EEN KLEINE FAMILIE VAN NIJEHOLT MET ENGBERT JANS ALS STAMVADER

Datum: 12 mei 2017

1. Inleiding

---

Engbert Jans is mij bekend uit zijn huwelijk met Annigje Karstes in 1772. Hij komt dan uit Nijeholtpade, zijn bruid uit Oldeholtpade. Zij gaan eerst in Oldeberkoop wonen en daar worden de drie kinderen Aaltje, Jan en Hendrikje geboren. Daarna verhuizen ze in 1781 naar Ter Idzard, waar Karste en Meine het levenslicht zien. De laatste twee zullen later de naam "van Nij(e)holt" aannemen. De drie oudste kinderen heb ik eerst niet verder gevolgd, want die droegen kennelijk een andere naam.

De "Kwartierstaten Smit & Brouwer" brachten mij verder. De drie oudste kinderen dragen de naam "van Huizen". En het blijkt dat Jan Lammerts en Maartjen Meijnes de ouders van Engbert zijn. [1]

Aan die "Kwartierstaten" ontleen ik de volgende samenstelling van het gezin van Engbert en Annigje.

Engbert Jans van Nijholt / Nijholt, geb. 28-10-1736 Zandhuizen, overl. 14-07-1808 Nijeholtpade, tr. 10-05-1772 Oldeholtpade, NH Annegjen Karsten Elsinga, geb. 12-09-1745 Steggerda, overl. 27-02-1823 Nijeholtpa.

(Opmerking: Engbert zal de naam Nijholt niet hebben gebruikt, hij komt alleen postuum met die naam voor als zijn zoon Karste trouwt)

Kinderen:

1. Aaltje Engberts van Huizen, geb. 07-02-1773 Oldeberkoop, overl. 14-01-1856 Noordwolde, tr. 18-05-1800 Noordwolde Jan Klaasen de Boer, geb. 10-11-1774 Noordwolde, overl. 12-09-1827 Noordwolde.

2. Jan Engberts van Huizen, geb. 26-04-1775 Oldeberkoop, overl. 31-12-1847 Nieuwehorne, tr. Bettje Pieters Schreur, geb. 13-08-1777 Oldeholtpade, overl. 06-11-1850 Nieuwehorne.

3. Hendrikje Engberts van Huizen, geb. 19-10-1777 Oldeberkoop, overl. 11-04-1852 Wolvega tr. 27-05-1810 Wolvega Walter Foppes Brouwer, geb. 05-03-1780 Langezwaag, aan de Knypstervaart, overl. 23-10-1863 Wolvega.

4. Karste Engberts van Nijholt, geb. 14-09-1781 Ter Idzard, overl. 09-12-1827 Sonnega, tr. 31-08-1815 Weststellingwerf Jacobjen Cleijsen Jonkman, geb. 27-06-1773 Ter Idzard, overl. 10-01-1857 Nijeholtpa.

5. Meine Engberts van Nijholt, geb. 08-03-1784 Ter Idzard, tr. 21-07-1816 Wolvega Stijntje Hendriks Smit, geb. 10-12-1790 Blesdijke, overl. 29-06-1853 Wolvega.

---

De naam van Huizen wordt officieel alleen door zoon Jan aangenomen. Er zijn nog zeven Friezen die deze naam aannemen. Een daarvan is Meine Jans uit Sonnega, die is geboren in Zandhuizen op 05-09-1734 en is gedoopt in Noordwolde en Boyl als zoon van Jan Lammerts. Een broer dus van Engbert Jans.

---

2. Meine Jans van Huizen en Antje Lefferts

---

Naast de naamsaanneming zijn er een paar notariële akten en de memories van successie, die zicht geven op het leven van dit echtpaar.

---

Antje zou kunnen zijn (Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk): Dopeling Antie, Vader Leffert Hendriks, ged. 14-05-1741 Donkerbroek. De ouders zijn van Donkerbroek.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne Nieuwehorne:

Getrouwd 15-04-1764. Bruidegom Meine Jans wonende te Hoornsterzwaag, Bruid Antje Leffers wonende te Hoornsterzwaag. Bijzonderheden: met consent van de wederzijdse ouders.

---

Meine en Antje krijgen een dochter (Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard): Dopeling Trientje, ged. 03-02-1765 Oldeholtpade. Vader Meine Jans, Moeder Antje Leffers.

---

Naamsaanneming 1811. Sonnega: Ingeschreven Meine Jans van Huizen wonende te Sonnega.

---

Notarieel archief, Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043, aktenummer 00061, datum: 05-04-1813. Soort akte: testament.

Vermeld Meine Jans van Huisen wonende te Sonnega

---

Notarieel archief, Notaris: Reitze Attema, Kantoor: Wolvega III, Repertoire: 139005, datum: 27-04-1814, Soort akte: verhuring.

Verhuurder Meine Jans van Huizen (huisman) wonende te Sonnega. Ligging vastgoed: Sonnega, Bedrag: huursom fl. 43, 2 percelen uitgezaaij. Huurder Luite Jurjens Bos wonende te Sonnega.

---

Notarieel archief, Notaris: Reitze Attema, Kantoor: Wolvega III, Repertoire: 139005, datum: 27-04-1814, Soort akte: verkoping.

Verkoper Meine Jans van Huizen (huisman) wonende te Sonnega. Bedrag: opbrengst fl. 335, roerende goederen en levende have. Koper Hendrik Foppes Palma wonende te Knijpe en anderen.

---

N.B. De koper Hendrik heet Palmbos(ch).

---

Overledene Meine Jans van Huizen 83 jaar oud, overleden op 04-01-1818 Weststellingwerf, gehuwd.

---

Dagregister kantoor Gorredijk. Memories van successie. Gorredijk. Bijzonderheden: Filmnummer: 91.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Meine Jans van Huizen overleden op 04-01-1818 wonende te Wolvega. Man van Antje Lefferts (enige testamentair erfgenaam); broer van niet met name genoemde zuster en wijlen broers en wijlen zusters. Saldo fl. 450,-. (nr.065).

---

Overledene Antje Lefferts 77 jaar oud, overleden op 23-05-1819 Weststellingwerf, weduwe van Meine Jans van Huisen.

---

Memories van successie, kantoor Gorredijk. Bijzonderheden: Filmnummer: 91.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Antje Lefferts overleden op 23-05-1819 wonende te Wolvega. . Wed. Meine Jans van Huizen; geen kinderen; zuster van niet met name genoemde wijlen broers (kinderen worden testamentair voorbijgegaan); enige testamentair erfgenaam zijn 3 kinderen van wijlen Meine Engberts van Nijholt, in leven mr. wagenmaker (man van Stijntje Hendriks; vader van minderjarige Engbert, Hendrikje en Meine Meines van Nijholt). Saldo fl. 203,43.

---

Notarieel archief. Notaris: Reitze Attema, Kantoor: Wolvega III, Repertoire: 139005, datum: 15-07-1819, Soort akte: verkoping.

Erflater Antje Lefferts, in leven woonachtig te Wolvega. Bedrag: opbrengst fl. 35, roerende goederen uit haar boedel. Verkoper Stijntje Hendriks wonende te Wolvega, moeder van en voogd over haar kinderen. Koper Hartog Markus wonende te Wolvega en anderen.

---

Meine en Antje hebben bij hun overlijden en waarschijnlijk ook al in 1811 geen kinderen. De in 1765 geboren dochter Trientje is niet meer in leven.

---

3. De drie broers en zussen "van Huizen"

3a. Jan

---

Naamsaanneming 1811, Wolvega. Jan Engberts van Huizen wonende te Oldeholtpade, Kind(eren): Margjen 7, Annichjen 5, Pieter 2.

---

Memories van successie kantoor Heerenveen. Bijzonderheden: Filmnummer: 142.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Jan Engberts van Huizen overleden op 31-12-1847 wonende te Nieuwehorne

(Certificaat van Onvermogen); 72 jaar (geboren 26/4/1775 te Oldeberkoop); arbeider; gehuwd met kinderen.

---

Dagregister kantoor Heerenveen, Memories van successie. Bijzonderheden: Filmnummer: 143.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Betje Pieters Schreur overleden op 06-11-1850 wonende te Nieuwehorne. Moeder van Margje (vrouw van Jan Fredriks Berkenbosch, boer Nijeslijk/Nijensleek?, Annigje (vrouw van Johannes Roels Bosma, arbeider Heerenveen), Pieter, boer Nijeholtpade, Engeltje (vrouw van Ebele Jacobs de Jong, idem Wolvega), Jacobje, dienstmeid Openhuizen en Aaltje Jans van Huizen (vrouw van Marten Jans v.den Akker, arbeider).

---

Maar zijn twee zusters blijken de naam "van Huizen", zij het niet altijd consequent, ook te voeren.

---

3b. Hendrikje

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard.

Lidmaat Hendrikje Engberts. Bijzonderheden: In 1812 belijdenis. Op 27 april 1824 vertrokken.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde.

Man: Wolter Foppes, Vrouw: Hendrikje Engberts.

Bijzonderheden: Op 27 april 1824 ingekomen van Oldeholtpade.

---

Memories van successie, kantoor Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 257

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Hendrikje Engberts van Huizen, overleden op 11-04-1852 wonende te Wolvega

Certificaat van onvermogen; 74 jr.

---

3c. Aaltje

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl.

Lidmaat Aaltien Engberts.

Bijzonderheden: Op 12 april 1803 belijdenis te Noordwolde.

---

Overledene Jan Klazen de Boer 53 jaar oud, overleden op 12-09-1827 Weststellingwerf, gehuwd.

---

Memories van successie, kantoor Gorredijk. Bijzonderheden: Filmnummer: 93.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Jan Klazen de Boer overleden op 12-09-1827 wonende te Noordwolde. Man van Aaltje Engberts van Huizen, boerin; vader van Anna, Klaas, van boerenbedrijf, Engbert, idem en minderjarige Gerrit, Annigje en Jacob Jans de Boer.

---

Notarieel archief. Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043, Datum: 16-04-1828, Soort akte: verkoping.

Verkoper Aaltje Engberts van Huizen wonende te Noordwolde, weduwe van Jan Klazen de Boer

Bedrag: opbrengst fl. 702, roerende goederen.

Koper Sake Klazen Haveman wonende te Noordwolde, en anderen.

---

Notarieel archief. Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043.Datum: 16-04-1828, Soort akte: verhuring.

Verhuurder Aaltje Engberts van Huizen wonende te Noordwolde, weduwe van Jan Klazen de Boer

Bedrag: huursom fl. 111, 5 percelen bouwland voor 1 jaar.

Huurder Baarte Krol wonende te Noordwolde, en anderen.

---

Memories van successie, kantoor Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 257.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Aaltje Engberts van Huizen overleden op 14-01-1856 wonende te Noordwolde.

moeder van Klaas, landbouwer Oldehoorn (=Oudehorne?), Engbert, winkelier, Gerrit, landbouwer, Annigje (vrouw van Marten Jans Hulzinga, arbeider), Jakob, landbouwer en wijlen NN Jans de Boer (moeder van Aaltje, vrouw van Hendrik Everts Drijfhout, timmermansknecht, Klaas, arbeider, Jan, boerenknecht en Harm Jans Nolles, bakkersknecht Heerenveen).

---

Het is niet helemaal zeker, maar in de volgende akte is Aaltje Klazes Slot waarschijnlijk Aaltje Engberts van Huizen.

---

Notarieel archief. Notaris: Gauke Peeting, Kantoor: Heerenveen I, Repertoire: 055060, Datum: 01-02-1831, Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:

Bijbehorende aktenummers: 00037

Verkoper Aaltje Klazes Slot wonende te Boijl Diversen: weduwe van Jan Klazes de Boer, moeder van en voogd over Annigjen en Jacob Jans de Boer

diverse onroerende goederen

Verkoper Hendrikje Klazes wonende te Noordwolde Diversen: weduwe van Jan Meines Eits

Verkoper Frouwkjen Hendriks Berkenbosch wonende te Noordwolde Diversen: gehuwd met Lammert Andries Mulder

Verkoper Anna Hendriks Berkenbosch wonende te Noordwolde Diversen: gehuwd met Albert Jochems Oosterhof

Verkoper Grietje Hendriks Berkenbosch wonende te Noordwolde

Verkoper Klaas Hendriks Berkenbosch wonende te Noordwolde

Verkoper Hendrik Pieters Berkenbosch wonende te Noordwolde Diversen: vader van en voogd over Trijntje en Lykle Hendriks Berkenbosch

Vermeld Lammert Andries Mulder wonende te Noordwolde Diversen: toeziend voogd

Verkoper Klaas Jans de Boer wonende te Noordwolde

Verkoper Anna Jans de Boer wonende te Noordwolde Diversen: gehuwd met Jan Klazes Nolles

Verkoper Gerrit Jans de Boer wonende te Noordwolde

Verkoper Engbert Jans de Boer wonende te Noordwolde

Verkoper Aaltje Engberts wonende te Noordwolde Diversen: weduwe van Jan Klazes de Boer, moeder van en voogd over Annigjen en Jacob Jans de Boer

Vermeld Klaas Jans de Boer wonende te Noordwolde Diversen: toeziend voogd

Verkoper Rinske Jans Eits wonende te Leeuwarden

Verkoper Anna Sikkinga wonende te Wolvega Diversen: weduwe van Jan Bosch

Koper De erven Hendrik Pieters Berkenbosch wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde en Oldemarkt, Bedrag: koopsom fl. 1743, een huis en schuur, no 72, met weid- en bouwland; een stuk hooiland

Koper De erven Jan Klazes de Boer wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde, Bedrag: koopsom fl. 700, enig bouwland en hooiland

Koper Theunis Rinderts Schuitmaker wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 230, enig bouwland

Koper Jan Geerts Mulder wonende te Oldeberkoop Diversen: Bedrag: koopsom fl. 1025, 2 stukken hooiland

Koper De weduwe Jan Meines Eits wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 1055, enig weidland en bos, 1/2 deel van een huis met een kamp weiland

Koper Jacob Klazen Bakker wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 881, 2 weidekampen

Koper Pieter Wybes Timmerman wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 110, een stuk bouwland en heideveld

Koper Baarte Krol wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 270, een bouwkamp

Koper Gerardus Jans Udinga wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 230, enig bouwland

Koper Beerend Jans Kallenkoot wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 111, een bouwkamp

Koper Albert Jochems van der Sluis wonende te Noordwolde

Koper Freerk Arends Berkenbosch wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Vinkega, Bedrag: koopsom fl. 200, enig hooiland

Koper Harmen Smit wonende te Oldemarkt Diversen: Ligging vastgoed: Oldemarkt, Bedrag: koopsom fl. 157, enig hooiland

Koper Jan Smit wonende te Oldemarkt Diversen: Ligging vastgoed: Oldemarkt, Bedrag: koopsom fl. 191, enig hooiland

Koper De weduwe Evert Gerrits Akkerman wonende te Oldeberkoop Diversen: Ligging vastgoed: Boijl, Bedrag: koopsom fl. 400, het 1/6 deel in een zathe en landen

Koper Folkert Jans Kiers wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Boijl, Bedrag: koopsom fl. 105, een stuk veen

Koper Albert Lourens Bovenkamp wonende te Noordwolde

Koper Barteld Jans Bosma wonende te Frederiksoord Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde, Bedrag: koopsom fl. 63, een stuk daken

Koper Taeke Bouwes Heyneman wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde, Bedrag: koopsom fl. 100, een stuk daken met bos

Koper Lammert Andries Mulder wonende te Noordwolde

Koper Lubbert Alberts Tent wonende te Noordwolde Diversen: Bedrag: koopsom fl. 32, de afkoop van 1/2 deel van een grondpacht ad fl. 10 ten laste van hem

Koper Folkert Jans Kiers wonende te Noordwolde Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde, Bedrag: koopsom fl. 86, een stuk bosgrond.

---

4. Engbert Jans en Annigje Karstes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard.

Lidmaat Engbert Jans.

Bijzonderheden: Op 20 mei 1770 belijdenis, Op 11 januari 1775 vertrokken naar Oldeberkoop

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard.

Getrouwd 10-05-1772 Oldeholtpade. Bruidegom Engbert Jans wonende te Nijeholtpade, Bruid Annigje Karstes wonende te Oldeholtpade.

---

1. Dopeling Aaltje geboren op 07-02-1773 te Oldeberkoop, ged. 14-02-1773 Oldeberkoop. Vader Engbert Jans, Moeder Annegien Karsten

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeberkoop en Nijeberkoop.

Lidmaat Engbert Jans wonende te Oldeberkoop.

Bijzonderheden: Op 11 januari 1775 ingekomen van Oldeholtpade.

---

2. Dopeling Jan geboren op 26-04-1775 te Oldeberkoop, ged. 07-05-1775 Oldeberkoop. Vader Engbert Jans, Moeder Annegien Karsten.

---

3. Dopeling Hendrikje geboren op 19-10-1777 te Oldeberkoop, ged. 02-11-1777 Oldeberkoop. Vader Engbert Jans, Moeder Annegien Karsten.

---

4. Dopeling Karste geboren op 14-09-1781, ged. 16-09-1781 Oldeholtpade, Vader Engbert Jans, Moeder Annegje Karsten.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeberkoop en Nijeberkoop.

Man: Engbert Jans, Vrouw: Annegje Karstens.

Bijzonderheden: Op 26 oktober 1781 vertrokken naar Oldeholtpade.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard.

Man: Engbert Jans, Vrouw: Annegje Karstens.

Bijzonderheden: Op 28 oktober 1781 ingekomen van Oldeberkoop.

---

5. Dopeling Meine geboren op 08-03-1784 te Ter Idzard, ged. 14-03-1784 Oldeholtpade. Vader Engbert Jans, Moeder Annegje Karsten.

---

register van overledenen Gemeente Weststellingwerf.

Begraven Engbert Jans overleden - te Nijeholtpade begraven 14-07-1808.

---

Overledene Engbert Jans van Huizen 3 dagen oud, overleden op 09-04-1816 Wolvega.

---

5. Jan Lammerts en Maartje Meines

---

Het huwelijk van Jan Lammerts en Maartje Meines is niet gevonden en dat komt door het ontbreken van het trouwboek van Donkerbroek van voor 1772. Maar dankzij de lidmatenregisters zijn hun verhuizingen goed te volgen.

---

1. Dopeling Trintie, ged. 21-11-1723 Donkerbroek. Vader Jan Lammerts.

---

2. Dopeling Tijsien, ged. 19-05-1726 Donkerbroek. Vader Jan Lammerts. Bijzonderheden: De dopeling is overleden.

---

3. Dopeling Lammert, ged. 17-09-1729 Donkerbroek. Vader Jan Lammerts.

---

4. Dopeling Lolckien, ged. 19-08-1731 Donkerbroek. Vader Jan Lammerts.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl.

Man: Jan Lammerts Vrouw: Maartjen Meynes.

In 1733 ingekomen van Donkerbroek.

---

5. Dopeling Meine geboren te Zandhuizen, ged. 05-09-1734 Noordwolde en Boyl. Vader Jan Lammerts.

---

6. Dopeling Engbert geboren te Zandhuizen, ged. 28-10-1736 Noordwolde en Boyl. Vader Jan Lammerts.

---

7. Dopeling Hendrikje geboren te Zandhuizen, ged. 17-04-1740 Noordwolde en Boyl. Vader Jan Lammerts.

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf.

Locatie: het dorp Elsloo, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 32:9:-

Bewoner Jan Lamberts. Diversen: boer.

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf.

Locatie: het dorp Oosterwolde, Aantal volwassenen: 5, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 54:14:-

Bewoner Jan Lamberts. Diversen: boer.

---

Quotisatie kohieren1749 Ooststellingwerf.

Locatie: het dorp Oldeberkoop, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 3, Aanslag: £ 28:17:-

Bewoner Jan Lamberts. Diversen: boer.

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf.

Locatie: het dorp Appelscha, Aantal volwassenen: 4, Aantal kinderen: 4, Aanslag: £ 32:1:-

Bewoner Jan Lamberts. Diversen: boer.

---

Gelet op het Lidmatenregister en aantal volwassenen en kinderen in de Quotisatie moet het Jan Lamberts te Oldeberkoop zijn.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard.

Man: Jan Lambertsen Vrouw: Maartje Meines.

Bijzonderheden: Op 28 november 1756 ingekomen van Oldeberkoop. Op 3 november 1777 vertrokken naar Makkinga.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Makkinga, Elsloo en Langedijke

Man: Jan Lammerts Vrouw: Maertjen Meines.

Op 20 november 1777 ingekomen van Oldeholtpade.

---

6. Lammert Hendriks en Trijntje Jans

---

Als ouders van Jan Lammerts komen Lammert Hendriks en Trijntje Jans in aanmerking.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde Fochteloo Appelscha.

Getrouwd 04-10-1693 Oosterwolde. Bruidegom Lambert Henrycks wonende te Elsloo, Bruid

Trijntie Jans wonende te Donkerbroek.

---

1. Dopeling Henrijck ged. 24-06-1694 Oosterwolde. Vader Lambert Henrijcks.

---

2. Dopeling Jan ged. 10-04-1699 Donkerbroek. Vader Lambert Henrijcks.

--

Maar tussen 1668 en 1687 laat een Lammert Hendriks ook 7 kinderen dopen in Oosterwolde, Fochteloo en Donkerbroek. De ouders wonen steeds in Haule en later in Loohuis. Ze vormen daarom m.i. een afzonderlijk gezin. Er is geen naam van de moeder bekend, maar ook niet van de bruid.

---

1. Dopeling Roelef ged. 18-03-1668 Oosterwolde. Vader Lambert Hendricks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Haule.

---

­2. Dopeling Abele ged. 17-04-1670 Donkerbroek. Vader Lambert Hendricks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Haule.

---

3. Dopeling Ebel ged. 15-08-1675 Oosterwolde. Vader Lambert Henrijcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Lohuys.

---

4. Dopeling Andrijs ged. 18-05-1679 Fochteloo. Vader Lambert Henrijcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Lohuys.

---

5. Dopeling Foppe ged. 04-07-1682 Oosterwolde. Vader Lambert Henrijcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Lohuys.

---

6. Dopeling Hinrijck ged. 09-11-1684 Oosterwolde. Vader Lambert Henrijcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Lohuys.

---

7. Dopeling Taltie ged. 02-10-1687 Donkerbroek. Vader Lambert Henrijcks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Lohuys.

---

7. Stemcohieren

---

Een Lambert Hendriks komt voor in Donkerbroek 41 (gebruiker), Fochteloo 5 (mede-eigenaar en gebruiker) en Haule 5 en 6 (mede-eigenaar). Lammert is getrouwd met Hiltje Foppes en haar familieleden (broers en zussen) zie we dan ook terug in de stemcohieren. Dat geldt ook voor Lammerts neven Abele Roelofs en Franke Roelofs, zonen van zijn broer Roelof Hendriks en voor stelling Hartman Abels, een volle neef van zijn vrouw Hiltje Foppes.

---

Donkerbroek 41

---

In 1640: Eigenaar Claes Everts, Gebruiker Pier Annes

---

Cohieren van de Wouden, deel 1. Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Locatie: Donkerbroek, Stemnr.: 41, Aantal stemmen: 1

Eigenaar De heer Augustinus Lycklama â Nieholt grietman over Opsterland.

Gebruiker Lambert Hendricks.

---

Stem- en floreenkohieren 1728, Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Locatie: Donkerbroek, Stemnr.: 41, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Abel Eyses.

Eigenaar Andries Jans.

---

Fochteloo 5

---

In 1640: Eigenaar en Gebruiker Hendrick Aebeles c.s.

---

Cohieren van de Wouden, deel 1. Stemkohieren1698 Ooststellingwerf

Locatie: Fochteloo, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/18; uit naam van zijn vrouw Beernt Foppes.

Eigenaar voor 13/24, gebruiker voor 't geheel Lammert Hendrix.

Eigenaar, met franke roels, voor 1/6 Aebele Roels

Eigenaar voor 1/8 Lammert Jans

Eigenaar voor 1/18; uit naam van zijn vrouw Jan Pyters

Eigenaar voor 1/18 Talle Aebles.

---

Stem- en floreenkohieren 1728. Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Locatie: Fochteloo, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 7/48 Franke Roelofs

Eigenaar voor 7/12 Lambert Hendriks weduwe en vijf kinderen

Eigenaar, met frank roelofs kinderen, voor 7/48 Abel Roelofs kinderen

Eigenaar Frank Roelofs kinderen

Eigenaar voor 1/8, en gebruiker voor 't geheel Hendrik Lamberts.

---

Haule 5

---

In 1640: Eigenaar en Gebruiker Egberts Alts

---

Cohieren van de Wouden, deel 1 Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Locatie: Haule, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/12 Jacob Foppes

Eigenaar voor 1/12, gebruiker voor 't geheel Beernt Foppes

Eigenaar voor 1/2 Stelling Hartman Aebeles

Eigenaar voor 1/12 Alle Foppes

Eigenaar voor 1/12 Hillebrant Jans

Eigenaar voor 1/12 Sander Foppes

Eigenaar voor 1/12 Lammert Hendriks.

---

Stem- en floreenkohieren 1728. Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Locatie: Haule, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/12 Berent Foppes kinderen

Eigenaar voor 7/12 Hartman Abels weduwe

Eigenaar voor 1/12 Hiltje Foppes

Eigenaar voor 1/12 Sander Foppes

Eigenaar voor 1/12 Jacob Foppes

Gebruiker Jantyn Abels

Eigenaar voor 1/12 Hilbrand Cornelis

---

Haule 6

---

In 1640: Eigenaar en Gebruiker Marck Claeses

---

Cohieren van de Wouden, deel 1 1698 Ooststellingwerf

Locatie: Haule, Stemnr.: 6, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 7/72 Jacob Foppes

Eigenaar voor 7/72 Alle Foppes

Eigenaar voor 7/72 Hillebrant Jans

Eigenaar voor 7/72 Lammert Hendricx

Eigenaar voor 5/12 De heer Augustinus Lycklama â Nieholt grietman over Opsterland

Gebruiker Jan Pieters.

---

Stem- en floreenkohieren 1728. Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Locatie: Haule, Stemnr.: 6, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 5/16 Jacob Foppes cum soc.

Eigenaar voor 23/48 Hartman Abels weduwe

Eigenaar voor 5/24 Gelmer Roelofs kinderen

Gebruiker Aaltyn Luitjes.

---

8. Eigenaren, Kwartieren Ooststellingwerf, namen

---

Nader onderzoek naar de eigenaren in de Stemkohieren levert de volgende zes fragment-genealogieën op.

Bron: Kwartierstaat Egbert Lantinga (bijgewerkt tot 23-04-2017), waaraan ook de kwartiernummers zijn ontleend. [2]

---

Fragment 1

142-143. Abel Lammerts en Rensje Alles

284-285. Lambert Hendriks en Hiltje Foppes

568-569. Hendrik Abeles en Taltien Roelofs

1136-1137. Abele Lammerts en Jantje

---

Fragment 1a

Uit 143

286-287. Alle Jannes en Jeltje Meinderts

572-573. Jannes Tomas en Jebbe Martens

1144-1145. Thonijs Alles en Aete Jans Eijts

2288-2289. Alle Thonijs en Janne

---

Fragment 1b

Uit 285

570-571. Foppe Berends en Trijntje Jacobs

1140-1141. Berend Jacobs en Lamke Foppedr.

2280. Jacob

---

Fragment 1c

Uit 571

1142. Jacob NN

---

Fragment 2

1244-1245. Pieter Thijs Madhuizen en Antien Roeleffs

2490-2491. Roelof Eijts en Gese Jochemsdr.

4980-4981. Eijte Roelofs en Ave Hynckedr.

---

Fragment 3

1154-1155. Abele Beenes Brouwer en Pierke Tialkes

2308-2309. Beene Roeloffs en Grietien Abeles

4616-4617. Roelof Beenes en Neele Claesdr.

---

Fragment 4

304-305. Luyte (Lucas) Jans Punter en Antie Hendriks

610-611. Hendrik Berents en Ferdu Jannes

1220-1221. Berend Hendriks en Martien Jansdr.

2442-2443. Jan Alberts en Jantien Roelofs

2444-2445. Jan Lenses en Ferdu Roelofsdr.

4886. Roelof

---

Fragment 5

1736-1737. Tomas Wijchers en Sjouke Lamberts

3474-3475. Lambert Roelofs en Trijntien NN

6948-6949. Roelof Abeles en Ebeltien Albertsdr.

---

Fragment 6

522-523. Pieter Adolf en Cornelisjen Abels

1046-1047. Abele Egberts en Jantien Hartmans

2092-2093. Egbert Jaspers en Anne

---

9. Eigenaren, Kwartieren Ooststellingwerf, genealogieën

---

Fragment 1

I. Abele Lammerts en Jantje, II. Hendrik Abeles en Taltien Roelofs, III. Lambert Hendriks en Hiltje Foppes, IV. Abel Lammerts en Rensje Alles

---

I. Abele Lamberts, overl. voor 1640, zijn nagelaten "arve" te Fochteloo wordt genoemd in 1643 (OSW Weesboeken) [3]

Tr. Jantje [4]

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Abeles (nr. II. ),

2. Lambert Abeles tr. Hiltje Hendriks (dr. v. Hendrik Abeles te Appelscha)

---

II. Hendrik Abeles, eignr. Fochteloo SC5 in 1640, overl. ca 1685, tr. (2) Eltien Jans (OSW 43-286; 1668)

Tr. [5]

Taltien Roelofs (OSW 3-38, 1627; OSW 40, fiche 2, 1637) [6]

Uit dit huwelijk (OSW 47-38, 1722; Stemkohier 1698):

1. Lambert Hendriks (nr. III.)

2. Abele Hendriks, overl. 1675, tr. Trijntje Jans, dr. van Jan Claas [tr. (2) Alle Jannes te Nijeberkoop,

zn. van nrs. 1222 en 1223];

{nrs. 1222 en 1223 Jannes Jans Lentses, overl. voor 1651, tr. ca 1639 en Jantien Alledr, tr. (2) Meinert Jans (nr. 574. Uit dit huwelijk:

1. Ferdu Jannes, geb. ca 1640 (nr. 611) en

2. Alle Jannes, geb. ca 1643}

[7]

kind. (1) Tjaltje Abeles, geb. ca 1663, tr. Vledder 1682 Lambert Jans (kind. Jan Lamberts te Peperga, Abele Lamberts te Blesdijke en Aaltje Lamberts tr. Hendrik Jans te Doldersum), (2) Jantje Abeles, geb. ca 1666, tr. Berend Foppes (zn. Fragment I, nr. III., kind 1), won. Haule, (3) Tjaltje Abeles, geb. ca 1672, tr. Vledder 1698 Berend Egberts

3. Jantje Hendriks, tr. Lense Hartmans, zn. Abele Lenses (OSW 27-273; 1682), kl.dr. Aaltje Abeles tr. Oosterwolde 23-6-1695 Jan Pieters

4. Roelof Hendriks, overl. 1664, tr. ca 1658 Frouke Claes [tr. (1) Francke Jannis; tr. (3) Wijbe Pieters], kind. Franke Roelofs (geb. 1659) en Abele Roelofs (geb. 1662)

5. Maertien Hendriks, tr. Meijne Jacobs (verkoop 1/6 sathe 1692; OSW 44-266)

---

III. Lambert Hendriks, won. Haule 1668, won. Lohuys te Oosterwolde 1675-1687, mede-eignr. Fochteloo stemnr. 5 in 1698, mede-eignr. Haule stemnr. 5 (in 1728 Hiltje Foppes) [8]

Tr.

Hiltje Foppes [9]

Kinderen:

1. Roelof Lamberts, ged. Oosterwolde 18-3-1668

2. Abele, ged. Donkerbroek 17-4-1670, jong overl.

3. Ebel Lammerts, ged. Oosterwolde 15-8-1675 (nr. IV.)

4. Jantien Lamberts, tr. Jacob Claes

5. Andries Lamberts, ged. Fochteloo 18-5-1679, tr. voor 1714 Meintje Peters

6. Foppe, ged. Oosterwolde 4-7-1682

7. Hendrik Lammerts, ged. Oosterwolde 9-11-1684, huisman en diaken, won. Akinga bij Appelscha (1714) en te Fochteloo (1716; doop zoon Foppe), tr. voor 1714 Trijntje Wiebes

8. Tjaltje Lamberts, ged. Donkerbroek 2-10-1687, tr. Hinke Jans uit de Haule

---

IV. Abel Lammerts, geb. op Lohuys te Oosterwolde, ged. Oosterwolde 15-8-1675, diaken Donkerbroek 1710-1717, vanaf ca 1718 huisman op de Knolle boven Fochteloo (Oosterwolde stemnrs. 34 & 35) en te Fochteloo stemnr. 12 (1726, 1728), daarna meijer Boijl nr. 2, lidmaat Noordwolde-Boijl 1733 (uit Oosterwolde), overl. tussen 1740 (won. Boijl stemnr. 9; Reëelkohieren WSW) en 1744 (Volkstelling) [10]

Tr.

Rensje Alles, geb. Fochteloo, ged. Oosterwolde 7-3-1688, lidmaat Noordwolde-Boijl 1733 (uit Oosterwolde) en 1772, boerinne te Boijl in 1744 (gezin 5 pers.) en in 1749 (gezin: 3 volw. en 1 kind), overl. Boijl na 1772. [11]

Uit dit huwelijk:

1. Lammert, ged. Donkerbroek 7-9-1710, jong overl.

2. Alle, ged. Donkerbroek 21-2-1712, jong overl.

3. Lammert, ged. Donkerbroek 22-4-1714, jong overl.

4. Hendrik Abels, ged. Donkerbroek 12-4-1716, belijdenis Noordwolde-Boijl 1751, won. Boekelte 1772 (lidmatenboek Noordwolde-Boijl)

5. Jacob, ged. Donkerbroek 25-11-1717, jong overl.

6. Pieter, ged. Oosterwolde 21-2-1720, jong overl.

7. Lambert Abels, ged. Fochteloo 25-03-1722, belijdenis Noordwolde-Boijl 1757, naar Oldeberkoop in 1804, tr. Noordwolde-Boijl 8-6-1772 Lutske Jans uit Boekelte; kinderen Geertje, Jan, Abel en Rensje Lammerts de Vend (Vent)

8. Berend, ged. Oosterwolde 27-8-1724, jong overl.

9. Jannes, ged. Oosterwolde 1-9-1726, jong overl.

10. Tjaltje Abels, ged. Oosterwolde 24-10-1728, belijdenis Noordwolde-Boijl 1752, tr. Noordwolde-Boijl 27-4-1760 Hendrik Minses uit Blesdijke

11. Lammigje Abels, geb. Boekelte ca 1738 (nr. 71)

{nr. 70 en 71. Egbert Tjeerds, geb. Boekelte (Boijl) voor 1728, belijdenis Noordwolde 1749, overl. Boijl 1801, tr. (1) Boijl 5-1748 Hendrikje Jans uit Boijl (kind. Jan, Geesjen, Jantjen, Tjeerd, Lammert, Hendrikje), tr. (2) Noordwolde-Boijl 8-6-1766

Lammigje Abels, geb. ca 1738, wonende te Boekelte in 1766, belijdenis Noordwolde-Boijl 1767, overl. Boijl 5-10-1813 (75 jr.).

Uit dit huwelijk:

1. Tjeerd, geb. Boijl 3-3-1767

2. Trijntje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 26-7-1769, overl. Ooststellingwerf 13-1-1840, tr. Noordwolde 3-5-1801 Andries Allen Boekhorst

3. Jacobjen Egberts Slot, geb. Boijl 5-5-1771, overl. Weststellingwerf 1-12-1831, tr. Noordwolde 21-1-1798 Wybe Andries Perfect uit Noordwolde

4. Abeltje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 16-8-1772 (nr. 35)

5. Lense Egberts Slot, geb. Boijl 20-8-1774, overl. Weststellingwerf 22-4-1839, tr. Noordwolde 23-9-1798 Aaltje Klaassen uit Noordwolde

6. Jan, geb. Boijl 9-6-1778}

[12]

---

Fragment 1a

I. Alle Thonijs en Janne, II. Thonijs Alles en Aete Jans Eijts, III. Jannes Tomas en Jebbe Martens, IV. Alle Jannes en Jeltje Meinderts

---

Naar Fragment 1, nr. IV., vrouw, Rensje Alles

---

I. Alle Thonijs, overl. voor 1604 (OSW 1-3) [13]

Tr.

Janne, overl. na 1604 [14]

Uit dit huwelijk:

1. Thonijs Alles (nr. II.),

2. Luijtjen Alles (overl. voor 1630) tr. Aleidt Jan Eijts,

3. Foppe Alles tr. Ide Mertensdr,

4. Pietertjen Alles (nr. 7353)

{nr. 7352. Jan Tjabbes, huisman op de Tjabbekamp te Donkerbroek, overl. voor 4-9-1628

7353. Pietertje Alles, zuster van Thonijs en Foppe Alles, tr. (2) Gerecht Opsterland 4-9-1628 Anders Peters

Uit dit huwelijk:

1. Laurens,

2. Sander,

3. Tjabbe Jans (tr. Antje Lenses uit Donkerbroek, dr van Lense Sybrands, hertr. Schoterland 1637 Claas Laurens uit De Knijpe),

4. Foppe Jans (overl. Oranjewoud voor 10-5-1661, tr. Froukje Hanses),

5. Hinke Jans Tjabbes (nr. 3676),

6. Aaltje Jans Tjabbes (overl. voor 29-6-1632, tr. Egbert Wybes, won. Donkerbroek),

7. Alle,

8.Aebele Jan Tjabbes (geb. ca 1621, tr. Egbertje Lenses),

9. Grietje (tr. Gurbe Jans)}

[15]

---

II. Thonijs Alles (Thomas Alles), overl. ca 1655 (Weesboeken OSW), eignr. Donkerbroek SC32 in 1640, samen met zijn broer Luytjen Alles eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 (De Knolle) in 1640 en samen met zijn broer Foppe Alles eignr. Donkerbroek SC33 in 1640 [16]

Tr.

Aete Jans Eijts (ook Johannes Eijts) [17]

Uit dit huwelijk:

1. Alle Thomas (OSW 3-41; 1629)

2. Johannes Thomas (nr. III.)

3. Harmentien Thoenisdr (nr. 2363)

{nr. 2362. Wilt Hendriks, overl. voor 18-6-1645 (Weesboeken OSW), nalatende o.a. 2/3 van het "arve Terwisga" te Appelscha

2363. Harmentien Teunis, tr. (2) Hendrick Gerrits, kind. Albert en Gerrit Hendriks

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 5-10-1657):

1. Antien Wilts, geb. ca. 1634, tr. Binne Rintses, wonende te Noorderdrachten

2. Wobbechien Wilts, geb. ca 1636 (nr. 1181)

3. Wilt Wilts, geb. ca. 1639, bleef ongehuwd, inwonende bij Wobbechien}

[18]

4. Petertien Thoenisdr, tr. voor 1641 Aise Sierts te Wijnjeterp

5. Geertien Thomas, tr. Wybe Martens (OSW 43-297)

---

III. Jannes Tomas, overl. voor 26-3-1675 (OSW 43-297) [19]

Tr.

Jebbe Martens, mede-eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 in 1698 [20]

Uit dit huwelijk (OSW 47-109; 1725):

1. Claas Jannes, won. Makkinga 1691 en Clasinga (bij Oosterwolde) 1725

2. Ate Jannes, tr. Jan Annes, won. Nijeberkoop 1691

3. Marten Jannes, geb. ca 1668

4. Hiltjen (Hille) Jannes, geb. ca 1672, tr. Karel Jans

5. NN Jannes, tr. Hinke Annes, won. Oosterwolde 1704

6. Tomas Jannes, geb. voor 1657, won. Langedijke 1682 en 1691, en Makkinga 1696

7. Alle Jannes (nr. IV.)

8. Jacob Jannes

9. Jantien Jannes, geb. ca 1664

10. Aaltje Jannes

---

IV. Alle Jannes, geb. voor 1657, won. op de Knolle in 1697, mede-eignr. Oosterwolde stemnrs. 34 en 35 (De Knolle) in 1698, overl. voor 1718, tr. (1) NN, dr. Jeltie, ged. Oosterwolde 20-6-1675, tr. (2) voor 1684 (OSW 9-47, 1694: Eltien Meijnes sijn tegenwoordige huisvrouw) [21]

Tr.

Jeltje Meinderts [22]

Uit dit huwelijk (OSW 47-109):

1. Renst, ged. Oosterwolde 27-7-1684 / 7-3-1688 (zie Fragment 1, nr. IV., vrouw)

2. Jannes Alles, ged. Oosterwolde 5-9-1686, jong overl.

3. Jannisje Alles, ged. Oosterwolde 26-3-1690, tr. Jan Reints, won. op de Knolle 1714

4. Aaltje Alles, ged. Fochteloo 28-8-1692, jong overl.

5. Jantje Alles, ged. Haule 29-4-1694, tr. voor 1718 Kier Rommerts

6. Antje Alles, ged. Oosterwolde 18-9-1695, tr. voor 1721 Andries Coops

7. Meinert Alles, ged. Oosterwolde 31-7-1698, overl. na 1718 (OSW 46-322)

8. Sijke Alles, tr. voor 1711 Meine Arends, stoker en koopman op de Boelekamp bij Oosterwolde

9. Jantje Alles, tr. Hendrik Hessels

---

Fragment Ib

I. Jacob, II. Berend Jacobs en Lamke Foppedr., III. Foppe Berends en Trijntje Jacobs

---

Naar Fragment 1, nr. III, vrouw, Hiltje Foppes

---

I. Jacob, kind.

1. Berend (nr. II.),

2. Jan,

3. Jannis en

4. Claes

---

II. Berend Jacobs, eignr. en gebr. Appelscha SC 17 (Akinge) in 1640, tr. voor 17-3-1629 [23]

Tr.

Lamke Foppedr, overl. voor 1656 (OSW 6-225), zr. van Geese Foppedr. (nr. 4619);

{nr. 4618. Aeble Jans Piers, overl. voor 1626

4619. Geese Foppedr, zr. van Lamme Foppedr. (nr. 1141), overl. voor 1643, hertr. 1628 Jan Eyses uit Oldeholtpade

Uit dit huwelijk:

1. Grietien Aebles (nr. 2309);

2. Trijne Aebles, geb. ca 1605, tr. Egbert Jans Thijs (nr. 3678);

3. Lamme Aebles tr. Peter Thijs;

4. Wijts Aebles tr. Jan Martens; Foppe Aebles, geb. ca 1620}

[24]

tr. (1) Hendrik Teunis (Toenis, Tonijs); kind. Teunis Hendriks tr. Tiesse Hendriks (OSW 43-189), Hiltien Hendriks tr. Jan Jansen Wijbes, Renst Hendriks tr. Anne Lyckles (of Lyckle Annes; OPS 66-200) [25]

Uit dit huwelijk:

1. Foppe Berends (nr. III.)

2. Jan Berends, jong overl.

3. Martien Berends, tr. Abele Hartmans, stelling, zn. Hartman Abeles, geb. 1656, stelling

---

III. Foppe Berends, won. Oldeberkoop 1654 (OSW 6-155) en daarna Haule, ged. op bel. Oosterwolde 24-5-1674, tr. voor 21-12-1652 (Sententies OSW)

Tr.

Trijntje Jacobs

Uit dit huwelijk:

1. Berend Foppes, tr. Haule 29-6-1690 Jantien Abels uit Nijeberkoop

2. Lamke Foppes, tr. Haule 16-10-1687 Hillebrand Cornelis uit Rijsberkampen

3. Jacob Foppes, tr. (1) Haule 20-2-1687 Sjoukje Eits uit Haule, tr. (2) Donkerbroek 29-5-1699 Martjen Hendriks uit Haule

4 Alle Foppes, tr. voor 1683 Trijntje Douwes

5. Trijntje Foppes. tr. Haule 21-5-1693 Ids Reitses uit Hoornesterzwaag

6. Hiltje Foppes (zie Fragment 1, III., vrouw)

7. Sander Foppes, ged. Oosterwolde 29-3-1671, tr. Haule 26-2-1696 Grietje Jans uit Haule

Franke Roelofs de Bonte

---

Fragment Ic

I. Jacob NN

---

Naar Fragment 1b, III, vrouw, Trijntje Jacobs

---

I. Jacob NN

Kinderen (OSW 7-138; 1667):

1. Geertien Jacobs, tr. (1) 1627 Lambert Lenses (Weesboek OSW 1659; kind. Jan, Jantien, Jacob, Meintein, Jacobien en Lense), tr. (2) Andries Carsten, tr. (3) Lodewijk Annes, tr. (4) Roeleff Jansen

2. Griete Jacobs, tr. Francke Eelckes

3. Trijntje Jacobs (zie Fragment 1b, III, vrouw)

4. Abeltien Jacobs tr. voor 1637 (OSW 4-64) Jan Jacobs te Fochteloo (zn van Jacob Anders; zwager van Foppe Berends, OSW 27-65)

5. Lutgert Jacobs tr. Jan Lamberts te Sappemeer

---

Fragment 2

I. Eijte Roelofs en Ave Hynckedr., II. Roelof Eijts en Gese Jochemsdr., III. Pieter Thijs Madhuizen en Antien Roeleffs

---

I. Eijte Roelofs, bijzitter OSW, overl. voor 1640 [26]

Tr.

Ave Hynckedr, overl. na 1640 [27]

Uit dit huwelijk:

1. Foppe Eijts,

2. Egbert Eijts (zn. Roelof Egberts won. Nijeholtwolde 1640),

3. Johannes Eijts,

4. Roelof Eijts (nr. II.),

5. Cornelissien Eytedr

---

II. Roelof Eijts, overl. Donkerbroek 1639, tr. (1) Trijne Lensedr (kind. Egbert, Lense en Jan Roelofs), tr. (2)[28]

Tr.

Gese Jochemsdr [29]

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW):

1. Antien Roelofs (nr. III.)

2. Trijntien Roelofs, tr. (1) Gerecht OSW 1643 Harmen Wilts, tr. (2) Luinjeberd 1666 Sytse Roelfs (zie nr. 940)

{nr. 940. Jelle Roels (Roelofs), volgens archief Schoterlandse Veencompagnie en AEN 15 (fiche 4) broer van Sytse Roelofs (tr. 1655 Tet Meines, dr. Antie Sytses, en 1666 Trijntje Roelofs, zn. Roelof Sytses), beiden te Luinjeberd in 1663, kochten in 1669 samen met Sipke Meynts (nr. 938) pastorieland te Gersloot (archief Grietenijbestuur Aengwirden), overl. tussen 1694 (huisman te Luinjeberd; Hypotheekboeken Schoterland) en 1698 (Stemkohieren), tr. Luinjeberd 26-7-1663

941. Arrien Meintes uit Luinjeberd (Hypotheekboeken Aengwirden), eigenaar stem nr. 2 te Luinjeberd in 1698 en 1700 (=Arrien Jelles)}

[30]

3. Eijte Roelofs, Donkerbroek, tr. Gerecht OSW 1649 Geessien Carstedr uit Nijelamer

---

III. Pieter Tijs Madhuizen, Oosterwolde, papist, overl. na 1693, zwager van Trijntje Roelofs (2devrouw van Sytse Roelofs te Luinjeberd, zie nr. 940; Nedergerecht AEN, 15, fiche 4), tr. rechtkamer Oosterwolde 12-10-1647 [31]

{nr. 940. Jelle Roels (Roelofs), volgens archief Schoterlandse Veencompagnie en AEN 15 (fiche 4) broer van Sytse Roelofs (tr. 1655 Tet Meines, dr. Antie Sytses, en 1666 Trijntje Roelofs, zn. Roelof Sytses), beiden te Luinjeberd in 1663, kochten in 1669 samen met Sipke Meynts (nr. 938) pastorieland te Gersloot (archief Grietenijbestuur Aengwirden), overl. tussen 1694 (huisman te Luinjeberd; Hypotheekboeken Schoterland) en 1698 (Stemkohieren), tr. Luinjeberd 26-7-1663

941. Arrien Meintes uit Luinjeberd (Hypotheekboeken Aengwirden), eigenaar stem nr. 2 te Luinjeberd in 1698 en 1700 (=Arrien Jelles)}

[32]

Tr.

Antien Roeleffs, afkomstig uit Noordwolde, overl. ca 1690 [33]

Uit dit huwelijk:

1. Roelof Pieters tr. Jacobien Rommerts,

2. Femme Pieters tr. Jelle Jans Andries te Haule,

3. Geesje Pieters van Methusen tr. Oosterwolde 1683 Wybe Wybes uit Duurswolde onder Langedijke,

4. Tijs Pieters (nr. 622)

{nr. 622. Tijs Pieters, minderjarig in 1684 (OSW 7-23), eig. 3/8 Oosterwolde nr. 36 in 1698 en 1728 (Madhuizen) en gebruiker voor 't geheel in 1698, gebruiker Elsloo nr. 25 in 1728, overl. na 1731, tr. Oosterwolde 25-1-1693

623. Heebeltje Alles, Oosterwolde

Kinderen:

1. Geesje (nr. 311);

2. Johanna Tijses, van Elsloo, tr. RK Steggerda 1725 Rudolf Johannes van Tronde;

3. Catharina, geb. Elsloo, ged. RK Steggerda 1714}

[34]

---

Fragment 3

I. Roelof Beenes en Neele Claesdr., II. Beene Roeloffs en Grietien Abeles, III. Abele Beenes Brouwer en Pierke Tialkes

---

I. Roelof Beenes, geb. ca. 1560, overl. 1628, verkocht in 1614 samen met zijn vrouw "sekere moele met syn annex vanden huysingh ende plaetse" te Rijsberkampen onder Boyl aan Roeliff Wilhelms en Hille Jans, kocht ca 1617 land te Donkerbroek [35]

Tr.

Neele Claesdr., overl. na 1648, zr. van Trijne Claesdr. [36]

Uit dit huwelijk:

1. Beene Roelofs (nr. II.),

2. Claes Roelofs te Appelscha,

3. Jacob Roelofs tr. Aaltje Jans,

4. Tyabele Roelofs te Makkinga tr. Jouck Sippes,

5. Wybe Roelofs

---

II. Beene Roeloffs, wonende te Donkerbroek (1631; eig. nrs. 20 en 21 in 1640), overl. voor 10-5-1658 [37]

Tr.

Grietien Abeles, geb. voor 1603, hertr. Roeleff Geerts te Noordwolde 1659 [38]

Uit dit huwelijk:

1. Abele (nr. III.),

2. Reintien Beenes tr. Roelof Jansen (herbergier) en

3. Antien Beenes (geb. 1644) tr. Roeleff Dircks (OSW 43-123; 1664)

---

III. Abele Beenes Brouwer, geb. ca 1628 Ooststellingwerf, brouwer, wonende te Mildam (1653) en gebruiker te Oudeschoot (1698), overl. na 1708, tr. (1) Mildam na 31-8-1653 Martien Uylkes, brouwerse, weduwe van Wybe Siuwesz (huwelijk te Sneek 10-8-1641; zij uit Sneek en hij uit Deersum), tr. (2) [39]

Tr.

Pierke Tialkes (SCO 127-265, 1708, verkoop van huis op de Tjongerswal te Mildam), tr. (1) voor 1658 Sioert Riemes te Mildam [40]

---

Fragment 4

I. Roelof, IIa. Jan Alberts en Jantien Roelofs, IIa. Jan Lenses en Ferdu Roelofsdr., IIIa. Berend Hendriks en Martien Jansdr., IV. Hendrik Berents en Ferdu Jannes, V. Luyte (Lucas) Jans Punter en Antie Hendriks

---

I. Roelof, kinderen eignr. van Oosterwolde SC 25 in 1631 (Hypotheekboeken OSW) [41]

Tr.

Kinderen:

1. Geertien Roelofs tr. Evert Alberts (overl. voor 1631),

2. Jantien Roelofs (nr. IIa.),

3. Folckert Roelofs tr. Aaltien Hendriks (won. Haule in 1633),

4. Abele Roelofs thoe Loo (eignr. Oosterwolde SC24 op Lohuis, overl. ca 1634, tr. Hiltijn Wijssedr),

5. Ferdu Roelofsdr. (nr. IIb.)

---

IIa. Jan Alberts, eignr. Appelscha SC8 en SC9 in 1640, overl. tussen 8-1-1650 en 3-5-1652 [42]

Tr.

Jantien Roelofs, overl. na 2-6-1658 [43]

Uit dit huwelijk:

1. Martie (nr. IIIa.),

2. Anne Jan Albertsdr tr. Roelof Cornelis,

3. Froucke Jan Albertsdr tr. Jan Remmelts

---

IIb. Jan Lenses, eignr. Oosterwolde SC 25 in 1640 (Schrappinga), overl. voor 20-4-1646 [44]

Tr.

Ferdu Roelofsdr [45]

Uit dit huwelijk:

1. Jannes (nr. 1222),

{nr. 1222. Jannes Jans Lentses, overl. voor 1651, tr. ca 1639

1223. Jantien Alledr, tr. (2) Meinert Jans (nr. 574)

Uit dit huwelijk:

1. Ferdu Jannes, geb. ca 1640 (nr. 611) en

2. Alle Jannes, geb. ca 1643}

[46]

2. Geessien Jan Lentsedr tr. Carste Sijmens (eignr. Oosterwolde SC26 in 1640),

3. Roelof Jans,

4. Lense Jans

---

IIIa. Berend Hendriks, samen met zijn moeder eignr. en gebr. Appelscha SC27 in 1640, kocht ca 1648 land in de Bult te Appelscha, overl. voor 3-5-1652 [47]

Tr.

Martien Jansdr, overl. na 1667, tr. (2) Claas Roelofs, overl. voor 1667 [48]

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Berends (nr. IV.),

2. Geertien Berends tr. Foppe Jans en

3. Albert Berends (overl. voor 12-12-1677) tr. Hendrickien Carsten

---

IV. Hendrik Berents, wonende eerst op de Bult onder Appelscha, won. Schrappinge 1696, ontvanger (1698) en collecteur (1703; Hypotheekboeken) te Oosterwolde, tr. voor 1668 [49]

Tr.

Ferdu Jannes, geb. ca 1640, overl. na 1703, tr. (1) Harmen Lentses, overl. voor 1665 (Weesboeken OSW) [50]

Kinderen:

1. Berend, ged. Oosterwolde 27-9-1668, jong overl.

2. Martie Hendriks, tr. Donkerbroek 29-5-1699 Jacob Foppes, wonende op De Haule in 1714

3. Jeltie Hendriks, ged. Oosterwolde 21-12-1673, overl. voor 8-1721, tr. Arp Alberts, wonende te Elsloo in 1698 (gebr. stem nr. 11) en te Schrappingen, huisman en ouderling te Oosterwolde, dr. Ferdu

4. Antie, ged. Oosterwolde 11-6-1676 (nr. V., vrouw)

5. Berent Hendriks, ged. Oosterwolde 9-7-1682, wonende te Appelscha

6. Jantie Hendriks, tr. voor 1715 Claas Remmelts, huisman op de Bult bij Appelscha en te Wateren in 1714, dr. Ferdu

---

V. Luyte (Lucas) Jans Punter, boer en punter te Nijelamer, tr. (2) Wolvega 9-12-1714 Klasjen Koops uit Nijelamer, tr. (1) tr. ca 1710 [51]

Antie Hendriks, geb. op de Bult onder Appelscha, ged. Oosterwolde 11-6-1676, bel. Wolvega 10-5-1705, overl. Wolvega 2-1714, tr. (1) ca 1700 Johannes Alles, overl. ca 1708, kind. (ged. Wolvega) Jantjen (1702) en Jeltjen (1705) [52]

Uit eerste huwelijk:

1. Jan Luitjens (Authorisatieboeken WSW)

2. Hendrik, ged. Wolvega 12-2-1714 (nr. 152)

{nr. 152. Hendrik Luiten PUNTER, ged. Wolvega 12-2-1714, boer, wonende met vrouw en 4 kinderen te Peperga in 1749, overl. Blesdijke 1793, tr.

153. Lammigje Harmens, zuster van Claas Harmens (doopboek Peperga-Blesdijke), overl. Blesdijke 1794.

Uit dit huwelijk:

1. Luite, ged. Peperga-Blesdijke 3-7-1740, vader Claas Harmens zwager (nr. 76)

2. Jantjen, ged. Peperga-Blesdijke 7-1742

3. Claas, ged. Peperga-Blesdijke 5-1745, overl. Steggerda 1779

4. Antjen, ged. 18-2-1748

5. Jan Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-1750, overl. WSW 7-4-1837, tr. Steggerda 17-4-1775 Jantjen Jetses

6. Harmen, ged. Peperga-Blesdijke 12-8-1753

7. Egbert Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-2-1755, overl. Paasloo 29-4-1839, tr. Wolvega 1-6-1788 Grietje Pieters Bont}

[53]

Uit tweede huwelijk:

3. Klaas Luitjens, ged. Wolvega 30-6-1715, overl. 1752, tr. Wolvega 14-5-1742 Trijntjen Eebeles uit Wolvega, zn Luijte Clasen geb. Wolvega 17-5-1744

4. Anne, ged. Nijelamer 30-5-1717

5. Anke, ged. Wolvega 10-9-1719

6. Antje, ged. Wolvega 20-7-1721

7. Marrigjen, ged. Wolvega 14-7-1726

---

Fragment 5

I. Roelof Abeles en Ebeltien Albertsdr., II. Lambert Roelofs en Trijntien NN, III. Tomas Wijchers en Sjouke Lamberts

---

I. Roelof Abeles, herbergier te Oosterwolde, kocht samen zijn vrouw in 1632 een huis en plaats in de Buren te Oosterwolde, overl. ca 1660 (liet veel schulden na), broer van Golde Abeles tr. Bals Berends (OSW 43-66), tr. (2) voor 23-3-1652 Wemme Jacobs (dr. van nrs. 4988/4989), tr. (1) [54]

{nr. 4988. Jacob Lefferts, eignr. Oosterwolde SC 51 in 1640, overl. tussen 11-4-1648 en 23-3-1652

4989. Gese Arents, overl. voor 23-3-1652 (OSW Sententies)

Uit dit huwelijk:

1. Leffert Jacobs, won. Venekoten en Boekhorst (1655), tr. (1) Grietien Foppedr, tr. (2) Harmentien Folckerts (OSW 6-193)

2. Jantien Jacobs, tr. Carste Folckerts

3. Wemme Jacobs, tr. Roelof Abeles, herbergier te Oosterwolde

4. Wijcher Jacobs (nr. 2494)

5. Trijne Jacobs, tr. Jan Harmens Nanninga, koopman Oosterwolde

6. Arent Jacobs, won. Boijl, tr. Jacobien Eijsedr

7. Jan Jacobs, zn. Jacob Jans 3/8 eignr. Oosterwolde SC 51 in 1698}

[55]

Tr.

Ebeltien Albertsdr, overl. voor 1640, broer van Marten Alberts [56]

Uit dit huwelijk (OSW 43-64 en 43-106):

1. Lambert Roelofs (nr. II.), zette in eerste instantie samen met zijn vrouw en vader de herberg voort

2. Trintien Roelofs tr. Willem Huberts, beiden overl. te Amsterdam voor 25-9-1662 (OSW 7-14)

3. Wemme Roelofs, tr. (1) Hendriks Egberts, overl. voor 4-7-1657, kind. Lambert en Ebele Hendriks, tr. (2) Jacob Claes cuiper

4. Jan Roelofs

5. Albert Roelofs

---

II. Lambert Roelofs, schooldienaar te Aeckinge in 1663 en 1668 (won. Appelscha SC 23), overl. voor 22-6-1674 (OSW 27-157) [57]

Tr.

Trijntien NN (OSW 10-275) [58]

Kinderen (erfgenamen van Jantien, Hendrik Eijses wed.):

1. NN tr. Jan Wijbes (curator minderjarige kinderen samen met Jan Jansen),

2. Ebeltien Lamberts (overl. voor 18-2-1679; OSW 44-25, dr. Frerikjen) tr. Steenwijk 24-9-1671 Michiel Teunis Smit,

3. Marten Lamberts (uitlandig),

4. Jantien Lamberts tr. Wijbe Jans (stelling Langedijke),

5. Sjouke Lamberts (nr. iii., vrouw),

6. Lambertje Lamberts (won. Drachten) tr. Drachten 18-11-1683 Claes Lamberts uit Drachten

---

III. Tomas Wijchers, wonende te Zuidveen, tr. Steenwijkerwold 22-4-1677 [59]

Tr.

Sjouke Lamberts, Appelscha, overl. voor 1695, bezat 1/6 part land te Aeckinga; zr van Jantien Lamberts (tr. Wijbe Jans), Marten Lamberts (uitlandig) en Lambertje Lamberts (won. Drachten) [60]

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje (1678),

2. Janna (1679),

3. Lambert (1680),

4. Jochem (1682; nr. 868),

{nr. 868. Jochem Tomas (Tonen), geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1682, wonende te Zuidveen, tr. Steenwijk 31-1-1706

869. Jantjen (Janna) Mast, geb. in 't Verlaat, ged. Steenwijk 1686

Uit dit huwelijk:

1. Jacob (1708),

2. Sjoukje (1711), ? (1715),

3. Koop (1716; nr. 434),

4. ? (1718),

5. Jochem (1722); zoon Thomas (Thoone) Jochems Mast tr. Giethoorn 1748 Marchje Jans Beertjes (Smand)}

[61]

5. Annigje (1684),

6. Aaltje (1685/1688),

7. Petertje (1690),

8. Wijcher (1692)

---

Fragment 6

I. Egbert Jaspers en Anne , II. Abele Egberts en Jantien Hartmans, III. Pieter Adolf en Cornelisjen Abels

---

I. Egbert Jaspers (Proclamaties OSW 1629), overl. voor aug. 1637 (OSW 40, fiche 2) [62]

Tr.

Anne (OSW 37-2, 1ste rij; 1614) [63]

Uit dit huwelijk:

1. Abele Egberts (nr. II.),

2. Jan Egberts (OSW 2-63; 1620) en

3. Jasper Egberts

---

II. Abele Egberts, eignr. Oosterwolde stemnr. 55 in 1640, kerkvoogd te Oosterwolde, overl. voor 1675, tr. voor 1622 (OSW 38-5) [64]

Tr.

Jantien Hartmans, overl. voor 1675 [65]

Uit dit huwelijk:

1. Egbert Abeles, smid te Steggerda

2. Hartman Abeles tr. Wibbe Jans (zie nrs. 2730 en 2731)

{nr. 2730. Jan Pieter Hans, overl. Oldeberkoop voor 1640 (wed. eignr. Oldeberkoop nr. 33)

2731. Jacobien Piersdr, overl. Oldeberkoop voor 24-5-1660 (Weesboeken OSW)

Uit dit huwelijk:

1. Jeltien Jans tr. Wijcher Jacobs (nrs. 2494 en 2495)

2. Pietertien Jans (nr. 1365)

3. Jantien Jans tr. Jan Hendriks

4. Pieter Jans

5. Pier Jans, overl. voor 14-7-1654 (dr. Geertien Piers), tr. Wibbe Jans, dr van Jan Jans en Alijt Foppedr, hertr. Hartman Abeles}

[66]

3. Jan Abeles, tr. (1) Arentien Boelen, dr van Boele en Cornelisjen, tr. (2) Trijne Jansdr (=Trijntje Johannes Cleijenburgh?)

4. Jurrien Abeles

5. Cornelisjen Abeles (nr. III., vrouw)

6. Trijntje Abeles, tr. Roelof Baertes te Nijeberkoop, dr. Jantje Roelofs tr. Jan Jannes Bootsman te Sonnega

7. Roelof Abeles, tr. Jantien Baertes

---

III. Pieter Adolfs, samen met Jan Abeles gebruiker van een "halve arve" te Boekhorst in 1675 (Weesboeken OSW), won. Elsloo 1682, overl. Oosterwolde voor 1693 [67]

Tr.

Cornelisjen Abels, eigenaar halve stem Oosterwolde nr. 6 in 1698 en 1700 als moeder van haar 5 minderjarige kinderen, overl. voor 1708 (Floreenkohieren) [68]

Uit dit huwelijk (Floreenkohieren 1708):

1. Jurjen Pieters tr. Hille Hendriks (dr. van nrs. 520 en 521),

{nr. 520. Hendrik [Hendriks] Pracken, landbouwer te Leggelo in 1672 (Haardstedenregister), wonende te Vinkega in 1676 (Recesboeken), gebruiker van plaatsen 9 en 10 te Vinkega in 1698, overl. Vinkega ca 1715, tr. voor 2-6-1673 (WSW 150-108)

521. Wigertjen Geerts, deed in 1722 vanwege ouderdom afstand van voogdij over haar kindskind Marrigjen Alberts (WSW 54-136), overl. voor 10-10-1723 (WSW 77-336)

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Hendriks (WSW 129-57), tr. N.N.; kind. Jantje Hendriks tr. voor 1734 Hendrik Peters te Oldetrijne (WSW 129-57) en Wigertjen Hendriks tr. voor 1736 Peter Geerts te Vinkega (WSW 129-125)

2. Pracke Hendriks, overl. voor 7-5-1723 (WSW 54-143), tr. Jantjen Berents (hertr. 1723 Harmen Swierts); kind. Jantjen Pracken, geb. ca 1702, overl. Steggerda na 1744 (Register huisgezinnen WSW), tr. voor 1734 Hendrik Peters te Vinkega (WSW 28-127) en Wigertjen Pracken, geb. ca 1712

3. Jan Hendriks Pracken, geb. Steggerda ca 1683, stelling te Vinkega, overl. Steggerda 1766, tr. voor 20-1-1711 dr. van Root Jans en Jacobjen Reinders (WSW 53-312); kind. Lummigjen Jans tr. voor 1736 Jochem Geerts te Steggerda, beiden overl. ca 1748, Rood Jans, geb. Steggerda ca 1714, overl. Steggerda 16-7-1780, Pietje Jans, overl. Steggerda 19-2-1793; Jan Hendriks tr. 2) ca 1721 N.N., dr. Annigjen geb. ca 1722 (Informatieboeken WSW; tr. Geert Jans Prakken, zie nrs. 260 en 261), dr. Roelofjen Jans [WSW 39-185], tr. 1762 Tijde Clasen

4. Luitjen Hendriks Pracken, tr. Albert Jans, beiden overl. voor 2-12-1722 (WSW 54-136/137); kind Marrigjen Alberts, geb. ca 1716

5. Hiltjen Hendriks Pracken, tr. Jurrian Peters

6. Geert Hendriks (nr. 260)}

[69]

2. Abel Pieters,

3. Grietjen Pieters (nr. 261),

{nr. 260. Geert Hendriks Pracken, boer te Steggerda in 1749, overl. Steggerda 1762, 1/3 eigenaar van nr 36 Stemkohieren Steggerda 1728 (tevens 1/3 Luitjen Hendriks erfgenamen en 1/3 Jurrian Peters, zwager), wonende te Steggerda nr. 66 in 1755 "en daarbij in huis Arent Geerts en Jan Geerts" (Speciekohieren WSW)

261. Grietjen Pieters; Jurjen Pieters, Abel Pieters en Geert Hendriks Prakken nomine uxoris com soc: eigenaars halve stem nr. 6 te Oosterwolde in 1728 (Buttinge)

Uit dit huwelijk:

1. Jan Geerts, geb. na 27-6-1710, overl. Steggerda 1755, tr. 1734/5 Meintje Jans (nr. 263), overl. Steggerda 1776; kinderen: Jan (1736/1745, jong overl.), Aefjen Jans (1737; tr. Geert Jans Potasch [Potasche, Potas], won. Steggerda en De Eese, kind. Jan en Jantje Geerts Potasch), Trijntjen (1740; tr. Haye Cornelis, wedr. Andersje Rinkes), Geert Jans Prakken (1742; tr. Anna Jans, dr. van Jan Hendriks Prakken, zn. Jan Geerts Prakken, ged. Steggerda 1763; tr. Steggerda 1788 Janke Sijbrands, dr. v. nrs. 146 en 147), Hendrik Jans (1745, overl. na 1768)

2. Pieter Geerts, overl. Steggerda 1765, tr. Wijchertien Hendriks (kl. dr. van nrs. 520 en 521); kinderen: Grietjen (1736) en Jantjen (1739)

3. Arend Geerts (nr. 130)}

[70]

4. Trijntje Pieters, ged. Oosterwolde 1672, (overl. tussen 1700 en 1708)

---

10. Eigenaren, Verdere gegevens

---

Franke Roelofs de Bonte:

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5114&p=37003&hilit=lammert#p37003

---

Arend Hendriks x ca. 1710 Elsloo Hendrikje Hartmans:

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=4471&p=32670

---

Foppe Berends en kinderen:

a. Stamboom Brouwer: Berend Jacobs en Lamkje Foppes, met als kind Foppe Berends.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-brouwer/I25272.php

b. Stamboom Hakkert: idem.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hakkert/I4852.php


[1] https://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=223042&kid=3820&pagina=start_stamboom

[2] https://lantinga.webklik.nl/page/lantinga

[3] Kwartierstaat Egbert Lantinga, versie 23 april 2017, https://lantinga.webklik.nl/page/lantinga , kwartier 1136

[4] Idem, kwartier 1137

[5] Idem, kwartier 568

[6] Idem, kwartier 569

[7] Idem, kwartier 1222 en 1223

[8] Idem, kwartier 284

[9] Idem, kwartier 285

[10] Idem, kwartier 142

[11] Idem, kwartier 143

[12] Idem, kwartier 71

[13] Idem, kwartier 2288

[14] Idem, kwartier 2289

[15] Idem, kwartier 7353

[16] Idem, kwartier 1144

[17] Idem, kwartier 1145

[18] Idem, kwartier 2363

[19] Idem, kwartier 572

[20] Idem, kwartier 573

[21] Idem, kwartier 286

[22] Idem, kwartier 287

[23] Idem, kwartier 1140

[24] Idem, kwartier 4619

[25] Idem, kwartier 1141

[26] Idem, kwartier 4980

[27] Idem, kwartier 4981

[28] Idem, kwartier 2490

[29] Idem, kwartier 2491

[30] Idem, kwartier 940

[31] Idem, kwartier 1244

[32] Idem, kwartier 940

[33] Idem, kwartier 1245

[34] Idem, kwartier 622

[35] Idem, kwartier 4616

[36] Idem, kwartier 4617

[37] Idem, kwartier 2308

[38] Idem, kwartier 2309

[39] Idem, kwartier 1154

[40] Idem, kwartier 1155

[41] Idem, kwartier 4886

[42] Idem, kwartier 2442

[43] Idem, kwartier 2443

[44] Idem, kwartier 2444

[45] Idem, kwartier 2445

[46] Idem, kwartier 1222

[47] Idem, kwartier 1220

[48] Idem, kwartier 1221

[49] Idem, kwartier 610

[50] Idem, kwartier 611

[51] Idem, kwartier 304

[52] Idem, kwartier 305

[53] Idem, kwartier 152

[54] Idem, kwartier 6948

[55] Idem, kwartier 4988 en 4989

[56] Idem, kwartier 6949

[57] Idem, kwartier 3474

[58] Idem, kwartier 3475

[59] Idem, kwartier 1736

[60] Idem, kwartier 1737

[61] Idem, kwartier 868

[62] Idem, kwartier 2092

[63] Idem, kwartier 2093

[64] Idem, kwartier 1046

[65] Idem, kwartier 1047

[66] Idem, kwartier 2730 en 2731

[67] Idem, kwartier 522

[68] Idem, kwartier 523

[69] Idem, kwartier 520

[70] Idem, kwartier 261

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin