecht Franeker

Getrouwd 08-11-1732, soort akte: ondertrouw. Bruidegom Rein Jacobs wonende te Franeker, Bruid Trijntje Jurjens wonende te Hitsum

---

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker

Getrouwd 25-11-1732, bevestiging huwelijk. Bruidegom Rein Jacobs wonende te Franeker, Bruid Trijntje Jurjens wonende te Hitsum

---

genealogie Beista (Beistra) ca 1554-ca 1900, https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=626

Kwartierstaat Syds Pasma » Rein Jacobs, https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-syds-pasma/I4596.php

---

Doopboek Herv. gem. Arum

Dopeling Rinske, ged. 07-05-1750 Arum, Vader Rein Jacobs, Moeder Trijntjen Juriens

---

Doopboek Herv. gem. Oosterlittens

3. Dopeling Rinsche, ged. 01-04-1688 Oosterlittens, Vader Yete Sibbles

---

3. Trouwregister Hervormde gemeente Edens Spannum

Getrouwd 12-03-1713, attestatie afgegeven. Bruidegom Heerke Rienx Hoytema van Idzinga wonende te Winsum, Bruid Rinske IJttes wonende te Spannum

Bijzonderheden: hij met attestatie en is mr. Chirurgijn

---

3. Trouwregister Hervormde gemeente Winsum Baard

Getrouwd 12-03-1713 Winsum, bevestiging huwelijk. Bruidegom Heerke Hoytema van Idzinga wonende te Winsum, Bruid Rinske Ietes wonende te Spannum

---

Doopboek Herv. gem. Winsum en Baard

3.1 Dopeling Dieuke, ged. 25-02-1714 Winsum, Vader Heerke Hoytema (chirurgijn), Moeder Rinske Ietes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Winsum en Baard (tot 1720 ook Huins)

Man: Heerke Hoytema, Vrouw: Rinske Ietes. Bijzonderheden: Op 6 juni 1718 belijdenis te Huins

---

Doopboek Herv. gem. Winsum en Baard

3.2 Dopeling Pijter, ged. 12-06-1718 Winsum, Vader Heerke Hoytema (mr.)

---

Doopboek Herv. gem. Winsum en Baard

3.3 Dopeling Rienck 03-12-1719 Winsum, Vader Heerke Hoytema (chirurgijn)

---

3. Quotisatie kohieren 1749 Baarderadeel

Locatie: het dorp Winsum

Bewoner: De weduwe van Heerke Rienx, koterboerinne, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 17:17:-

---

3. Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"), Inschrijving Volkstelling 1744 Winsum

Heerke Rienx, Aantal personen: 3, Toegezegd bedrag £ 6:0:0

---

Heerke Rienks Hoytema van Idsinga (1710 - 1752) * -03-1687 + in 1747.

X Rinske Yttes of Iettes, te Spannum op 12-03-1713

Kinderen: Dieuke * 25-02-1714 Pyter * 12-06-1718 Rienck * 03-12-1719 -

Zoon van Rinck Gerbens, chirurgijn te Jorwerd.

- Woonde op het toenmalige nummer 88 tpv Tsjerkebuorrren 2 (tussen skâns 1 en de Tsjerkebuorren)

- In 1749 wordt de weduwe genoemd in het Quotisatiekohier als "Koterboerinne. gezin : 3.1 cg 17-17-00"

Zie: https://files.webklik.nl/user_files/2010_11/187690/BHL_CHIRURGIJNEN_in_Littenseradiel-1.pdf

---

Doopboek Herv. gem. Oosterlittens

4. Dopeling Sijtsche geboren op 31-01-1691, ged. 08-03-1691 Oosterlittens, Vader Ytte Sibbles

---

Doopboek Herv. gem. Oosterlittens

5. Dopeling Gerrit geboren op 07-08-1694, ged. 09-09-1694 Oosterlittens, Vader Ytte Sibbles

---

Doopboek Herv. gem. Edens en Spannum

6. Dopeling Meinouw, ged. 07-08-1698 Edens/Spannum, Vader Yte Sibles

---

Doopboek Herv. gem. Edens en Spannum

7. Dopeling Gerrit, ged. 03-02-1702 Edens/Spannum, Vader Yte Sibles

---

7. Trouwregister Hervormde gemeente Edens Spannum

Getrouwd 16-01-1729 Spannum, bevestiging huwelijk, Bruidegom Gerrit Ittes wonende te Spannum, Bruid Wapke Clases wonende te Spannum

---

Doopboek Herv. gem. Edens en Spannum

7.1 Dopeling Sjoukjen geboren te Spannum, ged. 18-12-1729 Edens/Spannum, Vader Gerryt Yttes

---

Doopboek Herv. gem. Edens en Spannum

7.2 Dopeling Sjurtjen geboren te Spannum, ged. 11-11-1731 Edens/Spannum, Vader Gerryt Yttes (huisman), Moeder Wapke

---

Doopboek Herv. gem. Edens en Spannum

7.3 Dopeling Ite geboren op 18-10-1733 te Spannum, ged. 01-11-1733 Spannum, Vader Gerryt Ites, Moeder Wapke Klaaszen. Ouders van de dopeling zijn huislieden

---

7.3 Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum

Man: Gerrit Tietes, Vrouw: Wapke Klaeses, Op 5 november 1746 ingekomen van Hitzum

---

7.3 Quotisatie kohieren 1749 Barradeel

Locatie: het dorp Klooster Lidlum

Gerryt Ietes, boer, suinig beslag, Aantal volwassenen: 4, Aantal kinderen: 2 Aanslag: £ 43:9:10

---

Doopboek Herv. gem. Tzummarum en Firdgum

7.4 Dopeling Jacob, ged. 19-01-1749 Tzummarum, Vader Gerrijt IJtes, Moeder Wapke Klaeses

---

7.4Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum

Bijzonderheden: In 1772 lidmaat; woonde aan de Zeedijk, ook genoemd W.Taekes. Lidmaat Wapke Clases

---

7.4 Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum

Bijzonderheden: In 1772 lidmaat; woonde aan de Buren. Op 1 januari 1784 overleden. Lidmaat Wapke Claeses

---

9. Jacob Sierks Bontiema en Meinouw Ytes Salverda

---

Meinouw is hoofdpersoon in een verhaal over een letterdoek, ook wel merklap genoemd, dat in een van de genealogische forums wordt verteld. Zie: https://www.stamboomforum.nl/genealogie/2/21020/0/maakster_van_een_letterdoek_fam_demmer_en_of_bajema

En over een verband tussen de familie Bajema en de plaats Baijum:

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5240

---

Haar leven, waaronder haar naam Salverda, is met diverse vragen omgeven. Meinouw is ongetwijfeld geboren in 1698 in Edens-Spannum als kind van Iete Sibles en Sjoerdje Piers. Ze trouwt niet al te jong in 1742 en heeft voor zover bekend geen kinderen. De eerste Jacob die in aanmerking lijkt te komen als echtgenoot is bijna dertig jaar ouder, de tweede is elf jaar jonger. Ik denk dat de laatste de man is.

---

1e kandidaat:

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Jacob, ged. 15-03-1670 Bolsward, Vader Sierk Jacobs.

---

Deze vader Sierk Jacobs trouwt op 15-01-1654 in Bolsward met stadsgenote Geertje Egberts en er worden tussen 1656 en 1675 dertien kinderen geboren in Bolsward.

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Sierck, ged. 11-01-1629 Bolsward , Vader Jacob Coerts

---

Zie Genealogie Markus https://www.genealogieonline.nl/genealogie-markus/I1050433303.php

---

2e kandidaat:

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Jacobus geboren op 08-06-1709 te Bolsward, ged.09-06-1709 Bolsward, Vader Sierk Bontjema (koster).

---

Deze vader Sierk trouwt mogelijk op 08-04-1703 in Bolsward met Goutje Keyers uit Bolsward.

---

Jacobus heeft een jongere zus en broer, Trijntje en Martinus.

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Trijntje geboren op 13-03-1711 te Bolsward, ged. 15-03-1711 Bolsward, Vader Sierk Bontjema (koster)

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Martinus geboren op 17-08-1713 te Bolsward, ged. 18-08-1713 Bolsward, Vader Sierk Bontjema (koster)

---

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward

Getrouwd 04-02-1742, Bruidegom Jacob Sjerks Bontiema wonende te Bolsward, Bruid Meinuw Ytes Salverda wonende te Spannum.

---

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward

Getrouwd 04-02-1742, Bruidegom Jacob Sjerks Bontiema wonende te Bolsward, Bruid Meinuw Ytes Salverda wonende te Spannum

---

Quotisatie kohieren, 1749, Bolsward

Bijzonderheden: Locatie: Dijlakker, Aantal volwassenen: 2, Aanslag: £ 22:11:-

Bewoner Jacob Bontiema, Diversen: verwer

---

9a. Anthoni Sierks Bontiema

---

Quotisatie kohieren, 1749, Bolsward

Bijzonderheden: Locatie: Noorder Haitsebaan, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 2, Aanslag: £ 37:9:-

Bewoner Anthoni Bontiema, Diversen: bombazijnwerker

---

Bombazijn is geweven stof, oorspronkelijk met de inslag van wol is en de schering van zijde. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombazijn.

Wie is Anthoni?

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

Dopeling Antonius geboren op 06-06-1704, ged. 08-06-1704 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Zijn kinderen

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

1. Dopeling Tjemkjen geboren op 16-10-1730 te Bolsward, ged. 19-10-1730 Bolsward. Vader

Antoni Cierks Bontjema

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

2. Dopeling Joutie geboren op 11-06-1732 te Bolsward, ged. 15-06-1732 Bolsward. Vader Antoni Cierks Bontjema (vice koster)

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

3. Dopeling Aukjen geboren op 23-11-1736 te Bolsward, ged. 02-12-1736 Bolsward, Vader Anthoni Bontjema

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

4. Dopeling Sierk geboren op 24-11-1738 te Bolsward, ged. 30-11-1738 Bolsward, Vader Anthoni Bontjema

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

5. Dopeling Sierk geboren op 27-09-1743 te Bolsward, ged. 13-10-1743 Bolsward. Vader Antoni Bontjema (vice koster)

---

9b. Sierk Sierks Bontiema en Geeltie Edgers

Deze Sierk Sierks lijkt in ieder geval niet de vader te zijn van Jacob Sierks Bontiema.

---

Waarschijnlijk is zijn eerste huwelijk:

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward

Getrouwd 09-05-1675, Bijzonderheden: vrijgezel, Bruidegom Sierck Siercks wonende te Bolsward, Bruid Trijntie Yckes wonende te Bolsward.

---

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward

Ondertrouw 29-06-1695. Bruidegom Sierk Sierx Bontiema wonende te Bolsward, Bruid Geeltie Edgers wonende te Bolsward. Bijzonderheden: hij is weduwnaar, zij is weduwe van wijlen Jacop Sjoukes, aangegeven door de burgemeester Dijxstra.

---

Hij zal drie jaar later nogmaals trouwen in Bolsward met Trijntje Hendriks Schiphorst, weduwe.

---

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward

Getrouwd 13-08-1698 (ondertrouw). Bijzonderheden: hij is weduwnaar, zij is weduwe van Obbe Ykes, aangegeven voor de bruid door haar zwager Rienk Posthumus. Bruidegom Sierk Sierx Bontjema wonende te Bolsward, Bruid Trijntje Hendrix Schiphorst wonende te Bolsward.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward

Getrouwd 28-08-1698. Bijzonderheden: weduwnaar, weduwe. Bruidegom Sierk Sierx Bontiema wonende te Bolsward, Bruid Trijntje Hendrix Schiphorst wonende te Bolsward

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

1. Dopeling Sierck, ged. 09-07-1676 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

2. Dopeling Geertje, ged. 03-02-1678 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

3. Dopeling Eeke, ged. 30-11-1680 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

4. Dopeling N. N., ged. 11-03-1684 Bolsward, Vader Sirik Sireks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

5. Dopeling Aefke, ged. 14-12-1686 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

6. Dopeling Hiske, 15-03-1688 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

7. Dopeling Wybe, ged. 05-05-1693 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

8. Dopeling Antonius geboren op 06-06-1704, ged. 08-06-1704 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

Doopboek Herv. gem. Bolsward

9. Dopeling Trijntje, ged.04-10-1705 Bolsward, Vader Sierck Siercks

---

9c. Johannes Hentinga en Eeke Jacobs

---

Sierk Sierks Bontiema komt nog eens voor, deze keer doet hij huwelijksaangifte bij het Gerecht namens bruid Eeke Jacobs in 1699. Het is niet duidelijk wat hun relatie is. Wel had hij zelf een dochter Eeke, geboren in 1680.

---

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward

Ondertrouw 05-08-1699, Bruidegom Johannes Hentinga wonende te Bolsward, Bruid Eeke Jacobs wonende te Bolsward, Bijzonderheden: jongeman en jongedochter, aangegeven door Sierck Siercx Bontiema wegens de bruid.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward

Getrouwd 20-08-1699. Bruidegom Johannes Hentinga wonende te Bolsward, Bruid Eeke Jacobs wonende te Bolsward

---

10. Salverda in Oosterlittens

---

Salverda is een gegoede familie uit Franeker, met als oudste voorvader Lambert Salverda, die omstreeks 1550 zal zijn geboren. De familie ontleent zijn naam aan de buurtschap Salwerd, even ten westen van Franeker.

Zie: https://staneke.net/Salverda/Lambert_Salverda.htm

A.M. Douma schrijft twee boeken over twee geslachten Salverda:

De Franeker familie Salverda van 1550-heden. 144 pagina's, Douma, Meppel, 1999

Onder den clockslagh van Franeker; de bewoners van Klein Salverd en hun nageslacht; Salverda.

368 pagina's, A.M. Douma, Meppel, 1998.

Meinouw is geen lid van deze familie en de vraag is daarom hoe ze aan de naam Salverda komt. Daarvoor kijken we even rond in Oosterlittens en omgeving.

---

In 1693 trouwt nog een Salverda in Oosterlittens, Catharina Rommerts Salverda met de gewezen luitenant Julius Beima, maar beiden komen van Leeuwarden. In 1726 trouwen Teede Gorryts uit Hartwerd en Sijtske Sijbes Salverda uit Kubaard voor het Gerecht in Hennaarderadeel.

---

Stem- en floreenkohieren 1728 Baarderadeel

Bijzonderheden: Locatie: Oosterlittens, Stemnr.: 6, Grootte: 71 pondematen, Aantal stemmen: 1

Eigenaar van 34,5 pondematen; uit naam van zijn vrouw Lammert Taekes Salverda

Eigenaar van 34,5 pondematen, en gebruiker voor 't geheel Johannes Piers

---

Lammert is gebruiker in Tzum van stem nr. 3 en 48. Hij is getrouwd met Brechtje Piers (Strikwerda), afkomstig uit Oosterlittens. Misschien is Johannes Piers haar broer. Ite Sibbels is zoals gezegd getrouwd met Sjoerdje Piers (8., Ite Sibbels en Sjoerdje Piers, 6e generatie), maar lijkt geen zuster van Johannes en Brechtje te zijn.

---

Op het "oude" Tresoarforum komt in 2007 voor:

Op 13 maart 1744 worden over Aafke, Teeke, Klaas en Johannes, kinderen van wijlen Pier Teekes en wijlen Franske Klases curatoren aangesteld. Dit zijn Albert Teekes, huisman te Oosterlittens, Pyter Klases, huisman te Tzum en Ulbe Klases, huisman te Spannum (ongetwijfeld ooms van de wezen). Er wordt tevens gesproken van het testament van Aafke Pyters, weduwe Klaas Ulbes (grootouders moeders zijde denk ik zo). (Bron: Hennaarderadeel, authorisatieboek H, folio 152 vso). Moeder Franske blijkt enige jaren eerder nog te zijn hertrouwd, zie ook HEN H, folio 142 vso, dd. 24 feb 1738. Daar wordt dezelfde Albert Taekes curator wegens scheiding van vaderlijk goed t.b.v. de wezen, op verzoek van Claas Ulbes, huisman te Spannum, als grootvader en van Auke Jacobs, ontvanger te Welsrijp, stiefvader van de kinderen.

In het doopboek van Welsrijp vinden we Teeke (1725), Claas (1727), Johannes (1730) en een Antie (1732) gedoopt, de laatste dus jong overleden (voor 13 mrt 1744). Maar Aafke niet en dat komt,

omdat de boeken van Welsrijp-Baijum tussen 1716 en 1723 ontbreken.

Bij onderzoek naar de voorouders van Aafke stuit men op de namen Stellingwerff en Strikwerda .

De combinatie Stellingwerff/Strikwerda komt van Antie Pyters Strikwerda, de moeder van Aafke Pier's vader Pier Teekes. Antie Strikwerda was de dochter van Pytter Dirxs Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff. Deze laatste was de zuster van dominee Pierius Piers Stellingwerff uit Stiens.

Zie: Drie onvindbare voormoeders omgeving Jorwerd/Oosterlittens: https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1868

---

Johannes Piers, de gebruiker van Oosterlittens stemnr. 6 kan niet de zoon zijn van Pier Teekes, want die is geboren in 1730. Nee, hij is een zoon van Pier Pieters Strikwerda, en had inderdaad een zuster Brechtje. Maar geen zuster Sjoerdje.

Over Johannes Piers Strikwerda en Reinske Simons: https://www.staneke.net/Nederlands/5154.htm

Over Pier Pieters Strikwerda: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-syds-pasma/I5564.php

(Kwartierstaat Syds Pasma)

Over Pier Taekes en Franske Clases: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-syds-pasma/I4567.php

Over Lambert Taekes Salverda en Brechtje Piers Strikwerda: https://www.staneke.net/Nederlands/837.htm

---

De zes in Franeker en omstreken vermelde Salverda's zijn in 1749 in goeden doen.

---

Quotisatie kohieren, 1749, Franeker

Bijzonderheden: Locatie: Tweede Noord, Aantal volwassenen: 4, Aantal kinderen: 3, Aanslag: £ 86:-:-

Bewoner A. Salverda, Diversen: vroedsman, wel begoedigt

---

Quotisatie kohieren, 1749, Franekeradeel

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Tzum, Aantal volwassenen: 5, Aanslag: £ 86:15:2

Bewoner , De weduwe van Salverda, Diversen: bijsitter weduwe, eygenerfde boerinne

---

Quotisatie kohieren, 1749, Franeker

Bijzonderheden: Locatie: Tweede Noord, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 34:-:-

Bewoner Otte Salverda, Diversen: mr. wolkammer

---

Quotisatie kohieren, 1749 Franeker

Bijzonderheden: Locatie: Eerste Oost, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 96:-:-

Bewoner De weduwe van S. Salverda, Diversen: burgermeester, vermogend

---

Quotisatie kohieren, 1749, Franeker

Bijzonderheden: Locatie: Tweede Noord, Aantal volwassenen: 2, Aanslag: £ 36:-:-

Bewoner Tamme Lukas Salverda, Diversen: mr. silversmid

---

Quotisatie kohieren, 1749, Franeker

Bijzonderheden: Locatie: Tweede Oost, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 4, Aanslag: £ 100:-:-

Bewoner P. Salverda, Diversen: vroedsman, winckelier in bonten, begoedigt

---

11. Het verhaal over de letterdoek

Het verhaal wordt verteld op https://www.stamboomforum.nl/ en https://forumtresoar.nl/

Genealogie algemeen, Maakster van een letterdoek; fam. Demmer en/of Bajema

Jan Schoen begint de discussie als volgt: Ik heb een letterdoek uit mijn friese familie. De maakster ervan is ene Meinouw Iettesdr. De letterdoek is gemaakt gedurende de jaren 1711, 1712, 1713 maar is in 1714 niet afgemaakt. Het is een z.g huwelijksdoek. Meisjes maakten deze doeken als oefening tot borduren vanaf hun jonge tienerjaren

Ik heb via Tresoar een mogelijke maakster gevonden. Het is de enige Meinouwin Friesland, waarvan de vader Iette Sibbeles heet. Zij is gedoopt op 7 augustus 1698 te Edens/Spannum (Hernaarderadeel). De leeftijd klopt dus met het gegeven dat borduren een taak was van jonge meisjes.

De letterlap komt zeker uit de familie Tjerk Annes Demmer, geboren 15-8-1870, die op 7-5-1896 trouwde met Froukje Ottes Bajema, geboren 29-8-1870.

Omdat de kwaliteit van de letterdoek doet vermoeden, dat de maakster uit een gegoede familie komt, en de Bajema familie meer aan dat criterium voldoet dan de Demmer-familie is de kans het grootst, dat de doek komt vanaf de Bajema-kant. Maar zeker is het niet.

Is er iemand, die de verbinding zou weten te leggen tussen Meinou Iettesdr uit Edens/Spannum en de familie Demmer Bajema uit Warns, Hemelumer Oldeferd?

Andries Koornstra antwoordt: Voor Froukjes kwartieren in telegramvorm:

1. Froukje

2. Otte Hendriks Bajema x

3. Geeske Freerks Steigenga

4. Hendrik Ottes Bajema x

5. Froukje Annes Klifstra

6. Freerk Popkes Steigenga

7. Geertje Hessels de Jong

8. Otte Jacobs, van Hemelum, tr. Hemelum 20 5 1781

9. Grietje Geeles, van Oosterend

10. Anne Jarigs Klifstra, tr Warns 31 3 1793

11. Antje Fokkes, beiden van Scharl

12. Popke Freerks Steigenga, tr Koudum 16 2 1800

13. Aukje Gabes, beiden van Koudum

14. Hessel Hessels de Jong, tr. Staveren 2 8 1801

15. Gees Jans Oudewagen, beiden van Staveren.

Komt nog niet in de buurt van Edens. Meinouw Ytes, bij huwelijk Salverda genoemd, trouwt Gerecht Bolsward 4 febr. 1742 Jacob Sjerks Bontiema, in 1749 verwer te Bolsward. Geen kinderdopen van dit paar te vinden, Doopsgezind? -ze trouwen gerechtelijk-

Kwartier 9, Grietje Geeles trouwt vanuit Oosterend, niet ver van Edens, maar zij is afkomstig van Langweer, gedoopt aldaar 26 mrt 1756 als dochter van Geele Hendriks en Geertje Roelofs.

De merklap kan natuurlijk ook anders dan via kwartierlijnen zijn gereisd, geërfd van een kinderloos overleden familielid, ik zeg maar wat, een nichtje van een tante, of nog verder in graden verwijderd.

Jan Schoen antwoordt: Het is niet mijn bedoeling geweest iemand aan het werk te zetten om een kwartierstaat van beide families te maken. Ik heb zelf al het nodige uitgezocht

Bij de Demmers kom ik tot

Berends Gerrits X Aafke Dirks op 6-2-1752 te Stavoren en tot

Anne Joukes X Abeke Atses op 19-1-1716 uit Ypecolsga.

Daarnaast loopt een tak van de familie dood bij

Albert Klases Hornstra X Gerbrig Elderts de Jong op 6-10-1793 in Wyckel

Bij de Bajema's kom ik tot

Otte Jacobs X Bens Minnes

en

Popke Freerks Stegenga X Sijmentje Herres

Van de gezochte Meinou Iet(t)es heb ik als vader Iete Sibbeles, die de volgende geboorten aangeeft:

Sjoek 1686 te Oosterlittens

Rinske 1688 te id

Sietske 1691 te id

Gerrit 1694 te id

Meinou 1698 te Edens/Spannum

Gerrit 1702 te id

Rinske trouwt met Heerke Rienx Hoytema van Idzingate Winsum op 12-3-1713; deze laatste is mr. chirurgijn.

Hieruit zou je kunnen afleiden, dat de familie van Meinou inderdaad "wat meer dan niets" was; iets wat de kwaliteit van de letterdoek bevestigt.

Van de andere kinderen van Iete Sibbeles kan ik geen gegevens vinden.

Andries Koornsta antwoordt: De zaak is wel heel interessant, vind ik. Intussen wel een genealogie Bontjema gevonden, waar de man van Meinou wel bij hoort (lijkt het), maar niet wordt vermeld: https://www.kleinekerkstraat.nl/frames.php?cat=g&page=bontjema . Als het huwelijk van die twee (Jacob Sierks Bontjema en Meinou Ytes Salverda) kinderloos bleef, dan is de merklap al heel vroeg aan het zwerven geslagen, en kan hij al in de 18e eeuw zijn verhandeld op een boelgoed. Er nog eens over nadenkend, lijkt het me zinnig eerst eens uit te vinden of er nageslacht van deze twee echtelieden is. Zo niet, dan lijkt het me (bijna) onbegonnen werk een oplossing te zoeken.

Jacqueline komt met meer onderzoeksgegevens en zegt: Geen oplossing, maar nog meer familie, nl. voorouders, wie weet voor iemand een aanknopingspunt? Om te beginnen doopt Iete Sibbeles al een zoon in 1683:

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1683 Dopeling: Pier Gedoopt op 14 oktober 1683 in Oosterlittens Kind van Yete Sibbles en niet genoemde moeder Herv. gem. Oosterlittens, doop 1683-1812 Inventarisnr. : DTB 81

En misschien nog wel eerder - maar zoals hier staat, beginnen de dopen pas in 1683.

Ik denk dan aan een Sibbele, is wel voor de hand liggend, en dat zou deze dan zijn:

Hennaarderadeel, huwelijken 1713 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 maart 1713 in Edens Man: Sibbele Ittes afkomstig van Beetgum Vrouw: Bauk Thomas afkomstig van Beetgum Trouwregister Hervormde gemeente Edens Spannum 1693-1810 Inventarisnr.: DTB 390

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1719 Dopeling: Doetje Gedoopt op 25 juni 1719 in Dronrijp Kind van Sibble Yttes en niet genoemde moeder Herv. gem. Dronrijp, doop 1600-1811 Inventarisnr. : DTB 511

Menaldumadeel overlijden/begraven 1720 het kind van Sible Ytes Datum29 maart 1720 Tekst"van Sible Ytes ontvangen van sijn kinds kistie" Ontvangen 2-6-0 wegens kistgeld Bron: Archief van de Hervormde gemeente Dronrijp Rekeningboek armvoogdij 1693-1744 Toegangsnr. : 244-19 Inventarisnr.: 84, niet raadpleegbaar

Menaldumadeel overlijden/begraven 1729 de vrouw van Sibbel Ytes Datum19 april 1729. Tekst "Sibbel Ytes wijfs doodkiste" Ontvangen 9-16-0 wegens kistgeld Bron: Archief van de Hervormde gemeente Dronrijp Rekeningboek armvoogdij 1693-1744 Toegangsnr. : 244-19 Inventarisnr.: 84, niet raadpleegbaar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810

Dit zal dan de doop van Iete Sibbeles zijn: Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1651 Dopeling: Itte Geboren in Baijum Gedoopt op 12 januari 1651 in Baijum Kind van Sible Ittes en Ryns Ibbeles Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400

En twee broers:

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1653 Dopeling: Gerryt Geboren in Baijum Gedoopt op 23 oktober 1653 in Baijum Dochter van Sible Ittes en Ryns Ibbeles Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1656 Dopeling: Douwe Geboren in Baijum Gedoopt op 17 augustus 1656 in Baijum Kind van Sible Ittes en Ryns Ibbeles Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400

En dit zijn grootouders - denk ik, ook vanwege het Sieuwke:

Hennaarderadeel, huwelijken 1625 Vermelding: Ondertrouw op 9 april 1625 in Welsrijp Man: Yte Sijbbeles afkomstig van Bayum Vrouw: Geert Jans Trouwregister Hervormde gemeente Welsrijp Baijum 1622-1715 Inventarisnr.: DTB 400

Doniawerstal, huwelijken 1626 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1626 in Idskenhuizen Man: Itte Sibles Vrouw: Geert Jansdr Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast St. Nicolaasga Doniaga Idskenhuizen Legemeer 1613-1811, Hiaten Inventarisnr.: DTB 221

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1629 Dopeling: Frouck Geboren in Baijum Gedoopt op 11 oktober 1629 in Baijum Dochter van Itte Sybbeles en Geert Jansdr Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1631 Dopeling: Siu Geboren in Baijum Gedoopt op 6 november 1631 in Baijum Kind van Itte Sybbeles en Geert Jansdr Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400 Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1637

Dopeling: Jeltye Geboren in Baijum Gedoopt op 12 februari 1637 in Baijum Dochter van Itte Sybbeles en Geert Jansdr Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1622-1716 Inventarisnr. : DTB 400

En Ietes Sibbeles (vader van Meinou) huwelijk is niet te vinden? Vanwege

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810 Inventarisnr.: DTB 82

Jan Schoen plaatst dan het laatste bericht: Omdat Baijum in de informatie voorkomt, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Bajema's, waaruit deze letterdoek voorkomt, hun naam hebben ontleend aan Baijum, waar ze wellicht vandaan kwamen.

https://www.stamboomforum.nl/genealogie/2/21020/0/maakster_van_een_letterdoek_fam_demmer_en_of_bajema

Een jaar later komt de vraag via Jan Schoen terug onder de naam:

Genealogie algemeen, Verband tussen de familie Bajema en de plaats Baijum te Friesland

Ik heb een letterdoek uit mijn friese familie.

Deze letterdoek komt zeker uit het gezin Tjerk Demmer/Froukje Bajema; vermoedelijk is de letterdoek daar via de familie Bajema terecht gekomen.

Mijn grootmoeder van Froukje Ottes Bajema, X met Tjerk Annes Demmer op 7-5-1896.

Haar vader en moeder waren Otte Hendriks Bajema, X met Geeske Freerks Stegenga op 8-5-1862.

Haar overgrootvader was Hendrik Ottes Bajema, X met Anne Jarigs Klifstra op 10-12-1829

Vervolgens Otte Jacobs Bajema, X met Grietje Geales Boeven

Vervolgens Jacob Ottes Bajema, X met Antje Popkes Stegenga

Vervolgens Otte Jacobs, X met Bens Minnes

Vervolgens Jacob Jacobs, X Teuntje Ottes

Vervolgens Jacob ...... X NN.

Jacob Jacobs is geboren ca. 1680

Jacob is geboren ca, 1650

De maakster van deze letterdoek is Meinouw Iettes.

Vermoedelijk is dit Meinou, geboren op 7-8-1698 te Oosterlittens(Fr), dochter van Iette Sibbeles.

In Tresoar is dit de enige Meinou Iettes, die qua leeftijd aan de letterdoek is te verbinden.

De kinderen van Iete Sibbeles waren

1. Pier * 4-10-1683 te Oosterlittens

2. Sjoek * 3-1-1686 te id

3. Rinske * 1-4-1688 te id

4. Sietske * 31-1-1691 te id

5. Gerrit * 17-8-1698 te id

6. Meinou * 7-8-1698 te Edens/Spannum

7. Gerrit * 3-2-1702 te id.

Iette Sibbeles is gedoopt te Baijum op 12-1-1651 als kind van Sible Ittes en Rijns Ibbeles

Hij heeft twee broers, Gerrit en Douwe, beiden geboren te Baijum op resp, 23-10-1653 en 17-8-1656.

Ik probeer vast te stellen, dat Meinou Iettes familie is van mijn grootmoeder Froukje Bajema, * 29-8-1870. Via Tresoar loop ik tot nu toe vast.

Wellicht heeft de familie in de loop van de tijd de naam Bajema aangenomen, omdat zij van oorsprong uit Baijum afkomstig waren.

Heeft iemand een aanwijsbaar verband tussen de familienaam "Bajema" en het dorp Baijum te Friesland?

Misschien kan ik dan via die lijn de verwantschap tussen de maakster van de letterdoek en mijn familie vast stellen.

https://www.stamboomforum.nl/genealogie/2/21103/0/verband_tussen_de_familie_bajema_en_de_plaats_baijum_te_friesland

Drie jaar later komt de vraag van Jan Schoen terug op het Forum van Tresoar onder de titel:

Verband tussen de familie Bajema en de plaats Baijum.

Verband tussen de familie Bajema en de plaats Baijum te Friesland

Ik heb een letterdoek uit mijn friese familie.

Deze letterdoek komt zeker uit het gezin Tjerk Demmer/Froukje Bajema; vermoedelijk is de letterdoek daar via de familie Bajema terecht gekomen.

Mijn grootmoeder van Froukje Ottes Bajema, X met Tjerk Annes Demmer op 7-5-1896.

Haar vader en moeder waren Otte Hendriks Bajema, X met Geeske Freerks Stegenga op 8-5-1862.

Haar overgrootvader was Hendrik Ottes Bajema, X met Anne Jarigs Klifstra op 10-12-1829

Vervolgens Otte Jacobs Bajema, X met Grietje Geales Boeven

Vervolgens Jacob Ottes Bajema, X met Antje Popkes Stegenga

Vervolgens Otte Jacobs, X met Bens Minnes

Vervolgens Jacob Jacobs, X Teuntje Ottes

Vervolgens Jacob ...... X NN.

Jacob Jacobs is geboren ca. 1680

Jacob is geboren ca, 1650

[b][b]De maakster van deze letterdoek is Meinouw Iettes.[/b][/b]

Vermoedelijk is dit Meinou, geboren op 7-8-1698 te Oosterlittens(Fr), dochter van Iette Sibbeles.

In Tresoar is dit de enige Meinou Iettes, die qua leeftijd aan de letterdoek is te verbinden.

De kinderen van Iete Sibbeles waren

Pier * 4-10-1683 te Oosterlittens

Sjoek * 3-1-1686 te id

Rinske * 1-4-1688 te id

Sietske * 31-1-1691 te id

Gerrit * 17-8-1698 te id

Meinou * 7-8-1698 te Edens/Spannum

Gerrit * 3-2-1702 te id.

Iette Sibbeles is gedoopt te Baijum op 12-1-1651 als kind van Sible Ittes en Rijns Ibbeles

Hij heeft twee broers, Gerrit en Douwe, beiden geboren te Baijum op resp, 23-10-1653 en 17-8-1656.

Ik probeer vast te stellen, dat Meinou Iettes familie is van mijn grootmoeder Froukje Bajema, * 29-8-1870. ViaTresoar loop ik tot nu toe vast.

Wellicht heeft de familie in de loop van de tijd de naam Bajema aangenomen, omdat zij van oorsprong uit Baijum afkomstig waren.

Heeft iemand een aanwijsbaar verband tussen de familienaam "Bajema" en het dorp Baijum te Friesland?

Misschien kan ik dan via die lijn de verwantschap tussen de maakster van de letterdoek en mijn familie vast stellen.

Overigens heb ik deze vraag ook al eens op "STAMBOOMFORUM" gesteld!

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5240

12. Sible Ittes en Ryns Ibbeles (7e generatie?)

---

Misschien is Sible Ittes de vader van Anne, Antje en Yete (6., 7. en 8.) en een broer van de hierna volgende Jan Ittes (13.). En mogelijk is hij een zoon van Itte Sibbels en Geert Jans (14.).

---

Zie: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-syds-pasma/I12260.php

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

1. Dopeling Itte geboren te Baijum, ged. 12-01-1651 Baijum, Vader Sible Ittes, Moeder Ryns Ibbeles

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

2. Dopeling Gerryt geboren te Baijum, ged. 23-10-1653 Baijum, Vader Sible Ittes, Moeder Ryns Ibbeles

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

3. Dopeling Douwe geboren te Baijum, ged. 17-08-1656 Baijum, Vader Sible Ittes, Moeder Ryns Ibbeles

---

3. Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp

Man: Douwe Sibles, Vrouw: Idtse Alberts. Op 8 november 1685 zij belijdenis

---

3. Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp

Man: Douwe Sybles, Vrouw: Idje Alberts, Op 7 februari 1686 zij lidmaat

---

3. Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp

Lidmaat Douwe Sibbles (mr. timmerman), In 1687 lidmaat; dubbele streek, Op 12 november 1708 lidmaat

---

3. Lidmatenregister Herv. Gemeente Dronrijp

Lidmaat Douwe Sibles, Op 30 januari 1687 belijdenis

---
Doopboek Herv. gem. Dronrijp

3.1 Dopeling Rinske, ged. 22-06-1690 Dronrijp, Vader Douwe Sybles

---

Doopboek Herv. gem. Dronrijp

3.2 Dopeling Sible, ged. 27-09-1691 Dronrijp, Vader Douwe Sybles

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

Overledene de huisvrouw van Douwe Sibles , Begraven 31-03-1695, Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:-:-, Citaat: van Douwe Sibles ontv(angen) wegens zijn w(ijlen) overleden huijsvrouwen doodvat

---

Doopboek Herv. gem. Dronrijp

3.3 Dopeling Trijntje, ged. 15-04-1703 Dronrijp, Vader Douwe Sybles

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 16-03-1709

Overledene de vrouw van Douwe Sibbles

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:12:-

Citaat: ontvange van Douwe Sibbles zijnde betaalinge van sijn vrouws doodvatt

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp, archiefnummer 244-19, Hervormde gemeente Dronrijp - Tresoar, inventarisnummer 0084, aktenummer 1131

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 28-04-1719

Overledene de vrouw van Douwe Sibles

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:12:-

Citaat: ontvangen van Douwe Sibles de betaalinge van sijn wijfs doodvat

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp, archiefnummer 244-19, Hervormde gemeente Dronrijp - Tresoar, inventarisnummer 0084, aktenummer 1382

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 17-05-1733

Overledene Douwe Sibbels

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:16:-

Citaat: ontv(angen) van Douwe Sibles kist

---

13. Jan Ittes en Antje Sirks (7e generatie?)

---

Bij onderzoek naar mensen met het patroniem Ittes kwamen we Jan Ittes tegen, die ook al in Baijum woont en daar tussen 1658 en 1666 vijf kinderen laat dopen. Opvallend is, dat hij woont in de pastorie.

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

1. Dopeling Itte geboren te Baijum, ged. 23-05-1658 Baijum, Vader Jan Ittes, Moeder Antye Sircksdr. Bijzonderheden: De ouders wonen in pastorie

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

2. Dopeling Jeltye geboren te Baijum, ged. 26-12-1659 Baijum, Vader Jan Ittes, Moeder Antye Tyercks. Bijzonderheden: De ouders wonen in pastorie

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

3. Dopeling Jeltye geboren te Baijum, ged. 25-08-1661 Baijum, Vader Jan Ittes, Moeder Antje Tyercks. Bijzonderheden: De ouders wonen in de pastorie huis

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

4. Dopeling Sirck geboren te Baijum, ged. 20-09-1663 Baijum, Vader Jan Ittes, Moeder Antje Syrcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in pastorie

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

5. Dopeling Jieldert geboren te Baijum, ged. 11-02-1666 Baijum, Vader Jan Ittes, Moeder Antje Siercks. Bijzonderheden: De ouders wonen in pastorie

---

14. Ytte Sibles en Geert Jansdr. (8e generatie?)

---

Trouwregister Hervormde gemeente Welsrijp Baijum

Getrouwd 09-04-1625 Welsrijp. Bruidegom Yte Sijbbeles wonende te Bayum, Bruid Geert Jans. Ondertrouw.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkgaast St. Nicolaasga Doniaga Idskenhuizen Legemeer

Getrouwd 01-01-1626. Bruidegom Itte Sibles, Bruid Geert Jansdr

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

1. Dopeling Frouck geboren te Baijum, ged. 11-10-1629 Baijum, Vader Itte Sybbeles, Moeder Geert Jansdr

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

2. Dopeling Siu geboren te Baijum, ged. 06-11-1631 Baijum, Vader Itte Sybbeles, Moeder Geert Jansdr

---

Doopboek Herv. gem. Welsrijp en Baijum

3. Dopeling Jeltye geboren te Baijum, ged. 12-02-1637 Baijum, Vader Itte Sybbeles, Moeder Geert Jansdr

---

15. Sibbel Ittes en Bauk Thomas (Edens, Beetgum, Vrouwenparochie, Dronrijp) (5e generatie?)

---

Sibbel heeft raakvlakken met Edens en zal uiterlijk omstreeks 1690 zijn geboren, maar het verband met anderen is niet duidelijk te leggen. Het is niet zeker, maar wel waarschijnlijk dat het gaat om een kind van Yete Sibles en Sjoerdje Piers (8., 6e generatie). Hij zou dan geboren zijn voordat de doopboeken van Oosterlittens in 1683 beginnen.

Hij is niet identiek met de Sibbel Ittes, die in 1625 getrouwd is met Geert Jans.

Ite Sibbels (geboren in 1651) en Sjoerdje Piers laten van 1683 tot 1702 in Oosterlittens en Edens-Spannum kinderen dopen.

Ites broer Douwe Sibbels (geboren in 1656) vinden we overigens ook in Dronrijp terug (12., 7e generatie).

Dochter Aat van deze Sibbel en Bauk trouwt in 1734 met Reinder Hessels, krijgt verschillende kinderen en blijft ook in deze streek hangen.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Edens Spannum

Getrouwd 26-03-1713 Edens, bevestiging huwelijk. Bruidegom Sibbele Ittes wonende te Beetgum, Bruid Bauk Thomas wonende te Beetgum

---

In het originele trouwboek staat dat Sibbele is "van Span: dog nu tot Beetgum woonende is."

---

Doopboek Herv. gem. Vrouwenparochie

1. Dopeling Aat, ged. 04-11-1714 Vrouwenparochie, Vader Sibbele Yetes

---

1. Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie

Getrouwd 20-03-1734 St. Jacobiparochie, attestatie afgegeven. Bruidegom Reiner Hessels wonende te Menaldum, Bruid Aat Sibles wonende te St. Jacobiparochie

Bijzonderheden: met attestatie naar Menaldum

---

1. Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum

Getrouwd 21-03-1734 Menaldum, bevestiging huwelijk. Bruidegom Reijner Hessels wonende te Menaldum, Bruid Aat Sibles wonende te Sint Jacobiparochie

---

1. Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum

Man: Reyner Hessels, Vrouw: Aat Sybles

Bijzonderheden: Op 30 maart 1736 belijdenis (beiden)

---

1. Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum

Bijzonderheden: Op 27 juli 1741 lidmaat (beiden), Op 7 maart 1748 zij overleden

Man: Reiner Hessels, Vrouw: Aat Sibles

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.1 Dopeling Trijntie, ged. 03-04-1735 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.2 Dopeling Sibbele, ged. 07-10-1736 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.3 Dopeling Baukjen, ged. 08-02-1739 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.4 Dopeling Sible, ged. 24-02-1741 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.5 Dopeling Thomas, ged. 16-08-1743 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.6 Dopeling Rinse, ged. 01-1746 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.7 Dopeling Aat, ged. 17-03-1748 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Quotisatie kohieren 1749 Menaldumadeel

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Menaldum

Bewoner Reinder Hessels, arbeider, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 3, Aanslag: £ 11:13:-

---

Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum

Getrouwd 28-02-1751 Menaldum, bevestiging huwelijk. Bruidegom Reiner Hessels wonende te Menaldum, Bruid Rinske Thijssens wonende te Menaldum

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.8 Dopeling Rinse, ged. 01-04-1753 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Doopboek Herv. gem. Menaldum

1.9 Dopeling Thijs, ged. 06-03-1757 Menaldum, Vader Reyner Hessels

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum

Lidmaat Reiner Hessels, Bijzonderheden: Op 22 juni 1761 lidmaat; Warnser buurt

---

Rekeningboek diaconie

inschrijving begraven 05-07-1761

Overledene het kind van Reinder Hessels

Bijzonderheden: Betaald wegens b £ 8:10:-

Citaat: betaalt aan Rients Wijbes 12 en nog een kostgelt van Reinder Hessels kint weeks twaalf st(uive)rs en nog van onkosten van begravinge te samen volgens quit(ant)ie no. 12

--

Mogelijk: Reinder Hessels de Vries, kiesgerechtigde 27-12-1765 Het Bildt, Inschrijving Registres civiques

--

Lidmatenregister Herv. Gemeente Menaldum

Lidmaat Reiner Hessels, Bijzonderheden: Op 1 mei 1772 lidmaat

---

Rekeningboek diaconie

inschrijving begraven 30-12-1774

Overledene Reinder Heszels

Bijzonderheden: Betaald wegens b £ 2:12:-

Citaat: door het versterven van Reinder Heszels te Wijnaldum voor booter, brandewijn, suijker, fragt, kistekleedt, de leeddienaarres en buur aenseggen. Noch aldaer aen de diaken betaelt voor een graf baeregeldt en de hospes wegens bier drincken

NB Wijnaldum mz Menaldum?

---

Rekeningboek diaconie

inschrijving begraven 1775

Overledene Reinder Heszels

Bijzonderheden: Betaald wegens u £ 28:17:8

Citaat: [ van den 3de april 1774 ] Reinder Heszels tot sijn sterven ingeslooten 38 1/2 weeken en voor hem betaelt 's weeks 15 st(uivers)

---

Rekeningboek diaconie

inschrijving begraven 05-01-1775

Overledene Reinder Heszels

Bijzonderheden: Betaald wegens b £ 2:-:-

Citaat: aan Jochum Brouwer tot Franeker betaelt voor een vierde ton bier op de leedt van Reinder Heszels

---

Rekeningboek diaconie

inschrijving begraven 19-01-1775

Overledene Reinder Heszels

Bijzonderheden: Betaald wegens b £ -:15:8

Citaat: aan Focke Wijberens betaelt weegens uijtgeschooten geldt wegens kaes, thee en suijker, verkonsumeert op de leedt van Reinder Heszels

---

Doopboek Herv. gem. Dronrijp

2. Dopeling Doetje, ged. 25-06-1719 Dronrijp, Vader Sibble Yttes

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 29-03-1720

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 2:6:-

Citaat: van Sible Ytes ontvangen van sijn kinds kistie

Overledene het kind van Sible Ytes

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 19-04-1729

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:16:-

Citaat: Sibbel Ytes wijfs doodkiste

Overledene de vrouw van Sibbel Ytes

---

Rekeningboek armvoogdij Dronrijp

inschrijving begraven 20-07-1730

Bijzonderheden: Ontvangen wegens kistgeld £ 9:16:-

Citaat: ontvangen wegens Sibbel Ytes doodkist

Overledene Sibbel Ytes


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin