Nijholt in 17e eeuws Batavia

Een familie Nijholt in Oost-Indië

Wij zijn deze familie op het spoor gekomen door een vermelding van Gerrebrant Niholt, die begin 17e eeuw getrouwd was met Anna Voltelen. Hij is dan adsistent in dienst van de Verenigde Ooostindische Compagnie. Zie het artikel over het geslacht Voltelen in het tijdschrift De Nederlandse Leeuw, jaargang 1941.

Toen de Collectie Bloys van Treslong Prins, aanwezig op het Arsip Nasional in Jakarta, op microfiche beschikbaar kwam bij het Centraal Bureau voor Genealogie, kon enig nageslacht in Batavia worden opgespoord (Collectie Bloys van Treslong Prins, verzameling van allerhande gegevens uit Indische archieven, berustende bij het Arsip Nasional di Republik Indonesia).

In het genoemde artikel in de Nederlandse Leeuw komt notaris Sebastiaan van der Piet in Amsterdam voor.

Verder blijkt Gerrebrant ook op Tayouan (Formosa, het huidige Taiwan) te hebben verbleven; opvallend is dat in het archief van notaris van der Piet een beschrijving van de huizen op Tayouan voorkomt.

Over het voorgeslacht van Gerrebrant, afkomstig uit Neuenhaus in het Graafschap Bentheim, is niets bekend. Wel komt de naam Nieholt voor in Quakenbrück en in Cloppenburg, beide in het toenmalige Niederstift Münster gelegen.

Nabij Cloppenburg, in de huidige gemeente Lindern, ligt de buurtschap Nieholt en in de aangrenzende gemeente Lastrup ligt een buurtschap Garener Nieholt.

Daarom hebben we ons ook gericht op de geschiedenis van deze gebieden in de huidige Duitse deelstaat Niedersachsen.

Omdat het spoor naar naamdragers Nieholt (en Neuholtz) niet veel opleverde, is ook kort gezocht naar kennelijk aangehuwde families Beverdiek en Cruetzmann, die bleken voor te komen in de huidige gemeente Essen/Oldenburg (ongeveer 3 km noordelijk van Quakenbrück) en de naburige gemeenten Bakum en Dinklage.

Beverdiek is een buurtschap in de gemeente Essen.

Over Beverdiek volgt binnenkort aanvullende informatie.


Fragment Stamboom


I. Gerbrant Niholt, huwde Catharina Voltelen (Volten).

Na het overlijden van Catharina Voltelen, kort na 19-10-1653 te Batavia, lijkt het erop, dat Gerbrant is getrouwd met Anna da Silva. Mogelijk was zij een Portugese creoolse; een zoon Johannes uit deze verbintenis wordt namelijk later - in 1705 - als "mixties", oftewel mesties vermeld.

Vermelding Catharina:

Testament van d'eerbare Catharijna Volten, huijsvrouwe van Sr. Gerrebrant Niholt d.d. 19-10-1653 voor notaris Anthony Huysman te Batavia verleden. Niholt is adsistent in dienst der E. Comp.; zij ligt sieck te bedde. Zij prelegateert aen haeren broeder tegenwoordig in Persien sijnde en hare susters woonachtich tot Amsterdam ende buyten Campen met malcander alsucke vier gouden Carlus gulden sulcx als haer outste suster Anna Volten huysvrouw van Domine Hohannes Hedden dienaar des goddelijcken woorts, van haer testatrice op intrest is hebbende, ende noch vijftich gulden die Barent Janss., haer testatri­ces nicht Byatres Fockenes man, mede op intrest van haer heeft. Bovendien legateert zij noch aan de selve vijfhondert ende vijtich helijcke gulden maeckende tesamen int geheel duysent Coralus gulden. Zij legateert aan de armen der stadt Amsterdam vijftich gelijke gulden.

Universeel erfgenaem is haer man Gerrebrant Niholt

Test. Reg. Batavia 1652/55, fo. 138.

NL, 1940


Vermeldingen Gerrebrant

Niholt, Gerrebrant, assistent Compagnie, gehuwd met C. Volten,

Testament in testamentenregister 1652/5 fo 318

10090-10092


Niholt, Gerbrand, was op 27-5-1686 1 jaar schepen toen hij bedankte wegens hoge ouder­dom en ziekelijkheid,

Bijlage Resolutiën Batavia 1686 blz. 503

10091-10092


Nieholt, Gerbrant, scheepen te Batavia, gehuwd met Anna de Silva.

Zijn test. in testamentenregister 1688/90 fo 152 d.d. 24-3-1686 voor notaris D. Reguleth,

test ged. 30-3-1689

Hun zoon

Abraham Nieholt 22 jr asistent bij de O.I.C.

Gerbrant Nieholt de jonge 19 jr

Benjamin Nieholt 13 jr.

Johannes Nieholt 12 jr.

Zij woonden buiten Batavia via schuins tegenover de punt Gelderland.

10091-10092


Nieholt, Gerrebrand, scheepen te Batavia; zijn weduwe Anna Nieholt,

Testament in testamen­tenregister Batavia 1699/1700 fo 316 notaris Verboom 21-7-1699

Haar zoons

1. Abraham N., wiens zoontje is Gerrebrand N.

2. Gerbrand N.

3. Johannes N.

10091-10092


Nieholt, Anna, weduwe van Gerrebrant Nieholt.

Testament in testamentenregister Batavia 1699/1700 fo 316 Not. Verboom 21-7-1699

Haar oudste zoon is Abraham N., wiens zoontje is Gerrebrand N.

haar zoon Gerbrand N.

haar jongste zoon is Johannes N.

10090-10092


Kinderen uit de relatie van Gerbrant Nieholt en Anna da Silva:

  • Abraham, geboren ca. 1664, zie verder IIa.
  • Gerbrandt, gedoopt Batavia Holl. Kerk 21-4-1667

ouders Gerbrandt Nieholt en Anna de Silva.

getuigen Sr. Hendr. Schenckenberg, Joan van Elpen, Juffr. Maria Croesen, Juffr. Susanna Jongelingh,

Reg. Burgerlijke Stand Batavia Bat 6 10091-10092

  • Benjamin, gedoopt Batavia Holl.Kerk 15-1-1673,

ouders Gerrebrant Nieholt en Anna de Silva.

getuigen Sr. Vincent Vette en Juffr.w Catharina Moring zijn Huijsvr.

Reg. Burgerlijke Stand Batavia 6 10090-10092

Benjamin is overleden na 1686 en voor 1699

  • Joannes, gedoopt Batavia Holl. Kerk 26-4-1674, zie verder IIb

ouders Gerbrant Nieholt en Anna de Silva.

getuigen Vincent Vette en Cat.a Mornings

Reg. Burgerlijke Stand Batavia 6 10090-10092


IIa. Abraham Nieholt, geb. ca. 1664

Kinderen uit de relatie van Abraham Nieholt en Maria Beekman:

  • Gerbrand, gedoopt Batavia Holl. Kerk 28-6-1697, onecht,

ouders Abraham Isaak Niholt en Maria Beekman, ongehuwd,

getuigen Willem Muller, onderkoopman en Hester van Das, el.,

Reg. Burgerlijke Stand Batavia 19 10090-10092

  • Anna Maria, gedoopt Batavia Holl. Kerk 28-10-1701,

ouders Abraham Niholt en Maria Beekman,

getuigen Jacobus Boumeester en Anna Verstege,

Reg. Burgerlijke Stand Batavia 19 10090-10092


Vermeldingen:

Nieholt, Abraham, van Batavia,

in 1681 in dienst genomen als assistent op f 20 's maands,

bevorderd tot boekhouder f 30 's maands m. 3 jr. verband 1 mei 1691,

Actenboek 1689/91 blz. 360

10089-10090


Nieholt, Abraham, burger wonent tegenover de Portugeesche Kerk, gehuwd met Maria Beekman overleden,

Zijn testament in testamentenregister 1715/16 Batavia fo 318 d.d. Batavia 22-8-1702 voor notaris F. Verboom,

test. ged. 5-2-1716

hun zoon Gerrebrand Nieholt de Jonge oud 5 jr.

zijn moeder Anna de Silva, overleden

zijn broeder Johannes Nieholt burger

10090-10092


IIb. Johannes Nieholt , burger van Batavia, huwde Geertruyd Bartels.


Vermeldingen:

Nieholt, Joan, burger, gehuwd met Geertruyd Bartels

Testament in testamentenregister 1694/95 Batavia fo 92

10091-10092


Nieholt, Johannes, mixties, burger, overleden, insolvent, oproeping crediteuren 20-6-1705

Reg. Schepenen 159 blz. 188

10090-10092


Nieholt, Johannes, burger te Batavia,

in testamentenregister 1715/16 Batavia fol 319

10091-10092


III. Gerbrand Nieholt, gehuwd met Geertruyd Bartels


Vermeldingen:

Nieholt, Gerbrand, van Batavia,

in 1684 in dienst genomen als adelborst op f 10 's maands,

1686 ontslagen,

aangenomen als soldaat f 9 's maands 5 j. verband 4-10-1689.

Actenboek 1689/91 blz 50

10091-10092

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin